Een mythe is een verhaal dat teruggaat naar de schepping!!


Scheppingsverhalen

Sagen worden verhalen verteld van falfgoden of helden o.a god Heracles de geweldige die twaalf moeilijke werken verrichtte zoals het bemachtign van de Gordel van de koningin der Amzonen en het halen van gouden appels van de dochters van Ablas. Of de Atheense koningszoon Thesus die op Kreta een gruwlijk monster de Minotauris doodde dat huisde in het labyrint. Ook de tragische gebeurtenissen in het leven can Koning Oedipoes van Thebe en de smart van de grote zanger Orpeus over de dood van zijn beminde Euridici behoorde tot het meest geliefde vertel stof. Het populairst waren avonturen van helden uit Trojaanse oorlog Mycene en Troje door blinde dichter Homerus bezongen in heldendicht Illias en Odessey. Speelt rond 1000 v Chr. In dit verhaal wordt de schone Helana de vrouw van koning Meneleaus van Sparta door prins paris een zoon van Trojaanse koning Priamus. Onder aanvoering van menelaus broer koning Agamemnon van Mycene trokken de grieken op tegen Troje dat zij tien jaar vergeefs belegerden. Vermaard is de episode waarin beroemde nagenoeg onkwestbare held griek Achilles na een twist met Ageamnon ziek na ziek van mokken tenslotte in de strijd stort om de dood van zijn vriend Patrocles te wreken. In doodsangst vluchtte de Trojanen. Slechts de dappere prins Hector houdt stand, maar alras bezwijkt ook hij onder de machtige slagen van Achilles die in zijn blinde woede het lijk van zijn dappere tegestander driemaal in razende ren rondom de stad en op een mestvalt werpt. Maar de strij gaat door mede doordat goden fel partij kiezen. Vele helden sneuvelen waaronder beide Ajaxen en zelfs Achilles met pijl. Maar uiteindelijk beraamde de slimme odysseus de list van het houten paard. Ondanks waarschuwingen Trojanse priester Loacoon viel troje en werd verwoest en uitgemoord. Odesseus zou aarna 10 jaar rondzwerven ten gevolge van toorn. Poseidon wiens zoon door cycloop Polyferus door Odysseus blind gemaakt was. Belaagd door monsters stormen verloor hij alle kameraden. Na verblijf op eiland Falaben met hulp van Athena keert hij terug naar Itkaka waar Pnenlope op hem wacht.


Scheppingsverhalen

Aan het begin allertijden was de grenzeloze wereldruimte die de dichters der oudheid chaos noemen. Deze was maat, zonder aanvang en zonder eind, als een gapende leegte strekte hij zich uit in het onmetelijke. In oorsprong was hij tot in de diepte vol van een dui8stere nevel. Toch bevatte de grondbestanddelen aarde water, lucht en vuur. Hieruit ontstonden Gaia, de aarde en Tartaros, de afgrond onder de aarde. Naast deze ontwikelde zich Eros, de liefdxe die werkzaam is in het eewig heelal.

