Het land wordt bestuurd door politieke meerderheden, die zorgen voor rechtsregels min of meer op basis van concensus (is uitgebreide procedure en gaat lange discussie aan vooraf), Daarin zijn de hoofdlijnen van de wil van de burger neergelegd en van de bescherming van de burger bij de uitvoering ervan. De wetten geven hoofdlijnen aan waarvan niet mag worden afgeweken. Ook de begroting is zo'n wet of randvoorwaarde, daarin wordt aangegeven hoeveel guldens voor bepaalde taken uitgegeven mogen worden. Ze vormen ook randvoorwaarden voor de besturen. Het feitelijk besturen is niet meer dan het uitvoeren van de hoofdlijnen (de wetten), daarbij bestaat echter wel keuze mogelijk. In de praktijk betekent dat het vaak gaat om keuzen over hoe het geld dat voor de verschillende taken beschikbaar komt, of algemene middelen, besteed moet worden (iets meer voor kinderopvang iets minder voor openbare ruimte, maar het bestuur moet bijvoorbeeld ook bestemmingsplannen maken, en mag dan kiezen waar groen moet komen of waar bedrijven. verzuim van leerplicht is strafbaar volgens de leerplichtwet, maar het bestuur kan bepalen hoe dat veruim aan te pakken: met voorlichting of streng sanctioneren. Bij keuzevrijheid hebben we eigenlijk vooral te maken met beleid. Beleid wordt door besturen gevoerd op basis van politieke programma's en. Waarbij de partijprogramma's als leidraad gelden. In ons land besturen echter vooral coalities en daarom zijn programaccoorden van meer nog belang. Daarin wordt voor de komende 4 jaar uit de doeken gedaan voor welk keuzen (of beleid)worden gedaan. Die keuzen worden dan meestal weer uitgewerkt in beleidsnota's.

Het woord recht kan betekenen: geldend recht, maar ook gewenst recht, het ideale recht., mar ook in de zin van een door rechtsregels gewaarborgde bevoegdheid. Denken wij bij objectief recht aan het geheel van rechtsregels bij subjectief recht hebben wij het oog op een bvoegdheid van een persoon op iets of om iets te doen. Dat een voorschrift tot een geldende recht behoort, ziet men het duidelijkst, wannneer de regel, wanneer die wordt overtreden, met de sterke arm wordt gehandhaafd(ook bij gemeentelijke verordeningen?). Niet voor alle regels sanctiens (lex imperfecta. Het rehct wil niet alleen gerechtigheid dienen, maar ook doelmatige werken. Er moet wil men een regel algemeen geaccpeteerd krijgen zeer veel voorbereidend werk worden gedaan.

De rechterlijke organisatie is geregeld in de Wet op de rechterlijke organisatie (in beginsel hoger beroep) Het openbaar ministerie noemt men de ambtenaren bij de gerechten die belast zijn met de vervolging van misdrijven en overtredingen.

Strafrecht, niets is strafbaar als het niet exact in de wet is te vinden. Niet hij is strafbaar die een feit heeft begaan, bij bescherming eigen lijf(noodweer).

Ieder natuurlijk persoon is rechtssubject kent rechten en verplichtingen daarnaast rechtpersonen: publiekrechtelijk, privaatrechtelijk(NV, BV vereniging en stichting, daarin altijd verdeling macht in ledenvergadering of veragdering aandeelhouders en bestuur, niet bij stichting) en kerkgenoodschappen

Overheid (slechts gemeenteraad toch?) kan ook privaatrechtelijk handelen: kopen, huren, etc. Voor Burgerlijk wetboek geldt bij niet volgens de regels onrechtmatige daad, dan kan schadevergoeding worden gevraagd bij de rechter, of opheffen onrechtmatigheid. Een onrechtmatoge daad is een aantasting van een norm welke ten doel heeft bepaalde belangen veilig te stellen. De meeste rechtshandelingen in burgerlijk recht zijn overeenkomsten of contracten. Vooropgesteld moet worden dat de vraag: privaaterecht of bestuursrecht? Voor een deel een scijnvraag is, omdat de rechtsgebieden vloeiend in elkaar overlopen. Als een overheidsorgaan een overeenkomst niet nakomt, is dat dan wanprestatie of scheniding van het vertyrouwensbeginsel?. Hoe het ook zij, alle rechtsbetrekkingen waarbij een overheid(sorgaan) partij is, worden altijd mede beinvloed door de publieke taak van de overheid, en daarom door het publiekrecht.


staatsrecht :

Staatsrecht: het geheel van geschreven en ongeschreven rechtsnormen m.b.t. de regeringsstructuur van een land, de verhouding van de belangrijkste regeringsorganen onderling en de verhouding van deze organen tot burgers.

Het staatsrecht heeft betrekking op de instelling van de wetgever en zijn bevoegdheden, het kiesrecht, de grondrechten, de verhouding van nationale staatsorganen tot supra-en internationale organen, de inrichting als decentrale eenheidsstaat.

staatsrecht- procedures, grondrechten, staatsvorm

- grondwet
- wet openbaarheid bestuur
- wet op de openbare manifestaties

organieke wetten: betreffen staatsorg
- gemeentewet
- provinciewet
- waterschapwet
- kieswetGrondwet: (grondrechten(hfdts1) en regeling regering(2),

Staten-Generaal(3), RvS (4), wetgeving en bestuur(5), rechtspraak(6), provincies-gemeenten enz(7) wijzigingen(8),

art.1 gelijkheidbeginsel
art.2 de wet regelt wie Nederlander is.
art.3 alle nederl. zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar
art.4 kiesrecht en verkiesrecht (met beperkingen)
art.5 verzoek schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen
art.6 godsdienst of levensovertuiging individu of gemeenschap met
anderen (met beperkingen)
art.7 vrijheid drukpers, regeling radio+TV, vrijheid van meningsuiting
art.8 recht tot vereniging (met beperking)
art.9 het recht tot vergadering (met beperking, openbare orde)
art.10 recht op eerbiediging persoonlijke levenssfeer
art.11 recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam (kan bij de wet)
art.12 binnentreden tegen de wil in woning (kan bij de wet)
art.13 het briefgeheim, telefoon en telegr.is onschendbaar(kan bij wet)
art.14 onteigening kan alleen in het algemeen belang (schadevergoeding)
art.15 buiten de gevallen krachtens de wet geen vrijheidsontnemening
art.16 geen feit is strafbaar dab uit kracht van strafbepaling
art.17 niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter
art.18 ieder kan zich in rechte bijstaan regels voor armen bijstand
art.19 bevordering van voldoende werkgelegeheid is zorg van overheid
art.20 de bestaanszekerheid der bevolking en spreiding der welvaart

zijn zorg van de overheid (recht op bijstand)

art.21 bewoonbaarheid land en bescherming verbetering leefmilieu
art.22 overheid treft maatregelen ter bevordering volksgezondheid
art.23 het onderwijs is zorg van de overheidRegering (2)

art.24 het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem 1 van Oranje-Nassau (statuut1)
art.30,2 (bij overlijden of afstand van de koning worden de kamers ontbonden
art.37 koninklijk gezag uitgeoefend fdoor een regent bij o.a. nog niet bereieken van leeftijd 18 jaar.
art.40 De koning ontvangt jaarlijks ten laste van het Rijk uitkeringen naar regels bij de wet te stellen. vrij van belastingen
art.41 De koning richt, met inachtneming van het openbaar belang, zijn Huis in.
art.42 De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers. De koning is onschenbaar de minsters zijn verantwoordelijkStaten-Generaal (3)

art.55 De leden van de eerste kamer worden gekozen door de leden van provinciale staten.
art.65 De vergaderingen van de S-G zijn openbaar
art.70 Beide kamers, hebben recht van onderzoek(enquete)Raad van State(4)

art.73 De RvS wordt gehoord over voorstellen van wet en ontwerpen van maatregelen van bestuur, alsmede verdragen door de SG
art.74 de koning is voorzitter. De leden worden voor het leven benoemd
art.76 de rekenkamer is belast met onderzoek naar ontvangst en uitgavenWetgeving en bestuur (5)

