Geremdheid en angst gedeeltelijk bepaald door erfelijke aanleg

De opvatting dat de menselijke geest een biologische oorsprong heeft is de laatste jaren niet langer verdacht.

Hierdoor is het oude nature-nurture debat met nieuwe hevigheid opgelaaid. Het gaat daarbij om de vraag in welke mate de erfelijke bagage en de invloed van de omgeving bepalend zijn voor de totstandkoming van specifieke eigenschappen. Op het gebied van het temperament is het meeste onderzoek gedaan naar introversie en extraversie.

Introverte mensen zijn nadenkend en teruggetrokken en extraverten zijn ondernemender en laten zich eerder leiden door prikkels uit de omgeving. De verschillende onderzoekers schatten dat zo'n veertig tot zestig procent van de variatie op het gebied van introversie en extraversie bepaald wordt door erfelijke aanleg.

De Amerikaanse psychologen JoAnn Robinson en collega's (Developmental Psychology, Vol. 28, nr. 6, 1992) onderzochten het temperament van jonge kinderen. De vroege vormen van introversie en extraversie zijn geremdheid en ongeremdheid. Ongeveer eenvijfde deel van de gezonde kinderen tussen de ťťn en twee jaar reageert uitgesproken ontwijkend of angstig in situaties waarin zij te maken krijgen met onbekende personen, objecten en gebeurtenissen. Een kwart van de kinderen benadert het onbekende relatief snel en zonder tekenen van omzichtigheid.

De onderzoekers volgden de geremdheidsreacties van ruim honderdvijftig eeneiige en tweeŽiige tweelingen in verschillende onbekende situaties. Alle kinderen werden individueel getest. De eerste test werd afgenomen op de leeftijd van veertien maanden en toen werden de kinderen onder andere geconfronteerd met een speelgoedmonster in felle kleuren. Bij de tweede test waren de kinderen twintig maanden oud en konden zij onder andere kennismaken met vreemde speelkameraden. De derde en laatste test bracht precies twee jaar oude kinderen in contact met een uit zichzelf bewegende robot.

De tijdsduur die de kinderen nodig hadden voordat zij het onbekende aan een nader onderzoek onderwierpen en de mate waarin zij dicht bij hun moeder bleven, werden als maat genomen voor de geremdheid. Het blijkt dat eeneiige tweelingen en dus genetisch identieke broers of zussen qua geremdheid veel sterker op elkaar lijken dan tweeŽiige tweelingen. De onderzoekers berekenden dat de helft van de variatie op het gebied van de geremdheid bepaald wordt door genetische invloeden. Bij sterk verlegen kinderen blijkt de invloed van de erfelijkheid nog groter te zijn. Daarnaast is uit het onderzoek naar voren gekomen dat de mate van geremdheid in de tijd kan veranderen. Kinderen die op de leeftijd van veertien maanden relatief (on)geremd zijn, hoeven dat tien maanden later niet nog steeds te zijn. Maar ook hier zijn erfelijke invloeden van belang. Eeneiige tweelingen veranderen vaker gezamenlijk dan tweeŽiige. Dit zou kunnen betekenen dat op verschillende leeftijden verschillende genen actief zijn bij het bepalen van de geremdheid. Daarnaast wordt de reactie op nieuwe situaties bijgestuurd door de opvoeding.

De Engelse psychologen Jim Stevenson en collega's (Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol. 33, nr. 6, 1992) deden een vergelijkbaar grootschalig onderzoek bij tweelingen in de leeftijd van tien tot achttien jaar. Alle kinderen werden gevraagd om een vragenlijst op te sturen over hun angsten.

Opnieuw blijkt de mate van angstigheid van eeneiige tweelingen sterker met elkaar overeen te stemmen dan bij de niet genetisch identieke tweelingen. Dit geldt vooral bij angst voor het onbekende, angst voor verwondingen en kleine dieren en angst voor gevaar. Op deze terreinen kan ruim veertig procent van de variatie verklaard worden door erfelijkheid. De invloed van erfelijkheid wordt niet groter bij sterkere angstvormen.

Een extra moeilijkheid is dat het reserveren van een bed voor dit meisje betekent dat een ander kind hier niet terecht kan: het in stand houden van deze vorm van leven kan ten koste gaan van een ander leven. Er is immers een tekort aan bedden op kinder-intensive-care-afdelingen. De artsen die ik hierover spreek verzekeren dat een dergelijke afweging nooit een rol mag spelen. De aanwezige patiŽnt krijgt altijd de optimale behandeling.