De oerknal. het zekere voor het onzekere
VINCENT ICKE Bijzonder hoogleraar Kosmologie stuk in:

DE dood van het oerknalmodel is al tientallen malen aangekondigd. Door mensen die de gigantische energie van quasars (radiobronnen die op sterren lijken) niet durfden aanvaarden. Door lieden die hongeren naar een eeuwigdu-rend heelal; uit het knorren van hun magen kwam de schapere term 'oerknal voort, sindsdien een geuzennaam. En tenslotte door journalisten en papularisatoren, voor wie falen nieuwswaardig is en succes niet.

 

Maar een succes is het nog steeds: het oerknal model voor de structuur en levens-loop van het heelal blijkt beter te werken dan we ooit hadden durven dromen. Meetbaar beter: zo'n duizend maal, om precies te zijn.

Toch zitten er brede rafelranden aan., maar nier op de plekken die steeds weer worden aangewezen. In wat volgt wil ik eerst samenvatten waarom het oerknal model zo'n succes is, en dan schetsen waar volgens mij de tekortkomingen zitten.
 

EERST DE FEITEN Het model is geen verzinsel, maar is geba-seerd op de volgende feiten. In onze omgeving - zeg: de Melkweg, een sterren-stelsel met een doorsnede van ruwweg tweehonderdduizend lichtjaar- is de materie zeer ongelijk verdeeld. Maar als we dieper het heelal inkijken - verder dan een paar honderd miljoen lichtjaar-wordt het heelal steeds gladder. Weliswaar zijn er klonten waar duizend of meer sterrenstelsels samenscholen, maar op af-standen boven een miljard lichtjaar worden die oneffenheden allengs kleiner. Afwijkingen van de gemiddelde dichtheid nemen af tot één procent, zo hobbelig als een goed fietspad. We nemen dus waar dat het heelal glad is ('homogeen), en in welke richting je ook kijkt, op grote afstand ziet het er overal ongeveer hetzelfde uit (`isotroop').
 

HET BASISMATERIAAL IS: NIETS Het oerknalmodel trekt deze waarnemin-gen door in het absolute, en stelt simpel-weg: het heelal bevat geen enkele structuur. Geen hobbels ofkuilen zelfs geen ato-men of ander gruis, een volkomen gladde verdelingsvan materie.en energie. Dit is een extreme vorm van het idee van Giordano Bruno: niemand heeft in het heelal een bijzondere positie, in de nu in te noch in de tijd.

Wat kunnen we zeggen over de manier waarop dit model evolueert? Hoe kan een heelal zodanig bewegen dat het er altijd overal hetzelfde uitziet?
Het antwoord is zeer eenvoudig: als het heelal er overal hetzelfde uitziet, dan moet het ook overalhetzerde bewegen. De snel-heden van punten inliet heelal (ten op-zichte van,elkaar) mogen daarom niet af-hangen van de richting in de ruimte. Het snelheidsveld moet bolsym metrisch zijn. Het is niet moeilijk om wiskundig te bewijzen dat deze eis zo streng is, dat er maar op een manier aan kan worden voldaan: de beweging van een homogeen isotroop heelal is een verandering op schaal. Stel dat ik een blauwdruk van her heelal in handen krijg. Daarop is de her-senloze herhaling van de tegenwoordige architectuur tot de uiterste consequentie voortgezet, want er staat niet het minste merkteken op: we hadden verondersteld .dat het heelal geen enkele structuur be-vat. Het enige dat wel op de tekening staat is een aanduiding van de:schaal, zo-iets als 'Bouwbedrijf De Schepper b.:sr.; heelal, schaal 1:100'.

Die schaalfactor is de enige overgebleven aanduiding van structuur in het heelal. Het iseenvoudigaan te tonen dat die schaal inde loop van de tijd moet veran-deren. Zo blijkt dat het heelal van gisteren er precies zo uitziet als vandaag, behalve dat de gemiddelde afstanden overal iets kleiner waren. Stond er vandaag `schaal 1:100', dan stond er twee miljard jaargeleden bijvoorbeeld 1:90. Dit is, kortweg, het oerknalmodel. Het is liet enig mogelijke model voor een homo-geen isotroop heelal.We zien meteen dat we, als we er aan willen tornen, het feit inbeten ontkennen dar ons heelal er in. alle richtingen hetzelfde uitziet, en dat de
oneffenheden minder groot worden naarmate we verder weg kijken.
 