art.81 De vaststelling van wetten geschiedt door de regering en de SG gezamenlijk
art.84,2 Zolang de 2e kamer onderscheidelijk de verenigde vergadering een door haar in te dienen voorstel van wet niet heeft aangenomen, kan het door worden gewijzigd.
art.87 Een voorstel wordt wet als het door SG is aangenomen en de Koning wordt bekrachtigd.
art.89 AMvb's worden per KB vastgesteld
art.93+94 een ider kan zich rechtstreeks beroepen op bepalingen uit verdeagen voor zover die bepalingen zich tot een ieder richten!!!
art.97 Alle Ned. daartoe in staat zijn verplicht tot landsverdeging
art.104 belastingen van het rijk worden geheven uit kracht van de wet
art.105 De begroting van de ontvangsten en de utgaven wordt bij de wet
art. 107.2 Dewet stelt algemene regels van bestuursrecht vast (De AWB)Rechtspraak (6)

art.114 De doodstraf kan niet worden opgelegd.
art.120 De rechterr treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van verdragenProvincies etc (7)

art.123 Bij de wet kunnen provincies en gemeenten worden opgeheven en nieuwe ingesteld
art. 125 Aan het hoofd PS en GR Bij de provincie ook GS en de commissaris en bij gemeenten B&W en burgemeester (voorzitters)
art 129. De leden van de PS + GR worden rechjtsrteeks gekozen
art.131 De commissaris + de burgemeester worden bij KB benoemd
art 132,6 De wet bepalt welke belastingen de Gementen en de P kunne heffen en de regeling van de financiele verhouding
art. 134 Bij of krachtens de wet kunnen openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere openbare lichamen ingesteld en opgeheven worden.

Volkenrecht

Volkenrtecht is recht dat geldt tussen zelfstandige staten. Subjewcten zijn staten, int org en soms individuele personen. Bronnen: verdragen, gewoontercht en rechtbeginselen

De verenigde naties intergouvermentele organisatie. Partijen op basis van gelijkwaardigheid. Algemene raad neemt niet bindende besluiten aan. Veleigheidsraad neemt wel bindende besluiten. Veel verdragen vauit VN, waronder int verdrag burger en politieke rechten en int verdrag inzake ec, soicale en culturele rechten


EG-Recht

Uit de EG verdragen loeit voort dat het Europese recht boven het nationale recht gaat. Men spreekt ook wel van Europees Medebewind.

Europese gemeenschap voor kolen en staal

Europese gemeenschap voor atoomenergie

De EEG werd in 1957 in Rome opgericht met aantal instellingen(22000 ambtenaren, waaronder 1500 tolken): Het Europees parlement met 518 leden als controleur en adviseur (soort commissie van advies). Hoe hebben ze bevoegdheid gekregen? delegatie? Nee besluiten moeten in eigen parlement geratificeerd worden?

De commissie van 17 leden is het Dagelijks Bestuur

Beide instellingen kunnen verordeningen (geen omzetting in nationale wetgeving), richtlijnen (wel omzetting. Bij richtlijnen worden implementatietermijnen gegeven. Bij niet gereed komen krijgt richtlijn toch directe werking) en beschikkingen uitbrengen. Een verordening is verbindend voor alle lidtstaten en verbindt alle burgers. Een richtlijn is verbinden t.a.v. het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is.

In de raad van ministers worden de besluiten genomen aan de hand van door commissie ingediende voorstellen. Op basis van eenstemmigheid intergouvermenteel(EP besluit allen over begroting).

Europese Raad (vergadering 12 keer per jaar belangrijke politieke vraagstukken met regeringsleiders.

Beroep tegen verordeningen en beschikkingen die personen rechtstreeks raken kan bij de nationale rechter of het Eurpese hof van justitie.

Taken van EU liggen op het gebied van de landbouw, belatingwetgeving, harmonisatie economische activiteit (vrij verkeer personen, werk, goederen) gelijke tarieven, wertkgelegenheid, milieubeleid. Subsidies door Europees Sociaal Fonds en Europese investeringsbank.

Door het ontbreken van een directe juridische relatie tussen de EG en de decentrale overheden is er nauwelijks gemeenschapsrecht dat direct gercht is tot de decetrale overheden. De oorzaak ligt in het feit dat het in de basis een economische unie is en geen politieke of bestuurlijke unie. 15% van de nederlandse wetgeving komt van EU. Er zijn rond de tien richtlijnen die voor de lagere overheden implicaties hebben!!

 

Raad van Europa

opgericht 5 mei 1949 10 landen doel hechtere samenwerking op het gebied van democratie en mensenrechten, versterken europese identiteit heeft geleid tot aantal coventies waaronder Europees verdrag voor rechten van de mens. Belangrijkste instelling Comite van ministers als besluitvormend orgaan zijn de minister van buitenlandse zaken van 24 lidstaten. Vergadert 2 keer per jaar. De parlementaire vergadering bestaat uit leden nationale parlementen en is slechts raadgevend.

verdragen: moeten door de staten-generaal bekrachtigd worden is slikken of stikken

- verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
- internationaal verdrag ec, sociale en politieke rechten (grondrechten)
- EEG verdrag (nu EU verdrag gewijzigd Maastricht en Amsterdam)
- Europese conferentie over veiligheid en samenwerking CVSE
- europees verdrag betreffende uitlevering
- tot oprichting van de EEG
- Gatt overeenkomst betreffende tarieven en handel
- verdragen van Geneve
- verdrag inzake milieu
- NAVO-statusverdrag
- non-proliferatieverdrag
- internationaal verdrag inzake uitbanning rassendiscriminatie
- univerrsele verklaring voor de rechten van de mens
- europees sociaal handvest (sociale grondrechten)
- andvest van de verenigde naties
- verschillende zeeovereenkomsten
- verdrag continentaal plateau

 

bestuursrecht

Er is door democratisch gekozen politici een organisatie opgezet met als doel de uitvoering van een aantal taken die het algemeen nut dienen, vooral in deze eeuw (basis de grondwet en organieke wetten). In voorgaande eeuwen vooral beperkt tot defensie en openbare orde. Onder andere op het gebied van Onderwijs, Welzijn, Milieu, Ruimtelijke Ordening, Publieke Werken en bedrijven:gas, energie. De taken worden uitgewerkt in landelijke wetgeving: het bestuursrecht. Een groot deel van die taken is gedelegeerd aan zogenaamde lagere overheden, omdat dat de efficiency vergroot (op basis van gemeente-en provinciewet). Bestuurders ter plekke kunnen de situatie vaak beter inschatten. Voor die hele organisatie is ook een soort bedrijfsbureau nodig om het overeind te houden: P&O, financien, automatisering en BMO. Om al de taken uit te kunnen voeren worden er naast mensen en ondersteunende diensten een aantal middelen toegekend door de hogere overheid ter beschikking aan de gemeente:

- Er worden budgetten toegekend. Deze zijn soms voor zeer specifieke taken (ambtenaren salarissem) en mogen dus alleen daar aan uitgegeven worden. Of voor Algemene taken. Waar het geld aan uitgegeven moet worden ligt daar minder duidelijk vast (zijn dat altijd o.a. fondsen?). Naast keuzes over todeling van budgetten ligt vaak het grootste deel van debegroting (de romp) vast en kan niet worden gebuikt om nieuw beleid te maken. Naast vaste bedragen die uitbetaald moeten worden voor personeel en b.v huur gebouwen, zijn er ook verplichtingen aangegaan met susbdieontvangers, die kunnen niet in een keer teruggestroefd worden.

