Wie zwijgt, is een ezel; Europa

 

Mark Kranenburg

 

Oosters bluffen, Westers sussen

 

De woede van moslims over de Deense spotprenten heeft nog andereoorzaken dan alleen religieuze. Opruiing, bijvoorbeeld. Opgeschrikt Europareageerde laat en volgens velen te slap. De idealen zijn hooggestemd, maarde verklaringen omfloerst. Berichten van twee fronten en een verkenninglangs de grenzen van de spot.

 

Mooie en tot nadenken stemmende woorden waren het, die Dominique deVillepin, premier van Frankrijk, twee weken geleden sprak in Salzburg.Diverse namen van grote Europese denkers en schrijvers kwamen langs inzijn keynote speech die de opening vormde van de conferentie The Sound ofEurope waar politici, wetenschappers en kunstenaars zich bogen over hetwezen van de Europese identiteit. Adorno, Erasmus, Jellinek, Canetti,Semprún, het is maar een greep uit de lange reeks geciteerden. Er wasflink gegrasduind in de boekenkast. De politicus annex vrijetijdsdichterhad er echt werk van gemaakt.

 

In Salzburg koos De Villepin voor de culturele diepgang. Maar dat wasdan ook exact zijn boodschap: 'Laat ons duidelijk zijn. Als Europa alleenmaar een economisch project wordt, als de lidstaten het lidmaatschap vande Europese Unie alleen maar beschouwen als een manier om economischevoordelen te verkrijgen, dan heeft ons Europa geen toekomst. Het zijn degezamenlijke waarden die ons onze identiteit en kracht geven. Die makenonze stem even uniek als krachtig'.

 

De Nederlandse premier Jan Peter Balkenende, eveneens aanwezig, vielzijn Franse collega even later bij. 'Europa is meer dan markt en geld', zeiook hij. 'Het gaat erom dat we dezelfde waarden delen'.En Balkenendesomde op: 'vrijheid, gerechtigheid, solidariteit'.

 

Op het moment dat in de Oostenrijkse geboorteplaats van Wolfgang AmadeusMozart de unieke aspecten van de Europese waardengemeenschap door nog talvan anderen werd bezongen, speelde zich 800 kilometer verderop in de Deensehoofdstad Kopenhagen de ouverture af van een breed offensief tegen juistéén van die kernwaarden. Het al maanden sluimerende conflict over de voorde moslimgemeenschap onwelgevallige spotprenten van de profeet Mohammedescaleerde, nadat Saoedi-Arabië zijn ambassadeur uit het land hadteruggetrokken. Een daad van protest omdat de Deense regering geweigerd hadop te treden tegen de krant Jyllands Posten die in september van hetafgelopen jaar de cartoons publiceerde. Met een verwijzing naar het - netals overal elders in Europa -- in de wet verankerde recht op vrijemeningsuiting verklaarde premier Rasmussen zich daartoe niet bevoegd.Ambassadeurs die zich kwamen beklagen waren bij hem aan het verkeerdeadres, had hij hen al eerder laten weten.

 

Het vervolg is bekend. Woedende menigten - al dan niet georkestreerd -brandende ambassades, dito vlaggen en een boycot van Deense producten.Vlammend maar dan verbaal zijn ook de protesten van hen die hun recht opvrije meningsuiting direct bedreigd zien. Maar hoe zit het met de Europesepolitieke leiders, die in het najaar van 2004 in Rome een grondwetondertekenden waarvan artikel II-71 luidt: 'Eenieder heeft recht opvrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening tehebben en de vrijheid om kennis te nemen en te geven van informatie ofideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.'

 

Het leek toch vooral een geclausuleerde verdediging van dat recht diede afgelopen tijd uit de Europese hoofdsteden opklonk. Zo richtte de woedevan de Britse minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw zich niet zozeertegen de uit de hand gelopen islamitische protesten als wel tegen de mediadie hadden besloten te laten zien waartegen het protest gekeerd was. 'Werespecteren allemaal de vrijheid van meningsuiting, maar er is geen enkeleverplichting om nodeloos opruiend te zijn. Het opnieuw afdrukken van dezespotprenten was onnodig ongevoelig, respectloos en verkeerd',zei Strawin Londen op een persconferentie na afloop van een gesprek met zijnSoedanese ambtgenoot.

