Belangrijke punten uit concept-verkiezingsprogram VVD; "Inburgeringscontracten' bepleit

 

Overzicht van de belangrijkste punten uit het concept- verkiezings-programma van de VVD:

 

Economie

 

De VVD ziet in de geringe deelname van de Nederlandse beroepsbevolking aan het arbeidsproces het hoofdprobleem. De liberalen willen daarom de afstand tussen uitkeringen en inkomens vergroten. Sociale uitkeringen moeten worden beperkt tot een basisniveau, waarbij de norm op zestig procent van het nu geldend wettelijk minimumloon ligt. De VVD wil de AOW in tact houden. Wel wil de VVD het wettelijk minimumloon afschaffen en sociale verzekeringspremies verlagen. Progressie in de kinderbijslag moet worden afgeschaft. Voor elk kind moet een gelijk bedrag gelden. Wel wil de VVD het woonlandbeginsel invoeren zodat het bedrag voor kinderen buiten Nederland kan worden aangepast aan het kostenniveau van het land waar het kind woont.

 

Volgens de VVD moet de collectieve lastendruk terug naar maximaal 50 procent van het netto nationaal inkomen. Voorts moeten vermogensbelasting en ook de overdrachtsbelasting worden afgeschaft. De VVD wil daarom een bedrag van 17 miljard extra bezuinigen, boven de bezuinigingen die het kabinet reeds heeft aangekondigd. De VVD denkt daarbij twaalf miljard te besparen door invoering van het ministelsel, drie miljard op rijkssubsidies en twee op andere posten van de rijksbegroting. Dit geld moet worden besteed aan vermindering van het financieringstekort (3 miljard), lastenverlichting (11 miljard) en versterking van bepaalde beleidsonderdelen (3 miljard) zoals politie en onderwijs.

 

De VVD wil het financieringstekort zodanig terugdringen dat in 1998 reeds een sluitende begroting kan worden gepresenteerd. De staatsschuld moet worden teruggebracht tot de norm van de Economisch Monetaire Unie (EMU) 60 procent van bruto nationaal produkt.

 

Veiligheid burger

 

De VVD ziet in veiligheid van de burger een kerntaak van de overheid. Volgens de liberalen is deze taak sterk verwaarloosd en moeten er 30.000 extra banen bijkomen voor toezicht, preventie en criminaliteitsbestrijding. Financiering moet komen uit bijstandsuitkeringen, en deels ten laste vallen van rijk en gemeenten. Volgens de VVD moeten tienduizenden werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten worden ingezet als toezichthouders, hulpagenten en conducteurs.

 

De effectiviteit van het justitie-apparaat moet groter worden en het gevangeniswezen uitgebreid. Als in het strafproces niet is voldaan aan bepaalde vormvoorschriften moet volgens de VVD de strafrechter bepalen of de vormsfout zodanig ernstig is dat het proces niet kan doorgaan. Ook moet het slachtoffer in het strafproces een betere positie krijgen en mogelijkheden voor vergoeding van schade of letsel worden verruimd.

 

Binnenlands bestuur

 

De positie van de minister-president moet worden versterkt ten behoeve van de eenheid van beleid. De premier moet bevoegdheid krijgen om andere ministers aanwijzingen te geven. De VVD bepleit de ontwikkeling naar kerndepartementen en wil de overheid kleiner maken door taakafstoting en privatisering van delen van het overheidsapparaat.

 

De VVD wil het kiesstelsel zodanig hervormen dat voorkeursstemmen een groter gewicht krijgen en bepalen wie van de kieslijst in de kamer komt. Zo kan de band tussen kiezer en gekozene worden versterkt. Ook is de VVD voor invoering van een correctief referendum.

 

Onderwijs

 

De VVD wil een deel van de bezuinigde gelden benutten voor versterking van het onderwijs. Het huidige stelsel van studiefinanciering is volgens de liberalen ondoelmatig. Bij toekenning van beurzen moet meer rekening worden gehouden met studieprestaties en moet een groter deel van de studiekosten worden betaald via individuele leningen. In de salarissen van onderwijsgevenden moeten meer verschillen worden aangebracht om kwaliteit te belonen.

 

Minderheden

 

De VVD wil integratie van minderheden bevorderen door inburgeringscontracten in te voeren. Het gaat daarbij om een overeenkomst tussen de overheid en de nieuwkomer waarin plichten over onderwijs, scholing, arbeidsmarkt, huisvesting en veiligheid zijn opgenomen.

 

Milieu

 

De VVD wil meer hulp geven aan Oost-Europa om milieuproblemen op te lossen. Elke ingezette "milieugulden' heeft in Oost-Europa een groter rendement dan elders, zo meent de VVD.

 

Buitenland

 

De VVD vindt dat de EG zich tot hoofdtaken moet beperken en zich niet moet bezighouden met onderwijs, volksgezondheid, cultuur en sociale zekerheid. Volgens de liberalen moet Nederland 1,5 procent van het netto nationaal inkomen uittrekken voor internationaal hulpbeleid.