Het is de meerderheid van de gemeenteraad die over dat geld beschikt in de vorm van de vaststelling van de begroting en de eventuele wijziging ervan, maar het is het Dagelijks Bestuur dat bevoegd is om besluiten te nemen over de specifieke uitgaven ervan. Er zijn ook taken die aan de gemeenteraad zij voorbehouden, maar aan het DB gedelgeerd (art 72 Ond) Niet alle bedragen die uitgegeven worden hoeven aan het DB voorgelegd worden. Bedragen waarvoor specifiele potjes zijn hoeven niet verantwoord te worden. De ambtenaren zijn daartoe dan gemandateerd door het DB. Als er geld uit algemene fondsen wordt gehaald, of als er over­schrijdingen (aan de Raad via kwartaalcijfers?) zijn bij bepaalde posten dan moet dat wel aan het DB voorge­legd worden. (tot bepaalde bedragen kan DB ambtenaren mandateren om besluiten over uitgaven te beslissen. Het geld dat vanuit hogere overheden komt kan naast de bedrijfsmatige ondersteuning en de afvalinzameling te financieren ook direct gegeven worden aan organisaties die taken uitvoeren die in het verlengende liggen van overheidstaken bijvoorbeeld de kinderopvang of stichtingen i.h.k.v. Welzijn dan zijn het subsidies.

- Daarnaast kunnen er algemeen verbindende regels opgesteld worden(bestemmingsplan, subsidieverordening gebaseerd op wetgeving van bovenaf). Ook daarover besluit de gemeenteraad definitief (niet over iets als jaarverslag leerplicht is geen algemeen verbindend besluit, geen rechtsgevolgen!). Het DB besluit over concepten??. De uitvoering ervan, als deze plaats vindt in de vorm van beschikkingen, is aan het DB. Daartegen is altijd bezwaar/beroep mogelijk. (bij bindende regels is ook veel bescherming) Bindend als het iets is waar iedereen zich aan moet! houden.

- Het vaststellen van beleid. Hiermee geeft het dagelijks bestuur aan waar wat haar betreft op een bepaald taakgebied de nadruk moet liggen, waar nieuwe zaken aangepakt moeten worden, en oude afgebouwd. Die nota's zijn eigenlijk een verbijzonderlijking van het programaccoord. Wordt bijvoorbeeld aangegeven wat er op het gebied van afvalinzameling gedaan gaat worden. Is algemeen, maar niet bindend en hoeven niet door vastgesteld worden te stellen, kan door het DB. Zijn beleidsregels(circulaires, richtlijnen). Het heeft geen rechtsgevolg (voorschriften), slechts feitelijke gevolgen. Het is pseudowetgeving en er kan van afgeweken worden. (Beleid heeft meer te maken met keuzes over de besteding van geld?, nee wanneer je niet per se iets dwingend wil maken)

bestuursrecht: Het recht dat de overheid die zich actief bemoeit met de samenleving het daarvoor nodige juridische intstrumentarium biedt: en tegerlijkertijd het recht dat de leden van de samenleving invloed en bescherming tegen de bemoeiende overheid biedt. Deel van handhaving bestuursrecht via strafrecht

Overheid kan alle kwesties aanpakken mits niet instrijd met volkentrecht.

Onder bestuursrecht kan worden verstaan: Het recht dat betrekking heeft op de normen die bestuursorganen in acht moeten nemen bij hun optreden bij hun optrdeden jegens burgers en jegens elkaar.Het heeft voornemalijk bertekking op overheden in actie (burgelijk recht burgers in actie) met inachtnemeing van hun constitutionele positie.

Gedurende de negentiende eeuw vond de gedachte ingang dat het bestuur een bepaalde taak in de staatkundige organisatie had, onderscheiden van de wetgevende en de rechtsprekende macht. De ontwikkeling van nachtwakerstaat tot interventiestaat. Begin met kinderwet van van Houten. De beslissende grond voor de opmars van de bureaucratische organisatie is altijd geweest dat zij technisch superieur was aan elke ander vorm van organistie. (Nu niet meer kijk maar naar privatisering). Er vond een proffesionalisering plaats die gepaard ging aan een centralisering. (overheid groostes werkgeefster van Nederland. Het ineenstorten van de wereldeconomie leidde ertoe dat stimulering van de markt als bestuurstaak werd aanvaard. Na de tweede wereld oorlog uitbreiding met RO, onderijws huisvesting.

Overheden mogen slechts in actie komen op basis van juridische bevoegdheden daartoe. Het bestuursrecht biedt het bestuur een kader en inhoudelijk normen bij het uitoefenen van zijn taak.

In het nederlandse staatsbestel zijn het vooral de wetten en de daarop gebaseerde regels die de bevoegdheden creeren. Niet elke rechtshandeling van het bestuur hoeft als zodanig terug te vinden te zijn in de wet, maar dat de bevoedgheid tot het verrichten van de handeling op de wet te herleiden moet zijn= legaliteitsbeginsel). De wet kan een beginsel geven, een iets lagere regeld een uitwerking daarvan etc. Naast wetten ook door rechterlijke uitspraken, andere bestuurshandeleingen en ongeschreven recht. Het bestuur kan meer beleid initieren en voorgeneomen, mede met gebruikmaking van privaatrecht uitvoeren. Vaststelling van de wet kan gezoien worden als uitkomst van een politieke strijd.(maar een waar wellicht meer consensus over is dan bij beleid, is meer sprake van politieke keuzen.

Belangrijk bij alle vormen van handelen: goede belangenafweging, informering burgers, inspraak, bezwaarmogelijkheid etc.

regeld de relatie overheid-burger. Het recht heeft een gelaagde structuur van onder naar boven. Elk beleidsveld heeft een algemene wet bij milieu de Wet Milieubeheer, maar bijzondere wet gaat voor een algemene wet. Als er iets niet bijzonder geregeld is, dan geldt de algemene wet. Van boven naar ondere worden steeds specifiekere regels gesteld: Wet formele zin- AMvB's-provinciale verordening-gemeentelijke verordening

De wet in formele zin volgt uit de grondwet, Provinciale verordeningen en gemeentelijke verordeningen volgen uit formele wetgeving. AVV van ministers en regering AMvB's steeds vaker gedelegeerd door wetgever Staten-generaal en Koning. Die geven kaderwetgeing of raam aan, die wordt gespcificeerd in verdere regelingen. Ook burgemeester kan bij openbare orde problemen AVV uitvaardigen; noodverordening


materieel=intrumenten die gebruikt kunnen worden

formeel=regels hoe zorgvuldig bij besluitvorming

- ordenende overheidstaken: politiek, defensie, waterstaat, milieubeheer, RO
- verzorgende taken: - Onderwijs, cultuur, wetenschap, gezondheid

De AWB is van toepassing op handelingen met rechtsgevolg: AVV, normatieve plannen en beschikkingen, maar ok privaatrechtelijk zoals contracten, kopen etc.

Bestuursrecht geeft aan bestuursorganen de mogelijkheid om in actie te komen, bij de wettelijk opgedragen taken. Het legaliteitsbeginsel vereist dat deze bestuurlijke acties gebaserd zijn op wettelijke regelingen (AVV). Dit gebeurd door attributie, delegatie en mandaat

Bij publiek recht gaat het om besluiten: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Besluit dient aan aantal procedurele zaken te voldoend.

Er zijn besluiten van algemene strekking (vanuit Grondwet) en beschikkingen op individuele zaak.

3 soorten Algemeen:

- AVV verordeningen veelal een verbodsregeling (door de gemeenteraad vastgesteld) zijn besluiten die regels inhouden die voor herhaalde malen toepasbaar zijn en die worden gemaakt door bestuursorganen die de bevoegdheid daartoe ontlenen aan de grondwet of een andere wet in formele zin, veelal verbodsregeling? Vormvoorschriften voor AVV staan in provincie en gemeentewet. AVV moeten gepubliceerd in dor overheid uitgegeven publicatieblad? blz 58 schets van het bestuursrecht

Overigens moet het bestuur in een regel bijzondere bepoalinge stelt, zaols het opnemen van strafbepalingen , inspraak of tijdelijke werking voor een AVV kiezen. verordeningen mogen niet in strijd zijn met hogere regelingen en er moet altijd gekeken worden of het onderwerp niet al in een hogere regeling uitputtend is geregeld.