HOE HET HEELAL UITDIJT Maar er is meer. Een wiskundig gevolg van die verandering-op-schaapis dat het snelheidsverschil tussen twee punten in het heelal recht evenredig met de afstand toeneemt Als bijvoorbeeld onze Melk-weg ten opzichte van de quasar 3C273 beweegt niet snelheid V, en de quasar staat R van ons vandaan, dan geldt V = H x R. Hierin is H een evenredig-heidsfactor, het getal van Hubble. Het doet er niet toe doet vanuit welk punt je de snelheden meer. Door de uni-forme expansie lijkt het overal in liet heelal alsof alle sterrenstelsels rad ieel wegvliegen.'Zodoende is ieder punt het middelpunt van het heelal! Men is geneigd te zoeken naar een be-paalde plaats in het heelal voorliet mid-

Zo dijt het heelal uit (tekeningVincent Icke)
delpunt van de uitdijing. Maar omdat het oerknalheelal geen structuur bevat, heeft elk punt evenveel recht om als middelpunt beschouwd te worden. Het heeft dus geen zin om over de 'werkelijke' plaats van het expansiecentrum te spre-ken. Evenmin heeft het zin om over de 'rand' van het heelal te spreken.
 

OOIT WAS ER EEN BEGIN Maar er is nog meer. Een reistijd t is.gelijk aan de af te leggen afstand R edeeld door de snelheid V dus t = R/V. Uit deregel van Hubble vinden we dan dat= R/V = R/(H x R) =1/ H. Kortom, een tijd 1/H geleden waren alle afstamden in het heelal nul: op dat ogenblik bevatte het heelal geen ruimte en de dichtheid van materie en energie was oneindig hoog. De grootte van H kan warden gemeten en daaruit blijkt dat de tijf ongeveer 15 miljard jaar is.
 

Op dat begi n tijdstip was er in het heelal geen ruimte; de dichtheid der materie en de temperatuur waren oneindig hoog. Dit speciale moment vvordt wel de Oer-knal of BigBanggenoemd.

De uitdijing die op de oerknal volgde kwordt beschreven door slechts twee getallen: het getal van Hubble en het getal Omega. Dit laatste geeft aan hoe snel de uitdijing in de loop van de tijd afneemt. Immers, het heelal bevat materie en ener-gie. Om de zwaartekracht daartussen te overwinnen is energie nodig, die ten kos-te gaat van de uitdijingssnelheid. Het ge-tal Omega is gelijk aan 1 in een heelal waarvan de uitdijing in oneindig lange tijd precies rot nul is teruggelopen. Is Omega groter dan t, dan zal het heelal op den duur weer gaan samentrekken; Ome-ga kleiner dan t betekent dat liet heelal al-tijd zal blijven uitdijen.
 

BIJNA VOLMAAKT

Als je op zijn aller kortst zou moeten samenvatten wat we nu ècht van de natuur weten, dan kunnen we zeggen: ons heelal bestaat uit deeltjes, ruimte en tijd. Ruimte en tijd zijn bouwstof, een soort cement tussen de bakstenen van de deeltjes. Aan dat idee heeft Einstein vorm gegeven in zijn algemene relativiteitstheorie (general relativity theory, GRT). Deze beschrijft de structuur van ruimte en tijd door eeti. recept voor afstanden in de vierdimensio-nale tijdruimte.

 

Ook geeft de GRT de gevolgen van die structuur, ruw gezegd: 'gekromde ruimte geeft gekromde banen'. ‘We kennen die verschijnselen onder de historische naam `zwaartekracht'. In het oerknalmodel zeggen we: laat die  deeltjes maar even weg en vervang ze door een perfect gladde soep van massa-energie. Dan kunnen we het heelal beschrijven door de GRT in een vorm die viijwel volmaakt blijkt te zijn.

