Eerste helft tachtiger jaren.

Toen werd het licht van de rede vaak verduisterd door hoog oplopende emoties en werd het odium van racisme gedrukt op alles dat afweek van de toen overheersende opinie.

 

Zeer omstreden was het om van buitenlanders die zich hier vestigen te verlangen dat zij zich aan de essentia van onze cultuur zouden aanpassen en dus ook onze taal zouden leren. Het zogenaamde inburgeringsvereiste.

wijzen op een opvallende__tegenstrijdigheid   in   de   Nederlandse houding tegenover culturen van niet-westerse  oorsprong

 

Bij ont­wikkelingssamenwerking en het mensenrechtenbeleid is men ge­neigd te eenzijdig ons ontwikkelingspatroon en onze westerse nor­men en waarden tot uitgangspunt te nemen en te verwachten dat niet-westerse ontwikkelingslanden zich daaraan aanpassen. Het ontwikkelingsvraagstuk wordt in de in deze geest opgevat als een imitatie van het westerse model

 

 

Als   mensen   uit   niet-westerse culturen zich hier blijvend vesti­gen, zien we het omgekeerde. In het   minderhedenbeleid   zijn   we dan veeleer geneigd de eigen cultuur   van   etnische   minderheden' voorop te stellen en de aanpassing aan onze cultuur min of meer als een secundaire aangelegenheid te beschouwen. Zou het niet verstandiger  en doeltreffender zijn de zaak om te keren en bij ontwikkellingssaménwerking    en    mensen-rechtenbeleid   meer   rekening  te houden met het verschillende ontwikkelingsniveau van niet-westerse landen

ToT dusverre is men met etniische minderheden te sentimenteel omgegaan, te slap, te verkrampt. Het gevoerde beleid is te weinig emancipatorisch,  te  betuttelend, waardoor immigranten te zeer afhankelijk blijven van steun en be-geleiding.      Dat     werkloosheid, drugsverslaving   en   criminaliteit onder immigranten meer verbreid/ zijn dan onder de autochtone bevolking, is mede het gevolg van een beleid dat te veel is blijven steken in goede bedoelingen en in  naïef idealisme en te weinig op efectiviteit is gericht

 Taalachterstand en gebrekkige opleiding zijn hele belangrjjke factoren in deze.

 

Wat het integratiebeleid betreft valt er nog wat te leren van immi­gratielanden als de Verenigde Sta­ten en Israël- Een effectief beleid

-vereist.-een   categorale   aanpak.

Het islamitische fundamentalisme is een bedreiging van funda­mentele westerse, liberale en de­mocratische waarden. Het is een Agressieve anti-westerse stroming die, gemeten naar westerse maatStaven, een exponent is van rechts) 'extremisme. In veel opzichten vertoont het zelfs fascistische trekken, zoals een leider met ab­soluut gezag, autoritaire maatschappelijke verhoudingen met! èen patriarchaal familieverband als harde kern, een overheidsbe­leid dat principieel anders-gelovigen discrimineert.

 

eis gesteld mag  worden, dat men dat anders zijn in voldoende mate integreert in de samenleving en cultuur waarvan men deel uitmaakt.