 

De Franse president Chirac was afgelopen woensdag nadat het satirischeweekblad Charlie Hebdo een nieuwe spotprent van Mohammed op zijn voorpaginahad afgedrukt even stellig. 'Alles wat de overtuiging van iemand anders kanraken, in het bijzonder religieuze overtuigingen dient te worden vermeden.Vrijheid van meningsuiting dient met gevoel voor verantwoordelijkheid teworden uitgeoefend', zei hij zonder het weekblad te noemen.

 

Maar hoe absoluut is de vrijheid van meningsuiting nog als dat rechtschuil gaat achter zoveel vermanende oproepen tot respect,verantwoordelijkheid en zelfbeperking.Hoe beginselvast is Europa alséén van zijn essentiële waarden wereldwijd onder druk wordt gezet.

 

'Er is één grens die je niet over kunt gaan en dat is de grens vanonze persvrijheid. Daar is geen onderhandeling over mogelijk', zeiGroenLinks fractievoorzitter Femke Halsema deze week in de Tweede Kamerwaar zij 'het gebrek aan Europese solidariteit' hekelde. VVD-fractieleiderJozias van Aartsen vroeg in hetzelfde debat om 'keiharde taal' tegen deprotesterende Islamitische landen 'waar meestal geen persvrijheid geldt ende meest afschuwelijke cartoons tegen joden verschijnen in kranten'.Keiharde taal die Van Aartsen net als Halsema node had gemist van de zijdevan de Europese Unie. Het antwoord van premier Balkenende was een treffendeillustratie van het heersende ongemak in de Europese hoofdsteden met desituatie: 'Het is de vraag of het een kwestie is van Europees optreden. Ikgeloof dat op dit moment één ding van groot belang is, namelijk dat erwordt gewerkt aan deëscalatie'.

 

Dat is het cruciale punt. Europa heeft even geen behoefde aanstelligheden. 'We moeten in de huidige situatie niets forceren. Straks alsdeze rel voorbij is, hebben we, hoop ik, een diepgaander debat waarin wekunnen kijken hoe om te gaan met de vrijheid van meningsuiting engodsdienstige gevoeligheden', zegt de liberale Deense europarlementariërAnders Samuelsen.

 

Maar het is juist deze begripvolle benadering die anderen weer zien alseen vorm van toegeven. Oftewel: waar grondrechten in het geding zijn pastgeen cultuurrelativisme. De Nederlandse VVD'er Jeanine Hennis-Plasschaertstoort zich enorm aan de lankmoedige houding die veel Europese politiciuitstralen. 'Met deze voorzichtige, omzichtige en buitengewoon genuanceerdereacties kom je niet door. Op een gegeven moment is het tijd om de nuancete laten varen en te zeggen: dit is een grondbeginsel van Europa. Hierstaan we voor en daar kunnen moslims elders in de wereld geen afbreuk aandoen', zegt zij.

 

Volgens haar leidt de dubbele boodschap die momenteel in alle Europesepolitieke verklaringen wordt afgegeven er alleen maar toe dat de indrukontstaat dat er over de vrijheid van meningsuiting kan worden onderhandeld.Hennis-Plasschaert: 'Als we omwille van bedreigingen en angst onzevrijheden in de uitverkoop zetten heb je een probleem. Dat doen we al eenbeetje in de strijd tegen terrorisme, en nu weer omwille van de politiekeverhoudingen met de islamitische wereld.Het is waanzin om toe te gevenop je vrijheden.'

 

Vooralsnog bestaat binnen Europa voor die 'harde lijn' weinig steun. 'Weleven in de wereld waarin we leven', is ook voor Josep Borrell, de Spaansevoorzitter van het Europees Parlement de rechtvaardiging voor devoorzichtige aanpak. 'Iedereen zal zich moeten inzetten voor het bevorderenvan de dialoog', zegt hij. Dialoog fungeert daarbij als het Europesebluspoeder. Borrell zit dit weekeinde in Marokko om met vertegenwoordigersvan de parlementen van mediterrane landen over de cultuurbotsing tespreken. Buitenlandcoördinator Javier Solana reist morgen af voor eenrondreis naar onder andere Egypte, Jordanië en de Palestijnse gebieden omhetzelfde te doen.