Het eerste succes is de regel van Hubble; de roodverschuivingv an het spectrum van een ver verwijderd sterrenstelsel neemt toe met de afstand. Die regel is zó goed door waarnemingen bevestigd dat er geen redelijke twijfel meet aan is.
 

Het tweede succes is een verregaande re-constructie van het verleden van ons heelal. Materie en energie zitten in de ruimte gevangen. Vroeger was er minder ruimte dan nu, zodat miljarden jaren ge-leden de dichtheid en de temperatuur van de materie zeer hoog waren, ja zelfs wille-keurig hoog. Daaruit besluiten we dat erooit een tijd geweest moerzijn dat het heelal. heter en compacter was dan in het centrum van een ster. In sterren kleven atoomkernen aaneen. Bij die kernfusie komt energie vrij, en zo stralen de Zon en de andere sterren. Bijgevolg moet er ook in het jon-ge heelal kernfusie geweest zijn, waarbij uit het lichte element waterstof zwaarde-re elementen, zoals deuterium en helium, zijn gemaakt.

De berekeningen van deze 'nucleasynthe-se' kloppen bijzonder goed nier de hoe-veelheden lichte:elementen die we waar-nemen, sterker nog: die metingen stellen ons in staat de getallen die het oerknal-model beschrijven te verfijnen. Een van de belangrijkste conclusies is, dat Omega ongeveer gelijk is aan 0,2: het heelal zal dus altijd blijven uitdijen.
 

DE GLOED VAN DE OERKNAL

 Een model moet redelijk reproduceren wat we hebben gemeten, anders klopt het meteen al niet. Maar, dat is niet genoeg: je kunt altijd wel iets verzinnen wat 'ver-klaart' wat je al weet. Om serieus genomen te warden moet een model ook een voorspelling doen. Als die uitkomt mag het model not even blijven; anders gaat liet de prullenbak in, of moet liet warden vermaakt tot een beter passend werkstuk. De belangrijkste voorspelling in het model is, dat de hete fase van de oerknal nog zichtbaar moet zijn. Omdat de lichtsnel-heid eindig is, betekent uitkijken in de ruimte terugkijken in. de tijd.We zien de gehele geschiedenis van het heelal langs de gezichtslijn. Zo kunnen we ook terugkijken naar de tijd dat het heelal zo heet was als het oppervlak van de Zon: 6000 Kelvin. En evenals je het binnenste van de Zon niet direct kunt zien :en het lijkt alsof de Zon een harde rand heeft, zo ook is het heelal voorbij die schijnbare grens niet doorschijnend voor straling.

Dus: als het oerknalmodel klopt, verwacht je dat de hele hemel in lichterlaaie staat. Maar waarom is het 's nachts dan donker? Wel, het is helemaal niet donker. Dat lijkt alleen maar zo, omdat het heelal uitdijt. Daardoor zien we die temperatuur niet als 6000 maar als 2,7 graden boven het absolute nulpunt. Zo worden we omringd door een zee van straling die niet met het blote oog zichtbaar is, maar wel in het gebied der millimeter-golven. Als uw oog zo gevoelig was als een radiotele-scoop zoudt u verblind worden doorde gloed van de oerknal.

 Want die straling is niet alleen voorspeld, ze is ook waargenomen, bij toeval om-dekt door twee ingenieurs die niet wisten wat zij zagen (en die daar dus de Nobel-prijs voor kregen, in plaats van de theore-tici die het effect hadden voorspeld). Maar ondanks die onrechtvaardigheid blijft het glorieuze feit dat de kosmische microgolf achtergrondstraling echt be-staat: een triomfvoor het oerknal model én de doodklap voor andere theorieën. Eh er is meer. Niet alleen is die achter-grond aanwezig, maar de straling is ex-treem isotroop: de gloed van de oerknal is, glad tot I op 90.000. Als het IJsselmeer zo glad was, was de grootste golf een bandbreedte hoog.We hadden rimpelin-gen in de verdeling van sterrenstelselsge-zien tot een oneffenheid van I procent. Nu blijkt dat het oerknalmodel duizend maal beter klopt dan we hadden durven dromen.
 