- een regeling waarbij deels algemene normen worden gesteld, deels op het bijzondere geval toegesneden normen (vergunningenstelsel)
- beleidsregels algemene regels m.b.t. beleid dat gevoerd gaat worden niet bindend (dus eigenlijk geen besluit?)
- plannen, bij plannen gaat hetb om het formuleren van een einddoel en een reeks besluiten die daarop zijn afgestemd.
-informatief (geen rechtsgevolg)
-indicatief samenstel van beleidsvoornemens, zoals

beleidsnota's
- normatief voor burgers en/of bestuursorganen bindend
rechtsnormen. bv subsidieplannen, bestemmingsplannen
- covenanten, met wetgeing als stok achter de deur


beschikking: Een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan

soorten
- op aanvraag (subsidies) en ambtshalve (belastingaanslag)
- rechtsvaststellende(zeldzaam) en rechtscheppende
- begunstigende (uitkering) en belastende beschikkingen (meeste)
- aflopende en duurzame (vaak vergunningen ook aflopende bij markt)
- gebonden en vrije (zelden)

meestal worden aan een beschikking voorwaarden verbonden

Bij de rechter wordt beswchikking getoetst op rechtmatigheid bij het bestuur ok op doelmatigheid

Niet besluiten is ook en besluit waartegen bezwaar open staat.

Nederland gedectraliseerde eenheidsstaat. Veel bevoegdheden zijn gedelegeerd naar lagere overheden. Raad kan door delegeren naar B&W en commissie= subdelegatie. In nieuwe gemeentewet mogelijkheid subdelegatie naar deelraden. Mandaat bij routine beslissingen. bij mandaat door ambtenaren treden ze op namens bevoegden. (bij handtekening namens het bestuur. Het handelen van het bestuur is op verschillende manieren aan een formele controle onderworpen: parlematair, controle door de rechter en door andere bestuursorganen. Kan door:

- prevenetief (gemeentebegroting in sommige gevallen)
- via schorsing
- verietiging (in strijd met algemeen belang)

Een ieder kan vernietiging van een besluit vragen bij het bevoegde orgaan.(petitierecht art 5. Grondwet)

autonomie - zeggenschap over eigen bevooegdheid zelf maken verordening (op basis van algemene attributie), of medebewind. Dan wordt gemeente door Het Rijk opgedragen verordening te maken bv over geluidhinder (specifieke attributie) of vanuit Woningwet art.2 verplichting bouwverordening Bij attributie creeert de wetgever een bevoegheid en wijst een bestuursorgaan aan waaraan de bevoegdheid worrdt toegekend. Soms wordt het voor die uitvoering speciaal in het leven geroepen. Delegatie is overdragen bevoegheid van regelgevende bevoegdheid naar lagere instantie: van gemeentenraad naar B&W. Delegatie is alleen mogelijk als het wettelijk is bepaald!.Een enkele keer komt subdelegatie voor.(overkoepeling Algemene Wet Bestuursrecht):

Doel van de wet: bevordering eenheid wetgeving, codificering ABBB, systematisering van bestuursrecht.

vier soorten regels: 1 dwingend, 2 hoofdregels, 3 regels aanvullend recht en 4. facultatieve standaardregelingen

ad 1 geld voor alle gevallen
ad 2 laat de mogelijkheid van afwijkingen toe
ad 3 gelden als bijzondee wetgever geen regeling heeft getroffen
ad 4 alleen in bepaalde concrete gevallen

overheidsorganisaties zijn rechtspersonen en kunnen dus b.v aan privaatrechtelijk verkeer deelnemen(niet stadsdelen). Naast dt staat, de provincies, gemeente, ook waterschappen, hoogheemraadschappen, polderschap, produktschappen, bedrijfsschappen, openbare universiteiten, hoge scholen. Kenmerkend is steeds dat er sprake is van organisatie die leden kent, zook pbo, kamers van koophandel

Hoofdstuk 1 inleidende bepalingen

art1.1. onder een bestuursorgaan wordt verstaan: een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed- bestuursbevoegdheid
art1.3 onder besluit wordt verstaan een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhjoudende en publiekrechtelijke rechtshandeling


Hoofddstuk 3 (ABBB)algemene bepalingen over besluiten

art.3.2 Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen
art.3.3 Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluitniet voor een andfer doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend (verbod op detournement du pouvoir)
afdeling 3.4 over voorbereidingsprocedure!! met regels over ter inzag legging en publicatie besluiten verder over motivering etc.
art.3.4.1 het horen van belanghebbenden
art 3.2.3. afwegen van belangen
art.3.5.5. mededelen van beroepsmogelijkheidHoofdstuk 4 (ABBB)Bijzondere bepalingen over besluiten

4.1 afdeling over beschikkingen, aanvraag, informatie bij negatief oordeel
4.1.2.1. hoorplicht belanghebbenden

art 4.13 Een beschikking dient te worden gegeven binnen de wettelijk voorschrift bepaalde termijn of, bij het ontbreken van zulk een termijn, binnen een redelijk na ontvangst van de aanvraag. De in het eerste lid bedoelde termijn is in ieder geval verstreken wanneer het bestuursorgaan binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag geemn beschikking heeft gegeven.
4.1.5.1.motiveringsbeginsel
4.2 subsidies
4.21 Onder subsidies wordt verstaan: de aanspraak op financiele middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.
4.23 Een bestuursorgaan verstrekt slechts subsidie op grond van een wettelijke voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie verstrekt kan worden.
4.23.4 Het bestuursorgaan publiceert jaarlijks!! een verslag van de verstrekking van subsidies
4.30 De beschikking tot subsidieverlening bevat een omschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verleend.
art 4.37 het bestuurorgaan kan de subsidieontvanger verplichtingen opleggen m.b.t. veel verschillende zaken!!!
art.4.44 Indien een bschikking tot subsidieverlening is gegeven, dient de subsidieontvanger na afloop van de activiteiten of het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.
art.4.45 Bij de aanvraag tot vaststelling toont de aanvrager aan dat de activiteiten hebben plaatsgevonden overeenkomstig de aan de subsidie verbonden verplichtingen
art4.46.2 De subsidie kan lager worden vastgesteld indien o.a de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden.
art.4.73 De subsidie wordt per boekjaar vastgesteldTitel 4.3 Beleidsregels

Hoofdstuk 5 Handhaving

over toezicht en dwangsom

De rest tot hoofdstuk 10 over bezwaar en beroeptaken van het RIJk en de wetten


financien

uitgaven: 200 mld
- gemeente/provinciefonds 10 %
- sociale zaken 1,5 %
- Rente staatsschuld 15%
- OCW 17%
- EU afdracht 5%
- landbouw 1,5%
- justitie 3%
- financien 2,5 %
- Biza 4%
- Buza 4%
- VeW 5%
- VWS 5%
- VROM 4%


inkomsten: 180 mld

- omzetbelasting 20%
- accijns 7%
- financieringstekort 10%
- aardgas 3%
- imkomstenbelastinfg 3%
- vennootschap 12%
- loonbelasint 20%
- milieu 2%
- niet belastingontvangesten 8%
- kostprijsverhogende (BTW?) 8%binnenlandse zaken

-politie+brandweer(5 mld)
-minderhedenbeleid (250 mlj)
-bvd (72 mlj)
- openbaar bestuur (ambtenaren,waaronder grote stedenbleid (1,5 mld)WETTEN:

- brandweerwet
- politiewet
- mediawet
- drank en horeca wet


buitenlandse zaken en ontwikkelingssmanwerking

-financiele steun aan projeten in ontwikkelingslanden (0,8 % BNP=6mld) -internationaal milieu-en natuurbeleid (400mlj)
-vrede en veiligheidsoperaties (noodhulp NAVO, WEU 1 mld)
-sociaal ec ontw ( IMF, Wereldbank 4mld)
-veiligheidsdienst
-diplomatieke dienstjustitie

- criminaliteitsbestrijding (650mlj)
- rechstspraak (1,5 mld)
- gevangeniswezen (1,5 mld)
- vreemdelingen zaken/asielopvang (1 mld)
- preventie jeugd (800mlj)

WETTEN

- wetboek van strafrecht


verkeer en waterstaat

- luchtvaart (240 mlj)
- openbaar en goederenvervoer (2 mld)
- wegen, bruggen, spoorlijnen (5 mld)
- Rijkswaterstaat (2 mld)

