Religies

OT – serie Heebreeuwse religieuze boeken die omstreeks de 8e eeuw v Chr waren samengevoegd . Eerste 5 boeken de Thora: de Wet. 10 geboden. Genesis: scheppingsverhaal. Mens vervalt in zonde tgv het eten van de boom der wijsheid; mens wilt beperkingen niet aanvaarden. Zondeval----àerfzonde

Het Cristendom: Het joodse volk had na de verovering van Jeruzalem onder vreemde heersers geleefd. Eerst onder babyloniers , toen onder Perzen, daarna onder Hellinistische vorsten, meestal Syrische en Egyptische en tenslotte onder de Romeinen. Meestal mochten ze hun eigen vorsten houden. Het gevaar was echter dat het joodse volk zou helliniseren. Daarom probeerden joodse leiders en schriftgeleerden zo streng mogelijk aan wetten vast te houden. Bovendien leefde het geloof dat de Messias het Joodse volk zou verlossen. ZO was de situatie toen onder het bewind van Herodes een joodse vazalkoning onder de regering van Augustus. Jezus werd geboren, voor de Christenen de ware messias die door God gezonden werd. Niet alleen om het Joodse volk, maar om de gehele mensheid te verlossen van haar zonden en dwalingen. In Bethlehem geboren (Kerstmis) met gerucht van geboorte had Herodes bevolen alle kinderen te doden. Daaro vluchtte Maria naar Egypte met Jozef, vanwaar zij na enkele jaren naar Nazareth verhuisden. Volwassen geworden begon Jezus te prediken en wonderen te verrichten.

Vooral onder eenvoudge mensen in Galilea had hij aanhang, waaronder de 12 dicipelen. Velen zouden zich later afwenden omdat zij hem niet begrepen, wel werd hij bij zijn intocht in Jeruzalem eerst nog met grote geestdrift toegejuigd, maar ook daar sloeg de stemming om. Nadat hij op donderdagavond (witte donderdag) voor het laatst het avondmaal met zijn dicipelen gebruikte (met graal waaruit hij dronk) werd hij gevangen genomen, verraden door een van hem. In alle vroegte werd hij voor het hoogste priestercollege geleid, dat hen vervolgens als oproerling bij de Roemeinse stadhouder Pontius Pilatus aanklaagde. Na lang aarzelen werd hij onder aansporen van joodse godsdienstigen veroordeeld tot de dood door kruiziging. Verrader Judas had geld gekregen van Joodse leiders. Kruiziging vond plaats op heuvel Golgatha. Op (goede) vrijdag stierf hij. Op zondag was hij uit de dood opgestaan (paas zondag).

Hierna verbleef Christus nog enige weken op aarde waarbij hij aan sommige volgelingen verscheen. Maar veertig dagen na de opstanding voer hij ten Hemel (Hemelvaart) en weer tien dagen daarna (Pinksteren) daalde zijn geest neer over de wanhopige dicipelen die daardoor wijsheid en kracht kregen als apostelen het evangelie, de bleide boodschap te verkondigen. De lieder van de eerste Christenen was Petrus, maar gaandeweg begon het jonge geloof ook in niet-joodse landen enige vaste voet te krijgen. Het doel van zending buitem israel was vooral door Paulus uitgevoerd. Na de vier evangelien zij dan ook de Brieven van Paulus de belangrijkste boeken van het NT. Het opkomende Christendom vertoonde veschillen met opvattingen van de Romeinen:

1. Het was Monotheistisch
2. Het leven op aarde was slechts voorbereiding op eeuwige leven in hemel of hel
3. Christendom leerde dat iedereen voor God gelijk was (Veel steun bij slaven, armen)
4. Een ander woord voor Christis was: Heb uw vijanden lief.


NT – (0 – 300 NChr) omvat 4 evangelien en de handelingen en brieven van de apostelen, Johannes, Petrus, Paulus. Lijdingsmythen, verlossing door Christus. Paulus: overhededn die er zijn, zijn ingesteld door God. Ethiek van de bergrede van Lucas: steun aan de armen, verbod op handel. De openbaring val van Babylon voorspelling van soc revolutie door het gewonen volk. Apocalypse. Einde der tijden, vestging ca Gods rijk .