DONKERE WOLKEN

Tot zover de voornaamste en meest over-tuigende successen .Toch is het niet al goud wat er blinkt. Helaas worden in populaire geschriften steeds weer de verkeerde plekken aangewezen als zwakheden, in hoofdzaak: donkere materie, afwijkende roodverschuivingen en de grootte van het Hubble-getal. Allereerst de donkere materie. Uit de be-wegingen van sterrenstelsels blijkt dat
deze veel sneller langs elkaar heen schie-ten dan verwacht wordt op grond van hun zichtbare massa. Omdat de zwaarte-kracht werkt op alle massa-energie, weten we dus dat veel van de materie in het heelal onzichtbaar is.

Wat die donkere materie is, weten we niet. Uit de berekeningen aan nucleosynthese leiden we af dat het misschien heel vreemd spul is, dat niet lijkt op de gewone baryonische materie waaruit u, ik en 1 de sterren zijn gebouwd. Maar donkere materie is geen probleem voor liet oer-knalmodel, als die maar minstens zo glad verspreid isals de rest. Men kan het ver-velend vinden datwe tot voor kort 90 procent van de inhoud van het heelal over het hoofd hebben gezien, maar tja: mate-rie hoeft ons niet van dienst te zijn door zichtbare straling uit te zenden, zoals de sterren drieons bijlichten op onze kosmi-sche zoektochten.

ARME KETTERS

En dan is er het krakeel van mensen die beweren dat de gemeten roodverschui-vingen een illusie zijn, of dat ze een zeer fijne periodiciteit vertonen. Hierover kan ik kort zijn: allemaal kletskoek, die 0 ne-venredigveel pets krijgt doordat &aan-hangers ervan poseren als sympathieke ketters tegenover een arrogante kaste van behoudzuchtige mandarijnen. Maar, een enkele mandarijn daargelaten, liet zijn juist de 'standaard' kosmologen die grensverleggende veldslagen voeren en winnen. De anti-roodversch uivings-club bestaat uit conservatieve fundamen-talisten die door het wetenschappelijk ge-tij zijn gepasseerd. Uitleg waarom hun betoog kletskoek is zou nog een krantenpagina vergen, en niet eens in teresSant zijn, omdat het over spokenbestrijding gaat - alleen leuk voor hen die belangstellen in liet spinrag van de geest.
 

DE WESPEN

Het getal van Hubble kan bepaald worden door de snelheden en afstanden van een groot aantal sterrenstelsels te meten, die op elkaar te delen, en vervolgens een gewogen gemiddelde te berekenen.- De meest waarschijnlijke waarde is 13 kilometer per seconde per miljoen lichtjaar, wat overeenkomt niet een leeftijd van 15 miljard jaar. Er is een kleine groep. agressieve kas molo-gen die beweert dat Hzowat 50% groter is. ,Drt zou betekenen dat het heelal hoog-stens ro miljard jaar oud. is, terwijl de oudste sterren 13 miljard jaar:geleden ont-stonden! Maar helaas voor de rebellenclub: hun waarde van H is berekend uit afstand. en snelheid van slechts enkele sterrenstel-sels, inplaats van een globaal gemiddelde over een zo groot mogelijke lap van het heelal. Een snelheid kan exact worden ge-meten, en afstanden soms ook. Maarde vraag is: wat zegt die ene snelheid nu over het grote geheel? En wat zegt die ene af-stand over de gemiddelde plaats van ster-renstelsels in het gehele veld? Die afwijkendewaa rden van H berusten dus op een methodologische fout. Maar ach - het zijn de slechtste-vruchten niet, waaraande wespen knagen..
 

DE LONT IN HET KRUIT

En toch: echte problemen zijn er zeken U had het kunnen raden: juist datgene wat we hadden weggelaten blijkt een kruitvat onder het model, en de lont brandt. Het heelal is gebouwd uitdeeltjes, ruimte en rijd. Ruimte-tijd beschrijven we met EinsteinS GRT en het oer knalmodel. Maar de deeltjes - elementaire deeltjes, atomen, sterren en sterrenstelsels - hadden we voor het geraak even verwaar-loosd. De vergroting-op-schaal, een essentieel stuk van de oerknal, ondergraaft het model zelf Immers, als er 15 miljard jaarge-leden schaal 1:0 op de blauwdruk stond, moeten we besluiten dat ooit in het verleden de afstanden tussen de deeltjes in het heelal willekeurig klein waren. En nu komt de klap: op zeer kleine schaal is de GRT niet meer geldig, en vervalt de basis van ons model.