WETTEN

- wegenwet
- wegenverkeerswet

defensie

- luchtmacht (2,65 mld)
- marechaussee (400 mlj)
- Landmacht ( 4 mld)
- marine (2,5 mld)

WETTEN:

- militair recht
- internationale verdragen (geneve etc)

onderwijs cultuur en wetenschap (art.23 GW):
vooral betalingen van salarissen niet veel vrije ruimte

- studiefianciering (4,3 mld)
- HBO + WO (8 mld)
- Beroepsond + volwas educatie (4 mld)
- Primair ond (10 mld)
- voortgezet onderwijs(7 mld)
- overig (5 mld)

WETTEN

- leerplichtwet
- onderwijswetgeving (ook voor speciaal onderwijs)

sociale zaken en werkgelegenheid(art.19+20 GW):

- wiw (1 mld)
- bijdrage arbeidsvoorziening (1 mld)
- kinderbijslag (6,44 mld)
- bijstanduitkeringen (10 mld)
- sociale werkvoorziening (3,48 mld)

WETTEN:

arbeidsrecht

- arbeidsovereenkomst
- ontslagrecht
- wet op de loonvorming

sociaal recht(art.20 GW):

- wet individuele huursubsidie
- algemene bijstandswet
verzekeringsrecht(art.19 GW?):
- algemene ouderdoms wet
- wet arbeidsongeschiktheid
- weduwe en wezenwet
- Ziekenfondswet
- werkeloosheids wet

beschermingrecht(art.22 GW):

- arbeidsomstandigheden wet
- arbeidswet


landbouw natuurbeheer en visserij

- internationale aangelegenheden (EG subsidies 65 mlj + europees recht)
- milieue gezondheid (215 mlj)
- structuurverbertering landbouw (220 mlj) (subsidiering, kennis)
- wetenschap en kennisoverdracht (1,3 mld)


economische zaken (art.20 GW):

- midden en kleinbedrijf (200 mlj) stimulering met subsidies
- buitenlands ec beleid (340mlj)
- regionaal beleid (340 mlj)
- technologie (850 mlj) subsidies, belasting voordelen, insetering
- energie (675 mlj)

wetten
- prijzenwet
- wet economische mededinging
- wet op de bedrijfsorganisatie
- vel europees recht verderagen richtlijnen


volksgezondheid(art.21 GW):
- ziekenhuizen, specialisten (30 mld)
- aanvullende zorg tandarts (8 mld)
- medicijnen (6,2 mld)
- gehandicapten zorg (5,6 mld)
- ouderenzorg (11,4 mld)

WETTEN:

- wet op de bejaardenoorden

 

 

volkshuisvesting, RO en milieubeheer (art.21 GW)

- nationaal milieubeleidsplan
- volkshuisvesting (4 mld) energiezuinige nieuwbouw - Vinex?
- Stadsvernieuwing (1 mld)
- RO (voorschriften)
- milieukwaliteit en emissiebeleid

WETTEN:

MILIEU

- Algemene Wet Milieubeheer
- hinderwet
- wet algemene bepalingen milieuhygiene
- wet chemische afvalstoffen
- wet bodembescherming
- interim wet bodemsanering
- Wet geluidhinder
- wet gevaarlijke stoffen
- wet inzake luchtverontreiniging
- meststoffenwet
- wet verontreiniging opppervlakte wateren
- vogelwet
- boswet
* veel AMvB's

RO+VOLKSHUISVESTING

- wet op de ruimtelijke ordening
- bouwbesluit
- woningwet
- leegstandwet
- monumentenwet
- huurwet


financien

WETTEN

- comptabiliteitswet
- financiele verhoudingswet
- wet gemeenschappelijke regelingen
- gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften
- wet financiering lagere overheid
- jaarlijkse begrotingswetten
- belastingrecht

* belatingaanslag beschikkingen


rest:- welzijnswet

financiele verhoudingswet

 

De provinciewet inrichting, samenstelling en bevoegdheid van provincie

TAKEN:
- ruimtelijke ordening vaststelling streekplannen

art.1 Er zijn 12 provincien
art.5 Het provinciaal bestuur bestaat uit provninciale staten, GS en Onze commissaris
art.15 PS vergaderen jaarlijks ten minste tweemaal per jaar.
art.20 De vergadering wordt in het openbaar gehouden
art.25 Een stemming is nietig, indien niet meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet van medestemmen moet onthouden aan de stemming heeft deelgenomen.
art.29 De PS benoemen uit hun midden de leden van GS, ten gelaste van zes.
art.42 In zaken die aan de uitspraak van GS zijn onderwerpen mag een lid niet als gemachtigde of adviseur werkzaam zijn.


De gemeentewet ( nog niet helemaal?)

algemene bepalingen
art.1 Het bestuur van elke gemeente bestaat uit een raad een college van bestuur en een burgemeester
 

hoofdstuk 2 de vergadering

art.46 De raad vergadert jaarlijks ten minste zes malen, en voorst zoo dikwijls de burgemeester en wethouders het noodig oordelen.
art.49 De vergadering wordt in het openbaar gehouden (met beperking)
art.54 De vergadering van den raad wordt niet gehouden, indien blijkens de presentielijst niet meer dan de helft van het getal zittingehebbende leden is opgekomen.
art.57 Voor het tot stan komen van een besluit bij stemming, wordt de volstrekte meerderheid vereist van de leden, die aan de stemming hebben deelgenomen.
art.61 De raad kan commissies instellen (stadsdeelraad is soort commissie) met het oog op behartigen van bepaalde belangen
art.62,2 De instelling van vaste commissies van advies en bijstand aan burgemeester en wethouders en de regeling van haar bevoegdheden en samenstelling geschieden door de raad op voorstel van burgemeester en wethouders
art.63,1 De raad kan bevoegdheden van de raad en de B&W aan de commissies toekennen met uitzondering van begroting vaststellen en rekening, verordeningen
art.64.1 Indien aan een commissie andere dan adviserende bevoegdheden worden toegekend, regelt de raad, voorzover zulks in verband met de aard en de omvang van de toegekende bevoegdheden nodig is.
art.64.2 Indien aan een commissie als bedoeld in het eerste lid bevoegdheden van de raad zijn toegekend, vindt de vergadering van de commissie, voorzover daarin onderwerpen, die bevoegdheden betreffende, aan de orde zijn, in het openbaar plaats.
art.65 De burgemeester wordt door Ons benoemd(niet in stadsdeel is slechts voorzitter)
art.76.1 Als hoofd vab den raad en van het college van B&W is hij, behoudens de bepaling 209 met de uitvoering hunner besluiten belast.
art.79 Hij zorgt ervoor dat elke inwoner der gemeente, kan ter zijner koste afschriften krijgen van gemeente besluiten
art.108 De secretaris is den raad, burgemeester en wethouders, den burgemeesteren de commissies in alles wat het hun opgedragen bestuur aangaat, behulpzaam.
art.211 bevogdheden kunnen gedlegeerd worden aan ambtenaren

regelingen

algemene bepalingen

beleidsregels

regelement

statuten

verordeningen

covenant

nadere regels

verbod

privacy regelement

richtlijnen

nadere regelsde gemeentetaken:

Bevoegdheid van B&W (DB) tot het uitvoeren van gemeentelijke AVV's, daaruit volgt dat alle beschikkingen (vergunningen, subsidies), die op basis van wetgeving worden genomen, dat het DB bevoegd is daarover te besluiten. De regeling IS is geen AVV de subsidiebeschikking wordt genomen op basis van de subdidieverordening. De regeling is een manier om de verordening uit te voeren dus een soort beleidsregel? Gemeente hebben eigen taken, zonder bemoeienis van boven zoals KO, waarop zij verordeninge kunnen opstellen en zij zijn ook uitvoerders van Rijksbeleid bv bij Ruimtelijke Ordening of Onderwijs.

De Raad neemt alleen besluiten in het algemeen belang van de gemeente AVV zoals verordeningen en Bp. De Raad kan ook slechts geinofmeerd worden over zaken van algemeen belang, zoals jaarverslag leerplicht? (staat dat in de leerplichtwet)

De begroting is ook een AVV die wordt door de Raad vast gessteld. Het uitvoeren van die AVV, dus het uitgeven van geld dat is geaccoordeerd door de Raad wordt dus door het DB over besloten. Bij wijzigignen en geld uit Algemene middelen, fondsen, waarover niet specifiek toestemming tot uitgave is gevraagd?, moeten naar de Raad ter besluitvorming.