 

Praten kan dan wel apaiserend werken, maar neemt niet weg dat defundamentele tegenstelling blijft bestaan. Er bestaat immers geen compromistussen de in de grondwet verankerde vrijheid van meningsuiting en een vanhogerhand opgelegd verbod bepaalde uitingen na te laten, zoals inDenemarken door de ambassadeurs van een groot aantal islamitische landenwerd gevraagd. Borell kan dan ook geen antwoord geven op de vraag tot welkcompromis een dialoog zou moeten leiden, gegeven deze tegenstelling. 'Hetgaat niet om het bereiken van een akkoord. Een oproep tot dialoog enrespect moet ervoor zorgen dat we uit deze alarmerende situatie komen.'

 

Noodgedwongen bescheiden. De aan het in Londen gevestigde Centre forEuropean Reform verbonden Brit Mark Leonard publiceerde vorig jaar zijnboek Waarom Europa de 21ste eeuw zal domineren. Maar voor het in zijn ogenzo veelbelovende Europa ziet hij in deze crisis geen rol weggelegd.Integendeel. Liever geen Europa, is zijn devies. 'Ik denk dat er een echtgevaar ontstaat als de Europese landen zich als een blok zouden scharenachter de Deense kranten die de cartoons hebben gepubliceerd', zegt hij.'Daarmee creëer jepas echt een botsing der beschavingen. Dat is ook watde mensen die nu het vuurtje opstoken het liefst zouden willen zien -dathet een clash wordttussen de islam en het Westen. Dat moeten we dus ziente vermijden.'

 

Volgens Leonard is de kwestie buiten proporties geraakt en is het zaakervoor te zorgen dat het niet nog verder uit de hand loopt. 'Daarom moetenregeringen ook geen rol spelen in het debat over wat wel mag en wat niet,wat wel en wat niet kan. Het is aan kranten te bedenken wat ze moetendoen.'

 

Maar dit betekent wel dat er het een en ander is veranderd. Toen deIraanse ajatollah Khomeiny uit naam van de gelovigen begin 1989 zijn fatwaover de Britse schrijver Salmon Rushdie uitsprak, was er van Europese zijdegeen begrip voor gekwetste gevoelens. In een in geharnaste taal gesteldeverklaring spraken de ministers van Buitenlandse Zaken een ondubbelzinnigeveroordeling uit. De doodsveroordeling van de auteur van de Duivelsverzenwerd 'een onaanvaardbare schending' genoemd van 'de meest elementaireprincipes en verplichtingenwaaraan de betrekkingen tussen soevereinestaten onderworpen zijn.'

 

Collectief besloten de ministers van Buitenlandse Zaken hun ambassadeursin Iran voor overleg terug te roepen.

 

Dergelijke uitingen van daadkracht zijn nu uitgebleven. Wederzijdsrespect is nu het begrip waar het allemaal om draait. De Europese waardenzijn niet veranderd, maar de omgeving waarin deze moeten worden verdedigdwel. Het opkomen voor de eigen grondrechten is minder vrijblijvendgeworden. De direct tegen het Westen gerichte aanslagen in New York, debomaanslagen in Madrid en Londen hebben de antithese aanzienlijk dichterbijgebracht. Daarnaast speelt de discussie zich als gevolg van de groeiendemoslimgemeenschappen steeds meer binnen de landsgrenzen af. Er moet dusmeer rekening worden gehouden met de binnenlandse repercussies. Oftewel,zoals een nauw bij de ontwikkelingen betrokken medewerker op een Brusselshoofdkwartier gelaten vaststelt. 'Het decor is veranderd. We hebben alsEuropa terrein prijs gegeven.'

 

De Realpolitik is dominant, ook nu de elementaire Europese waarden inhet geding zijn. De verklaringen zijn omfloerst, de duiding vangebeurtenissen relativerend. Alle hoop is gevestigd op de gematigdekrachten. Wie principes wil horen, gaat naar conferenties over de Europeseidentiteit zoals in Salzburg en luistert naar de Franse premier DeVillepin: 'Willen we werkelijk alleen maar het rijkste continent ter wereldworden, of willen we ook onze waarden buiten onze grenzen verdedigen? Mijnovertuiging is dat Europa niets betekent als het niet in staat is zijnboodschap uit te dragen tot over de eigen grenzen. We moeten delegitimiteit en universaliteit van onze principes demonstreren door dezein de internationale arena te willen verdedigen.'