Op -zeer kleine schaal, een miljardste meter en minder, geldt de quantum velden-theorie (quantum field theory, Q FT) . Berekeningen voor elementaire deeltjes als elektronen en fotonen zijn de nauwkeurigste in de hele natuurkunde, maar tot dusver is nog niemand erin geslaagd de QFT in overeenstemming te brengen met de GRT. We kunnen-zelfs uitrekenen waar het misgaat. De tegenwoordige natuurkunde is goed toepasbaar tussen heden en een tijd 10-15 'S (een triiljoenste seconde na de oerknal.Tussen die rijd en 10-30,' seconde kunnen we nog wel wat sleutelen. Maar op kortere tijden gaat het moeizaam, en voor tijden korter dan 10-43s, de Planck tijd, hebben we geen enkel houvast meer.
 

HET GEWICHT VAN DE RUIMTE

De G RT en de QFT zijn geweldig goed op hun eigen terrein. Maar als we die twee samenbrengen en de theorie van de zwaartekracht toepassen op de lege ruimte, zoals gezien vanuit het standpunt van den-rental re deeltjes, klopt er niets' meervan. Onzichtbare deeltjes in het vacuum, die spontaan ontstaan en weer vergaan, leveren een gigantische bijdrage aan de dichtheid van massa-energie: 10-118, dat is tien met 118 nullen, maal de maximale waarde die door kosmologische waarnemingen wordt toegestaan. We komen tot de onthutsende conclusie dat het samenvoegen van GRT en QFT vereist dat de 'lege' ruimte buitensporig zwaar moet zijn. Kosmologische waarnemingen sluiten dat uit.


Als de lege ruimte zeer zwaar zou zijn, dan zou 0NS heelal in een flits in elkaar klappen.
 

 

WANHOOP ZONDER WAN

Zo' n monumentale tegenspraak tussen twee bijzonder goede theorieën betekent dat je een enorm stuk natuurkunde mist. Volgens mij geeft het heelal ons hier een. vingerwijzing: de ruimte is wel bouwstof, maar die weegt echt niets..We hoeven dus niet te wanhopen het falen van het oerknalmodel is:een wegwijzer naar nieuw begrip. Ik heb nog geen idee wat dat voor begrip zal zijn. De gigantische voorspelde waar-de-van de massadichtheid van het vacuum doet denken aan de worsteling met on-eindige getallen in het'renorinalisatie'- proces van de QFT. Maar men kan niet eens spreken van 'quantumveldentheorie van de zwaartekrach want wie weet of QFT als zodanig wel overleeft als je de structuur van tijd en ruimte ermee in kaart moet brengen. Zelfs als QFT en GRT wèl rot samenleven kunnen worden gedwongen blijft er nog een kosmisch Mysterie over: waarom is het heelal op grote schaal homogeen en Isotroop? We kunnen laten zien dat ver uiteen gelegen delen van het heelal exact dezelfde eigenschappen hebben ondanks dat zij nooit met elkaar in contact hebben gestaan. Hoe hebben die twee onafhan-kelijke stukken de afspraak kunnen ma-ken om dezelfde temperatuur en dicht-heid te hebben? Sterker nog: waarom vinden we in ver uiteen gelegen stukken van het heelal dezelfde natuurwetten en constanten, ondanks de afwezigheid van direct:contact? Ik denk dat dat contact er geweest moer zijn. Dat maakt het echte-raadsel, het Raadsel vanTijd Nul, alleen maar groter, en is voor mij de grootste bron van onrust over liet oerknalmodel. Maar daarmee is het ook de grootste uitdaging, want het oplossen, ervan raakt direct aan het raadsel van het bestaan van de natuurwetten zelf.