De commissie is het voorportaal van de Raad. In prncipe dus alleen stukken ter advisering die AVV zijn of informatie van algemeen belang (kan ook tkn opgestuurd?) Besluiten die naar het DB gaan hoeven dus niet naar het DB, kan wel tkn dus opsturen.lijst A (niet gedelegeerd dus slechts van de centrale stad)

* verordening adviesraden minderhedenbeleid
* verordening op de adviesraad emancipatie
* verordening voorzieningen gehandicapten
* inspraakverordening
* verordening op het project Management Bureau
* verordening op de amsterdamse seniorenraad
* verordening binnentreden woningen ter handhaving voorschriftenCultuur en recreatie en wetenschap

- universiteit van amsterdam

* verordening op de dienst historische musea
* verordening op de dienst voor de moderne kunst


Volkshuisvesting

- vasstelling meerjarig volkshuisvetingsplan (beleid)met daarin stedelijke woningbehoefte, woonlasten omvang nieuwbouw en bestaande woningvoorraad
- financieel en beleidsmatig toezicht op corporaties (op basis van jaarstukken)
- vasstelling woonwagenplaatsen
- vasstelling regeling tegemoetkomingssubsidie verhuizing (subsidie) uitvoering door stadsdelen
- vasstelling en uitvoering verordening woninggebonden subsidies (zijn bevoegdheden van de stadsdelen bij subsidies voor o.a isolatie? toetsing door centrale stad)
- verordening op de woonwagencentra
- uitvoering huisvestingswet (over splitsing appartementen)


* verordening op het woonlastenfonds??
* verordening commissie voor welstand en monumenten
* verordening op de Monumentzorg
* verordening op de stedelijke woningdienst
* verordening woninggebonden subsidies
* verordeing op de tijdelijke verhuur


Grondzaken(grondbedrijf)

- beheer erfpachtvermogen
- vaststelling basisgrondprijzen
- vaststellen van algemene bepalingen t.a.v. uigifte erfpacht
- het geven van aanwijzingen door B&W van aantal zaken
- het voeren van procedures daarover
- het in eigendom overdragen van onroerend goed
- vasstellen van voorschriften over afsluiten van grondexploitaties
- uitvoering van de Roll-over-regeling
- overleg over subsidiesinstrumentarium en indienen van subsidies

- aangaan van saneringsovereenkomsten

* verordening op de gemeentelijke grondbedrijfRuimtelijke Ordening (Dienst Ruimtelijke Ordening)

- het stedelijk structuurplan
- richtlijnen over Bestemmingsplannen

* ingeniersbureau Amsterdam
* verordening op de dienst RO


Verkeer en Vervoer

- bijhouden hoofdwegennet
- vaststellen profielbesluiten inzake infrastructuur
- de exploitatie van OV
- hoofdvaarwegen en secundaire wegen reservering
- keuren van personenvervoer schepen o.b.v. Binnenschepenwet
- vasstellen richtlijnen radpleging Cie straatnamen
- vaststellen parkeerverordening
- toezicht parkeerverordening door Dienst Stadstoezicht

* verordening op de dienst infrastructuur en verkeer en vervoer
* verodening op het parkeerfonds
* verordening exploitatie tram en autobusnet
* parkeerverordening


Nutsvoorzieningen +bedrijven (GEB +waterleidingbedrijf)

- energieprodukten en distributrie
- straatverlichting
- drinkwatervoorziening
- riolering en waterbeheersing
- centrale afvalverwerking
- baggeren

* verordening gemeente energiebedrijf
* verordening op de dienst der gemeentewaterleidingen
* verordening op de dienst gemeentevervoerbedrijf
* verodening op grondbedrijf
* verordening op het havenbedrijfMarktwezen ec zaken

* verordening bepaling van plaatsen markten
* vaststellen verordening straathandel
* verordening op de Dienst Marktwezen
* taxi verordening


Milieuhygiene (Milieudienst + Dienst Stedelijk Beheer)

- vaststellen lozingsverordening
- bevoegdheden o.b.v. art 88. van de wet bodemsanering

* afvalstoffenverordening
* afvalverwerking
* Verordening op de verzameldienst
* garageverordening
* verordening op de milieudienst
* verordening op het MilieulabaratoriumVolksgezondheid (GG&GD)

- alles behalve paar taken school, drugs verpleeg en verzorgingshuizen, ongedierte,
- vaststelling vervoer besmettelijke stoffen en gezondheidsverordening

* Verordening commissie geluidhinder
* verordening van de openbare school voor langdurig zieke kindern
* distructieverordening
* verordening huisriolering
* lozingsverodening gemeenteriool
* verordening op het slotervaart ziekenhuis
* verordening op de Dienst riolering en waterhuishousdingSociale zaken (Socilale Dienst)

- uitvoering WSW
- uitvoering JWG (Maatwerk)
- benoemen vertegenwoordiger Regionaal bestuur Arbeidsvoorziening
- fraudeonderzoek ABW en RWW
- uitvoering ABW, en nog aantal wetten op het gebied arbeidsongeschiktheid en werkloosheid: wet inkomensvoorziening oudern en gedteeltelijk arbeidsongeschikte, wet werkloosheidsvoorziening

* verordening op de dienst Maatwerk
* verodening op de sociale dienst
* verordenig op de dienst verzekeringszaken??Welzijn (Dienst Welzijn)

- vaststelling + uitvoering verordening voorzieiningen gehandicapten
- uitvoeren regeling kinderopvang? en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders
- uitvoering wet op de bejaardenoorden (aantal uitzonderingen)

* verordening op de kindercentra
* verordening op de dienst welzijnSport en Recreatie

- vaststelling beleid m.b.t. recreatieschappen in omgeving A,dam niet behorende bij stadsdeel??
- vaststellinge en bewaking convenant met georganiseerde sport t.a.v. gebruik sportaccomodaties

* verordening op de amsterdamse sportraadOnderwijs

- de uitvoering va de financiele gelijksteling van het bijzonder onderwijs
- huisvestingszaken
- vaststeling va gemeetenlijke regeligen zoals bedoeld in art. 76 van de Wet op het basisonderwijs
- het bevoegd gezag m.b.t. het onderwijs in eigen taal en cultuur

* Verordening avondcursussen speciaal onderwijs
* Verordening tot regeling van het openbaar buitegewoon onderwijs
* Verordening volwassenonderwijs
* verordening huisvestigsvoorziegen onderwijs
* verordening huisvestingsvoorziegen primair onderwijs
* verordening overlegprocedure LOB
* verordening tegemoetkoming studiekosten

 

financien

- vaststelling en uitvoering van beleid izake de gemeentelijke belastigen (art.229 va de GW)

* verordening hodenbelasting
* verordeing op de heffing en uitvoering van leges
* verordening op de heffing van merktgelden
* verordening op de heffing en invordening van parkeerbelasting
* verordening op de heffing en vordering van OZB
* verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting
* verordening op de heffing en invordering van rioolrechten
* verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon en bedrijfsruimten
* algemene amsterdamse subsidieverordening
* verordening op de toeristenbelasting
 


* subsidieverordening inzake subsidie Europees Sociaal Fonds t.b.v. particuliere instellingen
* subsidieverordening meerjarige budgetsubsidiering i.h.k.v. kunstenplan systematiek
* subsidieverordening stedelijke allochtone zelforganisaties
* subsidieverordening energie prestatie bestaande bouw plus
* subsidieverordening jeugdhulpverlening
* subsidieverordening kunstuitleen amsterdam
* subsidieverordening stadsvernieuwingopenbare orde en veiligheid (Dienst stadstoezicht)

- handhavig openbare orde en politionele hulpverleing
- brandbestrijding
- vastsstelling e uitvoering verordening speelautomatenhallen
- vaststelling en uitvoering APV
- vaststelling verordening op de haven en het biewater