Gaia bracht zee en hemel voort ook de Pontos en Oeranos, ook de titanen, de drie cyclopen en drie honderdarmige reuzen. Een oerkracht was er in de gestalte de Titanen die de stam vaders en moeders van de godengeslacht worden. O.a Okeanos de grote werelstroom die aarde en zee omgeeft. Kronos is de jongste em met Rea zou hij Oeranos en Gaia opvolgen. Oeranos volede zich bedreigd door eigen zoon Kyklop en verbande hem hem naar tartaros. Tvergeefs trachtte Gaia haar kinderen te redden, alleen Kronos hielp en won heerschappij. Zo kwam misdaad in de wereld uit bloed kwam Giganten omdat hij na een vloek van zijn vader bang was dat zijn kinderen zouden verraden, verslond hij zijn kinderern spoedig na hun geboorten. O.a poseidon moeder rea. Ze bracht op aanraden van haar ouders kind in veiligheid op Kreta: Zeus. Hij ging met broers en zussen de strijd aan met zijn vader, de vloej was uitgekomen. Zijn machtigste wapen was de bliksem van de cyclopen. Hij won en deelde de macht met broer Hades, kreed de onderwereld en poseidon de zee. Kronos moest onsterfelijke kinderen die hij had verslonden van zeus teruggeven. Aan zeide van van Zeus leefde Hera dochter van Kronos. Uit het schuim van de zee kwam Afrodite godsschoonheid. leivelings dochter van Zeus was Athene uit zijn hoofd geboren. Godin van de wijsheid uit huwlijk van Zeus en Hera.Hefaistos kunstvaardige god. Nog een keer mosest Zeus gevecht aan met door Gaia gestuurde vuurspuwende Tyfoon en de verschrikkelijke giganten. Zij braken uit de onderwereld los. Alle goden namen spoedig deel aan de beslissende strijd teegen de woedende reusen. Zeus toonde zich de sterkste en voortaan waagde niejmand meer hem zijn heerschappij te betwisten. Sindsdien troont Zeus hoog op de top van de Olympos als opperste koning der goden.

De meeste godsdiensten in het Nabije oosten waren polyhteistische. Elkenatuurkracht vertegenwoordigde een goddelijke macht. De kosmos was ontstaan doordat uit een goddelijke oerzee oergoden waren voortgekomen, die op hun beurt nieuwe goden hadden verwekt. Personificaqties van de zon, maan, sterren. Met verschijnselen en het ontstaan can de wereld door mythen is kenmerkende voor het oude nabije oosten. Elke stad en staat had zijn eigen oppergod. In Babylon Marduk. In Assyrie Assur in Egypte eerst Re later Amon. De verering van goden was staatsaangelegenheid. Taak van de koning om bij goden in goede gunst tekomen. Bouwde tempels. Egyptenaren meenden dat het leven na de dood prettig was, mits het lichaam in stand bleef. Voor de mesopotamiers was het leven grauw na de dood.
 


Joodse mythe: aarde is 6000 jaar oud Eva-Isis-Isjtar

Scheppingsverhaal in Genesis. Begin scheiding licht en donker. 7 dagen laatste dag. De mens kwam in paradijs. Door de duivel moesten Adam en Eva er weer uit. Erfzonden. Isis meest actieve godin van Egypte. Volk van Israel woont dan in Egypte. Haar handelsmerk is de slang. Slang wordt in genesis in kwad daglucht gesteld door Jawhe. In Genesis moer er voortaan naar Jawhe geluisterd worden.

Egypte: Aarde was woest en ledig en deze had relatie met hemel. Aarde raakte zwanger van de hemel. Zij brengt graan en leven voort. Zij was zwanger drieling: Iris, Osiris en Seth. In de buik hebben Isis en Oisiris gemeenschap. Isis schenkt leven aan Horus, de eerste farao. De goden gaan naar de hemel. Horus eerste mens op aade. Prieters machtige elite bij religies. Seth is boos op Isis en Osiris. Hij zorgt dat Osiris in doodskist gaat liggen en gooid hem in de Nijl. Hij komt aan land in Palestina en reist naar de Onderwereld. Isis vindt hem in stukken en boetseert nieuw geslchtsorgaan en nieuw leven. Osiris komt terug verslaat Seth en wordt koning van het dodenrijk.

Mesopotamie: Gilgamesh epos komt in voor dat mensen goden niet vereerden. Daarom kwam er regen op aarde door goden. Een mens werd gespaard met de dieren des velds. Noachverhaal. In het oude testament heeft Jahwe beslag op dat verhaal gelegd. De priesters hebbenverhaal geincorpereerd in eigen verhaalstructuur. OT uit 800-500VCHr.

Romeinen: scheppingsverhaal gaat terug van gr naar Egypte en Mesopotamie. Niet van Isreal.