De leermeester van Spinoza - Peter van Rooden 8-5-1990

 Franciscus van den enden Brein achter Spinoza

zijn filosofie verbonden worden met het stoÔcisme,
met de politieke psychologie van klassieke
Griekse en Latijnse geschiedschrijvers,
Met Descartes, of met radical
trekken in de middeleeuwse joods
godsdienstfilosofie en de gedachten
wereld en bijzondere psychologie
van het marranendom, waaruit de
Amsterdamse joodse gemeenschap
was voortgekomen.

Marranen waren nakomelingen van
onder dwang tot het christendom
bekeerde Iberische joden.

Hij pleit voor een radi-
cale democratie, waarin de welvaart
eerlijk verdeeld is en aan ieders be-
behoeften voldaan wordt, maar hij on- dersteunt dit pleidoei niet met het argument dat een dergelijke staat rechtvaardig is, of moreel goed, of
in overeenstemming met de mensen-
rechten. Een staat die de lichamelij-
ke en geestelijke behoeften van al
zijn onderdanen bevredigt, is sim-
pelweg stabieler en machtiger dan
een politiek bewind dat op onder-
drukking en maatschappelijke ongelijkheid berust

De mens heeft geen vrije wil. Zijn
gedrag wordt volledig oorzakelijk
bepaald. Wil men hem rustig hou-.
den of verbeteren, dan dient men
zijn omstandigheden te veranderen
en zijn behoeften te bevredigen.
Men dient mens en samenleving za-
kelijk te nemen zoals ze zijn, en niet
op grond van irreŽle waardeoordelen
te moraliseren.

wil de samenleving
dat de bestuurders hun eigen belang
alleen kunnen nastreven door het be-
lang van allen te dienen.

de gedachte dat de mens alleen het hoogste
geluk kan bereiken als zijn medemensen ook gelukkig
zijn en dat men zich dus voor hun welzijn moet
inzetten.