* Algemene Plaatselijke Verordening
* Brandweerverordening
* verordening rechten op de politionele diensten
* verordening op de straathandel


binnengemeentelijke betrekkigen

- vaststelling en uitvoering van beleid inzake de financiele verhouding stad-stadsdelen

* verordening commissie voor binnengemeentelijke decentralisatie
* mandaatbesluit ingfevolge de art 245,246,1248 3 255 GW
* verordening omtrent overdragen van bevoegdheid bedoeld in art 177 GW,1
Bevoegdheden stadsdeel:

* verordening op de stadsdelen(GW + kieswet)
* verordening (Gemeentewet art 150)
* verordening op de orgaisatie (art 104.2 e 160 Gemeentewet)
* delegatieverordening (Gemeentewet, geen WZ dus alles naar de Raad, of is alles in de begroting vastgelegd?)
* verordening inzake bezwaar en beroepschriften (gemeentewet art.209 + AWB)
* verordening op de adm en op het beheer van vermogenswaarden


Verordening op de stadsdelen

Wel gedelegeerd naar stadsdelen:Hoofdstuk 1 Algemene Bepaling

art.3,1 I elke stadsdeel heeft een stadsdeelraad
art.3,2 Een stadsdeelraad is eenn commissie als bedoeld in de art 82 en 87 GW
art.13 De stadsdeelraad stelt een regelement van orde voor zijn nvergaderigen en andere werkzaamheden op.


Hoofstuk IV Het dagelijks bestuur

art.17 De stadsdeelraad benoemt uit zijn midden een aantal leden die te zame met de voorzitter het dagelijks bestuur vormen.

Hoofdstuk V De commissies

art.22,1 De stadsdeelraad kan commissies istellen
art.22,2 M.b.t. tot de taken, bevoegdheden, samestelling en veratwoording van de commissies zijn art.82,2 en de art 83 tot en met 93 van de GW van overkomstige toepassing

Hoofdstuk VIII Algemene bepaligen

art.28.1 De gemeenteraad, behoudens het bepaalde in art 156 van de GW, al zijn bevoegdheden over aan de stadsdeelraad
art 28,2 De GR draagt alle bevoegdheden van het B&W, inclusief die tot het geven van een betalingsopdracht over aan het DB van het stadsdeel
art.30,2 wijziging va de bevoegdhedenverdeling is slechts mogelijk door wijziging van deze verordening of op basis van srt 35 t/m 38
art 35.1 De GR kan besluiten tot aawijzing vcan ee grootstedelijk project


De bevoegdheid va het stadsdeelbestuur

art 39.1 Aan de stadsdeelraad behoort alle bevoegdheid die niet in deze verordening aan het DB of de voorzitter is opgedragen
art 39.2 De stadsdeelraad makt de verordeningen die hij in het belang van het stadsdeel nodig oordeelt.
art.42.1 De stadsdeelraad kan aan het DB en aan een commissie als bedoeld in art.82 van de GW bevoegdheden van de SDR overdragen
art.44. Het DB is belast met de voorbereiding van alles waarover in de vergadering va SDR zal worden beraadslaagd en besloten en met de uitvoering van de besluiten van de SDR
art.45 Het stadsdeel otvangt jaarlijks een uitkering uit het Stadsdeelfonds
art.47 De SDRstelt jaarlijks een otwerpbegroting voor het komend dienstjaar vast.
Stadsdeelrecht

gemeente kan besluiten tot aawijzing grootstedelijk project met aanwijzingsbesluit. Aan de stadsdeelraad horen alle bevoegdheden voor zover die niet aan het DB zij opgedragen. De deelraad maakt de verordeningen die hij in het belang van het stadsdeel nodig oordeelt. De stadsdeelraad kan naar het DB en aan een Cie als bedoeld in art 82 va de GW bevoegdheden overdragen.

Het stadsdeel zorgt zelf voor (verordening)
 

Iets over de commissie en informatie(eigenlijk altijd ter kennisname slechts besluitvorming voorbereiden) Kan bij CvA wel altijd info ter meningsvorming. Moeten ten slotte advies uit kunenn bregen.

Daaraast kan de gemeente zelf ook voor uitvoering taken subsidie aavragen bv bij EU, of bij allerlei fondsen (welke fondsen, of algemene middelen zij er?) of door middel van sponsoring.

heel wienig gedelegeerd slechts art 72-82 van Onderwijs

De samenhang tussen de stadsdelen ligt vast in het structuurplan voor de stad Amsterdam

Het gemeentebestuur kan een project tot grootstedelijk project maken, waar door de stadsdelen moeten meewerken aan de uitvoering van dat project

Het gemeentebestuur kan een stadsdeelbestuur verplichten om voor een bepaald beleidsonderdeel een plan te maken.

9e

In het stadsdeel is de Raad een commissie volgens de gemeentewet. Ze kunnen verordeningen vast stellen. Voorstellen kunnen worden vernietigd door de centrale stad. Deelraad kan geen overeenkomst sluiten is orgaan geen rechtspersoon met eigen vermogen.

Beleidsnota met vage beleidsvoornemens hoeft niet naar de raad. Heeft geen rechtsgevolgen alleen feitelijke. Raad gaat over nemen besluiten met algemene rechtsgevolgen. Doel beleid-eenvormigheid tegen wilekeur. Beleidsnota is wel besluit in de zin van AWB en moet dus aan regels voldoen. In de nota moet aangegeven worden op basis van welke wettelijke regel beleid wordt uitgezet. Beleid hoeft dus niet naar de Raad ter besluitvorming, is niet verbindend in recht. Particuliere organisaties die overheidstaken uitvoeren vallen onder de AWB (APK keuring bij parkeergarages). Stichting welzijn ook valt onder het subsidierecht krijgen geld van de overheid.


Taken stadsdeel
 

Ruimtelijke Ordening

- bevoegdheid vaststellen bestemmingsplannen
- een eigen grondbedrijf, waarmee ze de vastgestelde bestemmigen kunnen realiseren. Stadsdeelbesturen kiezen tussen de mogelijke bestemmigen, die aan delen van hun grondgebied gegeven kunnen worden, bijvoorbeeld: sociale woingbouwn, koopwoningen, platsoenen, sportterrein of katoorbouw. Ze dragen zelf ook de financiele gevolge van hunn keuze. B&W ziet er op toe dat de besytemmigsplanen niet in strijd zijn met het structuurplan voor de stad Amsterdam.BESLUITEN:

* bestemmingsplan


Woningbouw en Woningverbetering

Stadsdeelbesturen bereiden gesubsidieerde projecten voor nieuwbouw of woningverbetering voor en dienen deze jaarlijks bij het gemeentebestuur in. Het gemeente bestuur voert de stadsdeelplannen samen tot een stedelijk vierjareplan en gebruikt dat in zijn besprekingen met het Rijk. Stadsdeelbesturen kunnen woningen kopen, wikkelen de huursubsidies af, geven gemeentegarantie voor koopwoningen en subsidies voor woningverbetering. Ook geven zij bouwvergunningen af.

Het gemeeftebestuur behoudt het financiele toezicht op de woningbouwcorporaties. De stadsdelen zijn verantwoordelijk voor de bouw en het onderhoud van woningen met alle daarbij behorende vergunnigenVERORDENINGEN

* verordening op Cie voor welstad en Monumenten (Woningwet art 8.6 art
9.10 Bouwverordening))
* verordening tot behoud van MonumentenBESCHIKKINGEN:

- sloopvergunning
- bouwvergunning
- splitsingsvergunning
- woningonttrekking
- monumentenzorg (beleidsota's en subsidies)


Economie en werkgelegenheid

Er zij geen bevoegdheden die uitsluitend door het gemeente bestuur worden uitgeoefend, uitsluitend grote werkterreinen in ontwikkeling.

Elk stadsdeelbestuur kan bedrijven aantrekken of proberen te behouden en kan speciale maatregelem nemen voor bijzondere categorien bedrijven. Bijvoorbeeld door BP op te stellen of te wijzigen, door gronduitgifte te regelen en door vergunningen te weigeren of toe te keren.

Stadsdelen verlenen vergunningen aan avondwinkels.

