HET BEGIN

Helemaal niets, dar begon het mee. Geen tijd, geen ruimte en zelfs geen leegte, omdat er geen ruimte is, die leeg kan zijn. Dan onstaat uit het volstrekte niets het universum. Plotseling is het er, een heelal maar kleiner dan het kleinste stofje. Het is het zaadje van al wat ooit zal bestaan, het bevat de ganse schepping. Niemand kan met zekerheid zeggen waarom het universum uit het niets is ontstaan. Volgens het meest aanvaarde scenario moet de temperatuur van het universum door de snelle expansie onmidedlijk na de Big Bang in ongeveer een minuut van meer dan 10.32K zijn gedaald tot slechts 1.000.000.000K. Telkens als de temperatuur onder bepaalde sleutelwaarden zakte, onderging het jonge heelal een faseovergang.

Fase1 de krachten vereend
tijd: 10.-43 secondetemperatuur 10-33K Toen 10-43 seconde na de BB was verstreken was het universum een chaotische soep van energie/materie die 10 biljoen biljoen keer heter was dan de kern van een gemiddelde ster. In de volgende 10.-35 seconde sprongen materiedeeltjes en hun materiele tegenhangers tot leven om alras weer te verdwijnen in botsingen. Deze korte energetische periode heet het GUT-Tijdperk (grote unificatie theorie).

Volgens de theorie waren 3 van de 4 bekende natuurkrachten (electromagnetische, de sterke en zwakke nucleaire wisselwerking verenigd in een enkel electronucleaire kracht. De grativicatiekracht was waarschijnlijk precies aan het begin van het GUT-tijdperk? Het GUT tijdperk kwam 10.-35 seconde na de BB ten einde toen de temperatuur in rap rempo tot onder de kritische waarde van 10-27K daalde. In de plaats van af te nemen bereikte het tempo van de uitdijing een hoogtepunt aan het eind van dit tijdperk. 10.-33seconde na de BB was het volume van de ruimte meer dan een biljoen biljoen keer toegenomen.

Hoe dit tijdperk afliep blijft onduidelijk, maar tenslotte maakte het onstabile valse vacuum plaats voo het door materie overheerste universum. De electro zwakke 10-.33 seconde na de BB de temperatuur was 10-26K. In deze periode verschenen de H Higgs bosonen, die de scheiding der vier fundamentele krachten afronden en de electro zwakke kracht herleide tot electromagnetisme en zwakke wisselwerking. Leptonen en ant-leptonen ontwikkelden zich tot varianten als het electron en het positron, die gevoelig waren voor het electromagnetisme en het neutrino en a-neutrino onderhevig aan de zwakke wisselwerking.

Door uitdijing en daling van temperatuur minder deeltjes met minder massa? in botsingen ontstaan fotonen, electromagnetische dragers die vervielen tot bijna massaloze electron-positronparen. Tijdperk De Quarks opgesloten tijd 10.-5 seconde tot 2 seconde na de BB temperatuur 10-13K tot 10.10K. In deze tijd werden de bouwstenen van het huidige heelal gevormd. Het was nog steeds meer dan 1 miljoen keer heter dan de kern van de zon. Het relatief lage energinivo stelde de gluonen van de sterke wisselwerking in staat om quarks samen te bundelen tot de componenten van de atoomkern: protonen en neutronen en hun antideeltjes. Omdat neutronen soms tot protonen vervilen kreeg het aantla protonen geleidelijk de overhand.

De annihilatie van materie en antimatrie duurde voort, maar in de plaats van meer materie en antimatrie te produceren onstaonden uit veel van deze botsingen fotonen, die te zwak waren om nieuwe matrie te vormen. Ze voorkwamen nog wel de proton-electron interactie, die tot de vorming van atomen zou hebben geleid. Het Neutrino Tijdperk Tijd 2 seconden tot 1 minuut, temperatuur 1,300 miljardK. De vorming van elecrtonen en positronen kwam bij gebrek aan energie ten einde en nadat de positronen en de overige materie geleidelijk waren verdwenen, bleef het antineutrino als enige antideeltje over. De neutrino's en anti neutrino's traden niet meer met andere deeltjes in wisselwerking en zwervwn nu nog ongestoord door de ruimte met de snelheid van het licht. De vorming van atoomkernen

Tijd: 1 minuut tot 5 minuten temperatuur 1.3mljdK tot 6 miljoenK. In deze omstandighenden werd de tijd rijp voor de vorming van atoomkernen. Toen drie waren verstreken had het universum de dichtheid van water en tegen het einde was de temperatuur gedaald tot 600 mljK. De fotonen verloren steeds meer van hun energie en konden niet langer verhinderen dat protonen en neutronen tot atoomkernen werden samengesmeed. Bij het samengaan van protonen en neutronen werden vrijwel alleen atoomkernen gevormd van waterstof en helium. Zwaardere elementen zouden later in het fusieproces van sterren worden gesmeed.

Het tijdperk der materie 1 miljoen jaar temperatuur 3000K. Het heelal bleef uitdijen en afkoelen, maar gedurende de 1 miljoen jaar deden zich geen belangrijke overgangen meer voor. De kosmische dichtheid leek op die van lucht en de temperatuur ging naar 3000K. Op dat ount konden de verzwakte fotonen niet langer de vorming van atomen tegengaan. Positief geladen kernen en negatief geladen electronen konden zich verenigen tot atomen en het nu nog durende materie tijdperk brak aan. Vrije electronen werden aan kernen gebonden en doordat de fotonen neit langer willekeurig met electtronen in botsing kwamen werd de ruimte doorzichtig. De energie van de fotonen nam verder af, en daalde na 15 miljaerd jaar tot 3K -de achtergrondstraling.

Elemten van de aarde: Bij de BB productie helium, deterium en waterstof. Zwaarede elemten tot ijzer in sterren en zwaarder tot en met uranium in Supernova's kwamen in de ruimte en door zwaartekracht nieuwe planeten en sterren. Sterren uit gas. Evenwicht tussen druk naar buiten en zwaartekracht, door druk en hoge temperatuur 15 milj K. Electronen los en protonen botsen en vormen helium 2 positronen energie. 2e etappe fusie berylium, koolstof en zuurstof.De brandstof raakr op en de rode reus schiet zijn korst weg en er blijft witte dwerg over. Grotere sterren uit gas, zetten fusie voort van koolstof naar neon, magnesium en alle elementen tot ijzer (hebben grotere druk en dus meer K) Als er uiteindelijk ijzeren kern is stopt fusie en explodeert in supernova. De kern implodeert en vormt neutronenster of zwart gat., daarna schokgolf naar buitenste schil die zet uit (licht) en explodeert schijnt korte tijd als biljoen sterren. In explosie nieuwe zwaardere elemten (uranium). neutronen bombardeen ijzerkern>goud>lood>uranium. Elementen zwaarder dan ijzer zijn zeldzam. Voor elke 100 biljoen waterstof atomen ie er een uranium. Ook witte dewergen die gas krijgen van buursterren kan uiteindelijk i.p.v uit te doven supernova type 1 worden.