beetje inflatie is niet erg

Robert Went Intermediar 2 february 1996

Volgens de economische orthodoxie belemmert inflatie de economische groei waarom? Omdat inflatie leidt tot onzekerheid Over de toekomstige ontwikkeling van prijzen, vermindert de efficientie van het prijsmechanisme. Een bedrijf investeert bv minder, omdat het door de inflatie niet weet welke winstverwachtingen het mag koesteren. Inflatie tast ook op een andere manier de investeringen aan. Prijsstijginen remmen de besparingen: vermogens worden door geldontwaarding minder waard, zodat het weinig zin heeft om ze bij elkaar te sparen. De besparingèn zijn nodig om" toèkömstige investeringen te financieren.

Hét steeds verder terugdringen van de inflatie kreeg_daarom absolute prioriteit en heeft dat nu nog. Overal houden centralebankiers de reële rente hoog. Dat maakt geld lenen onaantrekkelijk, zodat banken weinig krediet kunnen verschaffen. Zo beperken centrale banken de groei van de geldhoeveelheid, waardoor |prijsstijgingen niet mogelijk zijn.

geldontwarding is onder controle. Volgens de theorie had dit tot meer groei en werkgelegenheid moeten leiden. Dat lijkt echter niet het geval té zijn. een stijging van de inflatie met één procent leidt tot een daling van de economische groei met 0,024 procent per jaar. Dat is niet erg veel, want een land dat de inflatie weet terug te dringen van zeg vijf naar één procent ziet volgens deze berekening de groei met slechts 0,1 procent toenemen. Alleen hele hoge inflatie tast kortom het vertrouwen van investeerders en de besparingen - en daarmeee_de groei - een beetje aan.

Aan het terugdringen van de inflatie ziin namelijk kosten verbonden. Dit beleid kan als het werkt bovendien leiden tot spiraal van deflatie, en dat is net zo schadelijk al hoge inflatie.

Deflatie belemmert de animal spirits (de term is van Keynes) die zo belangrijk zijn voor economische groei. Consumenten kopen niet meer, bedrijven investeren niet meer; Consumenten die verwachten dat de prijzen gaan dalen, zullen hun aankopen uitstellen Deze geringere vraag leidt er onder andere toe dat ondernemingen zullen gaan bezuinigen op de produk-tiekosten, om zo bij een dalende totale afzet hun eigen marktaandeel te kunnen behouden. Ze matigen de lonen en ontslaan personeel. Dat leidt tot een verdere daling van de koop-kracht, en tot de werkloosheid waar met name Europese landen mee te kampen hebben onder economen dan ook gemeengoed dat een paar procent inflatie de noodzakelijke smeerolie van de economie is. Van deze opvatting is sinds de opkomst van de monetaristen echter niet veel meer vernomen. Inmiddels lijkt er weer meer oog voor te ontstaan.