Casper Schuuring 8-12-1994 NRC

een top-vijf gemaakt van bedreigingen voor 'zijn Great Barrier Reef: 'De terugkerende .invasies van de grote zeester Door-renkroon (Acanthaster planci) is een bedreiging die het publiek aanspreekt

Er is een sterke relatie met El Nino, de periodieke onderbreking van de jaarlijkse zeestroompa­tronen, en met hogere watertempera4 turen en andere regenpatronen. Er is; verder meer erosie op het land en meer voedingsstoffen spoelen in zee, waardoor zich meer fytoplankton ontwikkelt zodat een grotere produk-tiviteit ontstaat.

Een rijk koraalrif zoals in de Indo-Pacifïc wordt opgebouwd door hon­derden verschillende soorten koraaldiertjes en kalkalgen. zeester-experts meent dat bij de invasies een combinatie van natuurlijke en door de mens beïnvloe­de factoren werkzaam is.

Het gebruik van kunstmest is in|40 jaar vertienvoudigd en de rivieren voeren viermaal zoveel sediment en voedingsstoffen_af. In de natte tijd spoelen veel voedingsstoffen en slib de zee in. De in zee gespoelde sedimenten belemmeren de groei van koraal. Er komen meer algen en deze fungeren dan als een 'concurrent' van) het koraal. Stikstof bevordert groei algen.

Zij kwam Tot de schatting dat in de riffen 423.000 diersoorten voorkomen en in de regenwouden ongeveer 900.000, meer dan twee keer zo veel. Maar de wouden bedekken 2,3 procent van de aardbol en de riffen slechts 0.1 procent. Koraalriffen behoren tot de meest bedreigde ecosystemen ter wereld. Volgens een recent overzicht van het Worldwatch Institute verkeert zelfs 60 tot 70 procent van de riffen in Indonesië,en_.de_Filippjjnen in slechte staat.

Fijn sedi­ment afkomstig van plaatsen waar bossen worden gekapt, heeft tot gevolg dat minder licht in het water doordringt of dat koralen overdekt raken met slib.
Vervuiling van de zee met giftige stoffen is een van de grootste bedreigingen van een rif. Het gaat niet alleen om olie die door schepen wordt ge­loosd, maar ook om eutrofiëring (ver-mesting) die een overvloedige groei van waterplanten en algen mogelijk maakt. Overbevissing waardoor de voedselketen wordt ontwricht, vormt eveneens een bedreiging

In sommige landen worden steeds meer toeristen naar het kleurrijke rif gelokt. Het toerisme heeft een grotere bouw-activiteit aan de kust tot gevolg en het lozen van meer afvalwater. Het jarenlang plunderen van koraal door de bevolking — mogelijk in combinatie met weersinvloeden door El Nino — gaf de Indische Oceaan steeds meer greep op de, kust tijdens het_natte seizoen.