De mens is geschapen voor genot - Gerard Rigter  

Mens durf jezelfte verwen- nen. Dat is de boodschap van een internationaal gezel- schap van geleerden. Plezier maken moet om gezond te blijven. Dat kan geen pro- bleem zijn: genot is niette koop, maar te geef. Door Gerard Rigter AMSTERDAM - Een vrijpartij, een reep chocola, een etentje in een restaurant of de aankoop van een cd-speler: rijk en arm genie- ten er evenveel van. De geneug- ten des levens maken iedereen even blij. Als ze hun dagelijkse pleziertjes een rapportcijfer moeten geven, delen 400o 00- demaagden uit acht landen, waaronder Nederland, gemid- deld een zeven-minnetje uit.

Dit blijkt uit 37o interviews ge- houden door ARI SE, een in Groot-Brittannië gevestigd in- ternationaal platform van ge- dragswetenschappers en medi- ci. het onderzoek speelde Zich af in zeven Europese landen en in Australië. Entertainer en multimiljonair André van Duin kan zich vinden in het resultaat.

Rondvaren op een jacht van een miljoen is na- tuurlijk prachtig. Maar in een gammel roeibootje genietje evenveel. Stukje kaas erbij, glaasje wijn, watwil je nog meer. Iedereen heeft zijn eigen gren- zen. Ook voor mij zijn bepaalde zaken onbereikbaar. Trouwens, vaak koop ik dure dingen om me vervolgens af te vragen wat ik er- mee moet. Ik zou even gelukkig zijn als ik mijn kapitaal zou kwijtraken. Nou ja, een deel er- van."

Onderzoeken van ARISE rich- ten zich vooral op de plezierige aspecten van het leven,,zegt de Amsterdamse psycholoog Snel, gespecialiseerd in de rela- tie tussen lichaam en geest, en verbonden aan het platform. Niet het bestuderen van ziekte- verwekkende stoften of I eeftwij- zen is het parool, maar het speu- ren fnaar dingen waar mensen vrolijk van worden.Wie genie- tend door het leven gaat zit niet te Stressen, is gezonder en leeft' langer, is de gedachte,

Te vaak naar de zin van Snel le vert tijd uittrekken voor plezier- tjes schuldgevoelens op, Ons li chaam is ingericht om genot te ondervinden,betoogt hij. Daarvoor hebben we speciale hormonen en speciale gebieden in onze hersenen. Als we die ne geren, zijn we ongezond bezig."

Per soort genot loopt de waarde- ring van rijk eis arm wél uiteen. Zo beleven de minima (6,9) meer plezier aan inkopen doen dan de veelverdieners (6,3). Als je hebt gespaard voor iets leuks, ondervind je 'neer voldoening dan wanneer het ie in de schootvalt", verklaart Snel. Ook zijn rij- ken vaak blasé.

Duidelijk bepalend voor de mate van genot is de sekse. Over de hele linie genieten vrouwen (7) ietsjes meer dan man nen.(6,8). L. Gorter, eindredacteur van het blad Vrouwen., vindt dat geen wonder: vrouwen hebben-het door hun sociale achterstelling zo slecht, dat zij zichzelf ter compensatie moeten verwen- nen. Die momenten van troost waarderen zij hooglijk. Choco- la is een perfecte verdrietoplos- ser en werkt nog opwekkend ook", zegt ze, wijzend op de waardering van 6,4 door vrou- wen tegen slechts 5,9 door man nen.

Behalve het geslacht bepaalt oo de leeftijd of je ergens veel of weinig van geniet. Bij de seks springen de verschillen hetmeest in het oog. Mannen belo- nen een vrijpartij gemiddeld met 84, vrouwen slechts met 7,7. Hoe ouder, hoe minder ple- zier. Bij 35 jaar komt de klad er al in: beginnende dertigers vinden een potje vrijen nog.een 8,5 waard. maar de 55-plussers hou-- den het bij een schamele 6,7. Een kwestie van sleur, verklaart de Leidse hoogleraar dr. J. Fren- ken. De meeste mensen beleven hun seks binnen-een langdurige relatie.

Na jaren doofthet vuur. Oudere koppels -krijgen boven- dien te maken met erectiepro- blemen, al telangdurige en moeizame coïtussen en minder intense gewaarwordingen. De zin in seks kan dan enigszins af- nemen", formuleert Frenken. Alleenstaanden (8,3) hebben minder last van sleur dan stellen (7,8). Gescheiden mensen (7) genieten juist minder. Volgens Frenken omdat zij vaak zijn aan- gewezen op zelfbevrediging, die wordt ervaren als een slap af- treksel van echte seks. Vrouwen. hebben iets minder plezier in seks omdat zij er bin- nen de relatie wat minder waar- de aan toekennen dart mannen, aldus Frenken. Journaliste Gor- ter kijkt daar anders tegenaan.

De meeste vrouwen verkeren sociaal en economisch in een af- hankelijke positie. Dat weerspie- gelt zich in hun seksuele betrek- kingen. In bed krijgen ze-dingen opgedrongen die ze eigenlijk niet willen. Dat vrouwen:minder genieten, blijkt ook wel uit de grote behoefte aan de erectiepil. Mannen merken dath un part- ner het maar zo-zo vindt, wor- der onzeker en grijpen dan haar zulke middelen."

Gorter voorspelt dat de verschil- lende komende jaren afnemen. Als voorbeeld neemt ze de waar- dering voor boodschappen doen, waarvoor vrouwen een duidelijke voorkeur aan de dag leggen. Ai winkelend troosten vrouwen zichzelf met allerlei ca- deautjes. Mannen daarentegen sjouwen chagrijnig rond,. omdat ze diep in hun hart vinden dat ze het werk voor hun partner op- knappen. Door het toenemende aantal alleenstaande mannen verandert dat. Die inhaalslag komt er ook bil de waardering voor drank. Dankzij de opkomst van de vrouwencafés.

De christelijke-gereformeerde kerken leveren kritiek op het on-. derzoek, omdat vrijwel alleen in- dividueel gerichte genotsbele- ving centraal staat. j. Noorlandt vanhet landelijk bureau: -Wat ontbreekt is dat je ook vreugde kunt opdoen in werk of gezin. Moet de mens zich op zijn Boste soms afvragen of hij wel genoeg chocola heeft gegeten. video's heeft gezien of in het café heeft gezeten? Ach. misschien komt hij tot de slotsom dat hij vol- doende vlees heeft gegetene Maar het eigen vlees is vergane kelijk."