Veilige kernenergiecentrales 26 sept 1989

Men gaat oas werkelijk tot acceptatie van een nieuwe tech- nologie over na jarenlange demon- stratie van de veiligheid, kortom wanneer zij niet meer nieuw is.

Harrisburg en Tsjernobyl Deze gebeurtenissen hebben de per ceptie van de veiligheid van kerncentrales bij het brede publiek ongunstig beinvloed.

Nadat een aanzet was gegeven tot het berekenen van kansen op ongevallen met kerncentrales. ontstond de discussie welke risico's aanvaard baar zijn.

Bij Harrisburg hebben menselijk fouten een belangrijke rol gespeeld maar bleek het systeem tegen veel bestand te zijn. In Tsjernobyl is foutief menselijk handelen beslissend geweest, maar hebben ontwerpfouten de siutatie aanzienlijk verergerd.

Dat de reactoren van het Tsjernobyl-type: aanzienlijk minder veilig zijn dan de Westerse was reeds vr het ongeval bekend en er was over gepubliceerd.

Kort na het ongeval werd besloten tot een grootscheepse herbezinning op kernenergie" in ons land. Uitgebreide studies van vooral de risico- aspecten werden verricht.

In extremo houdt dit-in dat we ervan uitgaan dat ongevallen boven een bepaalde omvang altijd onaanvaardbaar zijn, onafhankelijk van de kans op dergelijke ongevallen

In de huidige kerncentrales wordt een hoge graad van veiligheid bereikt door de aanwezigheid van redundante en diversitaire veiligheidssystemen. Redundantie houdt in dat de systemen dubbel, drievoudig of zelfs viervoudig worden uitgevoerd; diversiteit in de systemen wordt toe gepast om het risico van gelijktijdig falen te verkleinen.

men streeft ernaar om het bedienend personeel niet met een overvloed aan informatie te confronteren.

op vele plaatsen zijn reactorontwerpers dan ook een nieuwe weg ingeslagen die moet leiden naar eenvoudiger en tegelijkertijd veiliger kerncentrales.

Een kerncentrale kan als inherent' veilig worden beschouwd indien lozing van een significante hoeveeleid radioactief materiaal naar de omgeving onder alle omstandighe den wordt vermeden.

is echter heel belangrijk dat de systemen een voldoende bufferwerking hebben tegen temperatuurstijging indien de koeling tijdelijk niet alle geproduceerde warmte afvoert.

Een belaagrijk begrip bij de nieuwe reactortype is de zogenoemde 'walk-away time', wat ik maar eenvoudig vertaal met 'weglooptijd'. Hieronder word verstaan, hoe lang men na de ergst denkbare storingen in de centrale kan wachten met enige actie voordat van werkelijk gevaar sprake is.

De belangrijkste huidige projekten' op het gebied van inherent veilige reactoren zijn het beste in te delen aan de hand van het toegepaste koelmiddel:water, natrium of gas.

"Wereldwijd ziin er meer dan 400 kerncentrales in bedrijf die te samen ruim 300.000 MW elektriciteit pr o-duceren, daarbij 16% van de wereld-elektriciteitsproduktie voor hun rekening
nemen.