Indien de Rooms-Katholieke kerk haar autoritaire machtstructuur niet opgeeft , zal alle religiositeit en zoeken naar spirituele waarden afsterven.

In 1967 werd ik bedreigd door een spreek en schrijfverbod. Ik was tegelijk gegriefd en verbaasd.

Ik vond mijn uittreden dan ook moraal verantwoordelijk

Het gaat er in de RK kerk thans om het met alle middelen bewaren van de orthodoxie. Met de Duitse Grundlichkeit georganiseerd door kardinal Ratzinger.

Benoemiongsbeleid maakt veel kapot. Het enoge criterium bij de benoeming van bischoppen was othodoxie.

Het Christendom is uitgegroeid tot een echte ideologie. En historisch leven we in de tijd van het einde der ideologien. Een religieuze ideologie is wat taaier en zal daarom wat minder snel ineenstorten. Iedere ideologie heft een goed georgaqniseerde bij voorkeur dictatoriaal-centralistische structuur nodig om te overleven. Als het volk zich verzet moet het gestraft worden.

Kritiek wordt als ongeloof geduid.

De historische Jezus is de basis voor het Christendom. In de oudste drie getuigenissen over Jesus, de evangelien van Marcus, Mattheus en Lucas wordt het beeld geschilderd van een vrij nomaal mens een rontrekkende rabbi met een wervende uitstraling.

Volgens de joodse literaire traditie van die dagen werden de daden van een bijzonder mens opgesierd met wonderverhalen. De grootsten klap voor de leerlingen was dat ze na de terechtstelling van Jezus met het probleem bleven zitten van een gekruizigde en gestorven Messias. Geen wonder dat er na Jezus dood hier en daar geruchten waren dat hij toch nog leede.

Er begint geleidelijk een proces van Jezus vergoddelijking.

Uit de verhalen va Marcus, Lucas en Mattheus blijkt niet dat Jezus een nieuwe godsdienst wilde stichten.

Hij predikte slechts Gods genade tegenover zondaars en haalde het oorspronkelijk joodse concept van de broederleifde sterk naar voren.

Het christendom is vooral een creatie van Paulus en als zodanig is hij de grondlegger van het Christendom als idelogie. Paulus heet Jesus noit ontmoet.

Om de prediking onder de heidenen te doen slagen wilde hij het Jodendom eigenlijk kwijt. Geen wonder dat hij in conflict kwam met de moderkerk in Jeruzalem, die onder leiding stond van Jacobus, de broer van Jezus. Daar leefde men als jood en volgeling van de Joodse rabbi Jezus, terwijl men Jezus beschouwde als de Messias. Men verwachtte zijn wederkomst.

Er ontstonden 2 richtingen: een in Jeruzalem en een in voor Azie en Griekenland, het werkterrein van Paulus. Na de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Chr wordt er niets meer vernomen over de moederkerk. Voortaan is het een paulinistische aangelenheid.

Onder invloed van de destijds zer populaire mysterie godsdienst afkomstig uit de Egyptische oudheid, de mythe van de godheid Isiris, ontwikkelde Paulus de Idee van Jezus als God-verlosser. Jezus is mens, maar ook God. Er waren Arianen en Nestorianen

Ie kwamen met oplossingen voor dit probleem. De gelovigen kwamen in verwarring. De bisschoppen kwamen bijeen. Concilies werden bijeen geroepen. Het Christendom ideologiseert, want er moet nu geformuleerd worden. De hulp van het Griekse denken wordt ingeroepen.

Toen het Romeinse rijk op instorten stond en de Middeleeuwen zich al vaag aankondigden, is er een persoon die naast Paulus tot de mede stichter van Christendom moet worden gerekend: Augustinus. Hij gaf een leerstellige basis aan het Christendom. Hij wist een meesterlijke synthese te vinden tussen het Bijbelse denken en het neo-Platonisme.

De middeleeuwen beginnen. Het Christendom manifesteert zich in een kerk, die zich de organisatorische structuur van het Romeinse rijk heeft aangemeten. DE strijd om de christelijke waarheid wordt nu met machtsmiddelen gestreden, vaak in een verbond met de wereldlijke macht.

Het onderkennen van het christendom als ideologie is begrijpen in welke fase van de geschiedenis men beland is.

De prediking van Jezus onthult geen mystieke waarheden, maar is in veel opzichten een moraal probeert versleten en vergeten normen en waarden een nieuw licht te geven.

Door de eeuwen is er naast de bovenlaag van de christelijke ideologie een onderstroom van sensibiliteit voor de normatieve kanten van Jezus leer en leven.