Stadsdelen en stad zijn samen verantwoordelijjk voor de economie en werkgelegenheid Bij grote projecten vooral centrale stad


VERORDENINGEN

* verordening winkeltijden (Winkeltijden wet)


BESCHIKKINGEN

- vergunning avondwinkels

Maatschappelijke zorg, vorming en emancipatie

Een aantanl voorzienigen wordt rechtstreeks door het Rijk gesubsidieerd (bv kinderbescherming). Ook het gemeentebestuur subsidieert een aantal voorzienigen bv Joofds maatsch werk (omdat zij idedtiteitsgeboden zijn?? of stadsbrede probleamatiek (Drugs)

de meeste voorzienigen voor maatschappelijke zorg zijn gereicht op de stasdelen en worden door hun beheerd.

De stadsdelen zorgen voor maatschappelijk werk en de sociaal raadslieden zijn bij hen in diest. Hun zorg-e emancipatiebeleid kunnen zij in alle aspecten van hun werk naar voren laten komen. Zij kunnen daarbij ook een aantal instelligen in hun stadsdeel financieel ondersteunen, van migratenorganisaties en vrouwegroepen tot projecten voor vrijwillig jongerenwerk. Zij kunnen het WOW ondersteunen. Ook de buurthuizen en hun activiteiten vallen onder hen, eveals het buurtgericht jongerenwerk, speeltuinen. Subsidiering peuterspeelzalen en kinderopvang. subsidiering bibliotheek

De raden zijn verantwoordelijjk voor het bejaardenbeleid,

- sociaal en culturele activiteiten
- activiteiten aan oudere die thuis wonen
- het besturen van openbare bejaardentehuizen, verpleeghuizen
- het stumuleren van samenwerking tussen oudere organisaties

De zorg voor het Welzijn van de inwoners berust allereerst bij de stadeelbesturen

Het gemeetebestuur blijft een aantal stedelijke istellingen en org subsidieren zoals de Volksuniversiteit, specialisrtische bibliotheken, het COC e.d.


- odersteuning allochtonen org en activiteiten en emancipatie (beleid subsidies)
- clubhuizen, kidervereigingen, volwasseneneducatie sociaal raadsman, stadsvernieuwing (beleid subsidies)
- projecten werkgelegeheid (beleid subsidies)
-maatschappelijk werk (middelen structurele subsidiering)
- financiering WOB (structurele subsidering)
-subsidiering ouderenactiviteiten voor clubs (subsidiering)
-wijkpost voor ouderen (subsidiering)
-bestuur gemeetenlijke bejaarden tehuizen (meest particulier)
- gehadicaptevoorzienigen (subsidiering, vergunnigen)
- schoolgezondheidszorg (
- subidie bibliotheken (structurele subsidie)
- kinderdagverblijven na-en voorschoolse opvang (subsidies, vergunnin gen verordening kinderopvang)

speeltuinverenigingen (subsidies)

stadsdelen kunnen subsidies naar eigen inzicht verdelen


VERORDENINGEN:

* subsidieverordening (centaal?)
* verordening kinderopvang(centraal?)BESLUITEN:

- vergunning kinderdagverblijven
- subsidieaanvragen
- def vaststellingen
- ontheffing RVV voor gehandicaptenparkeerplaats


Sportzaken

De stadsdelen beheren de gemeentelijke sportvelden, sporthallen en zwembaden. Enkele grote sportvoorzienigen, namelijk de Bosbaan Jaap Edenhal en Sporthallen Zuid blijven voor het bestuur

Onderwijs

Het stadsdeelbestuur is ook het bestuur van de openbare scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, waaronder vanaf 1990 het openbaar speciaal onderwijs. Het stadsdeel kan eveneens een speciaal gericht oderwijsbeleid te voeren. Stadsdeelbesturen stellen voor hun gebied schoolplannen op. Het gemeentebestuur zal deze samevoegen tot een stedelijk scholeplan.

budget vanuit overheid gelijk bijzonder en openbaar onderwijs

- bevoegdgezag van het openbaar onderwijs
- lokaal onderwijs beleid (WSNS, BOB

vooral in de vorm van beleidsnotas', subsidies en vergoedingen voor materiaal

- huisvesting
- studie, vervoerkosten
- leerplicht

* verordening leerlingenvervoer (Wet basisond, Iterimwet speciaal Ond en voorgezet Ond)
* verordening huisvestingsvoorzieningen Primair onderwijsBESLUITEN:

- medewerkingsaanvragen
- tegemoetkoming studiekosten en leerlingenvervoer
- subsidies leerprojecten


Kunst en Cultuur

Stadsdeelbesturen krijgen alle bevoegdheden om kunst te susidieren en kunstinstellingen te steunen, maar hun financiele middelen zullen beperkt zijn. De grote kunstinstellingen in Amsterdam zullen door de gemeente en het Rijk gesubsieerd blijven. De stadsdeelbesturen krijgen enige financiele mogelijkheden om stadsdeelactiviteiten op kustgebied te ondernemen of te steunen.BESLUITEN:

- subsidies


Openbare orde en veiligheid

burgemeester blkijft hoofd politie, maar stadsdeel kan ook anti-racisme en ati-discrimiatie beleid voeren. Het stadsdeelbestuur kan drank-en horecavergunnigen verlenen.VERORDENINGEN:

* verordenign brandbeveiliging (gemeentewet, brandweerwet, Woningwet)BESLUITEN:

- horecavergunning
- horecagunstvergunning
- APV vergunningen
- ontheffing wegenverkeerswet


Financiele zaken

Het stadsdeelbestuur kan de tarieven vast stellen van de voorzienigen en de diesten die het aan de inowoners verleent. De vaststelling van belstingen blijft een taak van het gemeentebestuur. (belasting =heffing waar geen directe dienst tegenover staat). Het gemeentebestuur zal de stadsdeelraden vooral controleren op hun financieel beheer, zodat zij op ander terreinen een zo groot mogelijke vrijheid hebben.

De stadsdelen krijgen hun financien vooral uit het stadsdeelfonds. De gemeenteraad stelt de verdeelsleutel vast, waarmee het geld verdeelt wordt.

Openbare ruimte

Stadsdeelbesturen krijgen een grote verantwoordelijkheid voor het beheer van de openbare ruimte. Het gemeentebestuur legt in het structuurplan de gewenswte bestemmingen van grond vast: woon en werkgebieden, parken, sportvelden, begraafplaatsen, de stedelijke wegen trambanen en hoofdvaarwegen


De stadsdeelbesturen hebben de zorg voor aanleg en onderhoud van:

- de wegen, straten, pleinen, paden en stoepen
- alle groenvoorzienigen, behalve het Amsterdamse Bos en andere grote parke
- grachten, water, de sportvelden, het reinigen van het stadsdeel
- milieubeheer
- verkeersborden, gebruik van de openbare weg
- de opebare verlichting
- de parkeervoorzieningenVERORDENINGEN

* verordening afvalstoffenheffing (Wet Milieubeheer art.10)
* verordening heffing staanplaatsgeld (Gemeetenwet 229 + verordening stadsdelen)
* verordening heffing precariobelasting (art 228+229 Gemeentewet +
verordening)
* verordening heffing bedrijfsafval (art 219 +227 Gemeentewet)BELUITEN:

- ontheffingen


burgerzaken:

huwlijke voltrekkenruimtelijke planningsinstrumenten
rijksniveau
provincie
gemeente

procedure planologi­scher kernbeslissing
streekplannen
structuurplannen

nota's RO
toetsing formeel en inhoudelijk BP
BP

structuurschetsen
budgettaire beoorde­ling van gemeentelijke beslissingen
woningbouwprogramma's

structuurschema's
provinciale nota's en circulaires RO
beleidsnota's RO

vernietigingsbevoegd­heid
proniciale verordenin­gen
plaatselijke verorde­ningen

aanwijzingsbevoegdhe­den
gemeentelijke grond­politiek


(wellicht besluitvormingsprocedures verzamelen: formele wet, Bestemmingsplan, verkoop grond etc.)
De waterschappen (functioneel bestuursorgaan) belast met waterhiushouding