Deze ideeen wekte spot en zelfs vervolgingen op. De Romeinen wilde dat de keizer als God werd vereerd en Christus concurreerde met zijn God. Petrus en Paulus kwamen om tijdens Nero. In de eeuwen van ver volging begroevende Christenen van Rome hun doden in catacomben rondom de stad, doolhoven van gangen, met wandschilderingen versierd. Al vrij spoedig ontstonden er onder Christenen geschillen over geloofskwesties. Was bv Christus gelijk aan God. Arius verkondigde datr dit niet zo was. Op het concile (kerkvergadering) van Nicae in klein Azie in 325 werden hijzelf en zijn volgelingen als ketters veroordeeld en de dogma van de drieenheid aanvaard.

In de 4e en de 5e eeuw waren er verschillende geleerden die in hun geschriften het Christendom tegen aanvallen van heidense filosofien verdedigde. Dit zijn de kerkvaders. Augustinus 400. Na het edict van Milaan was Christus legaal binnen Rome. Organisatie van Paus, aartsbisschoppen , waarvan de belangrijksten de patriarchen (o.a Constantinopel) bisschoppen, priesters geholpen door diakem aan het hoofd van de gemeente. Patrus was eerste Paus van Rome. In het oosten ontstond kluizenaarswez3en in ascese. In egypte in 4e eeuw eerste kloosters doordat kluizenaars zich verenigde. Verspreiding in het westen als uitbreiding van het Christendom eerste Monte Cassin 525, onder abt Benedictus van Nursia in bergen tussen Napels en Rome. Zijn leefregels werden vb voor andere kloosters van orde der Benedictijnen is grondslag latere orde: persoonlijke armoede, ongehuwde staat, gehoorzaamheid. Na edict bouw van veel kerekn ljikend op romeinse basilicas dus Baslieken o.a in Rome en Ravenna


Islam

Tot 600 was Arabie een onbetekenend woestijnlan geweest, waar geen der veroverraars uit de oudheid zich mee bemoeid had. De bevolking was heidens en onbescaafd, men aanbad als andere natuurvolken verschillende goden. Voorqal een heilige zwarte steen, die te Mekka ingemetseld was in een gebouwtje de Kabah vond veel vereerders. Maar omstreeks 600 trad Mohammed een kameeldrijver en alter koopman uit Mekka, op als stichter van de Islam. Mohammed die op zijn handelsreizen kennis gemaakt had met Joden en Christenen en hun geodsdienst veel hoger steld dan het Arabische veelgodendom, was ervan overtuigd dat God hem tot profeet had uitverkoren.

Hij verkondigde dat er een God bestaat met hijzelf als de profeet zijn leer heet de Islam(Onderwerping). Door geregelde gebeden, vasten, mildadigheid, soberheid, reinheid, rechtvaardigheid en door bedevaart naar Mekka, maar het meest door de heilige oorlog voor uitbreiding van het geloof. De strijder behoeft voor geen gevaar te vrezen, daar het lot van de mens door Gods onveranderlijk besluit van te voren is vastgelegd. Niemand sterft voor zijn tijd. De gevallene wordt in het paradijs opgenomen. Mohammed vaond onder stadsgenoten weinig geloof en vertrok naar Medina in 622 daar breidde de Islamn zich uit. In 623 heel Arabnie Islamitisch.

Onder de Kaliefen (plaatsvervangerrs van M) werd het rijk geweldig uitgebreid, waarmee grote gebiedn van Christendom werden geislamitiseerd oa Egypte. Op twee plaatsen werd Europa bedreigd. In konstantinopel en in Spanj. De aanval in het oosten mislukte in 717. In 732 zouden de Arabieren bij Poitiers wordeen teruggslagen door de franken. Na aanval op Spanje succes op de West-Goten. Omstreeks 750 strekte het Mosselmannenrijk zich uit van de Atlantische oceaan tot aan de Indus. In dat jaar werden de Omayaden(kaliefen) uitgeroeid door de Abbassiden. Een omayade Abderrahman ontkwam en stichtte in Spanje een onafhankelijk Rijk.

Zo ontsronden twee moslimstaten. Het oosterskalifaat van Bagdad en het weters Kalifaat. Moslims waren verdraagzaam en vernietgde de Hellinisitisch-romeinse cultuur niet. Integendeel kwam periode van bloei van het Hellenisme met oosters gezicht. In de Arabische bibliotheken werden griekse werken vertaald. En op het gebied van de Wis-Schei en sterrekunde blonken zij uit, maar vooral de bouwkunst. Moskee van Cordoba- daarnaast de bloei van industrie en handel tussen Azie en Europa hadden zij het monopolie met Bagdad als middelpunt.