ik vind het een vondst om de islamitische Traditieliteratuur (hadith) te vergelijken met het Nieuwe Testament. Evenzeer verhelderend is de tot vier/ maal toe herhaalde verzekering, dat 'de islam méér is dan geloof, en dat onze neiging om 'godsdienst' en 'geloof bijna tot equivalenten te verlagen, tot oeverloze misverstanden en wanbegrippen leidt waar het de islam betreft.

De moslim krijgt in zijn leven niet alleen met een' geloofsleer te maken, maar ook en veel vroeger, frequenter, en intensiever — met een gedragsleer, en met ritueel en organisatie. "Zoals in het christendom de geloofsleer cen-Itraal stelt, zo stelt de islam de gedragsleer centraal", Benadrukt ' Jansen. En die gedragsleer, gecodificeerd in een Heilige Wet' {shariah)

Geborgenheid, oriëntatie, -sociaal-politieke emancipatie en saamhorigheid. Het zijn zonder twijfel de belangrijkste kenmerken van de huidige islam in zijn confrontatie met het westen