Zelf vinden is schoon, doch wat op gelukkige wijze door anderen is gevonden en blijmoe­dig wordt erkend en geeerd, noemt gij dat minder het uwe?(Goethe)


Een aforisme is een sleutelzin uit een tekst die niet geschreven wordt. Laub GabrielIjdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid.Het enige geneesmiddel voor hartzeer is de liefde.Alle verstandige mensen kunnen de waarheid zien, maar de meeste accepteren hem niet.Men praat te veel en zegt te weinig.Alleen een gezond mens kan zichzelf verlaten.De dood is als de oneindigheid voor je geboorte.Zij die het nemen van kinderen overwegen en een pessimistische levensbeschouwing hebben, zijn of beulen of niet echt overtuigd van de lijdzaamheid van het bestaan.De domste mens is altijd nog slim genoeg om het ergste kwaad te doen.Goed en kwaad zijn grootheden die behalve in de ideeenwereld van de mens niet bestaan.Het geweten is een rechter die geen genade kent.Het is niet de angst voor de dood die mij bevreest, maar de angst voor het sterven.De koning en de slaaf stammen beide af van de aap.Het is niet wat er staat, maar wat je leest.Het kost de natuur altijd meer tijd om iets moois te creeren, dan voor de mens om het af te breken. Troost u met deze gedachte: De natuur heeft de tijd, de mens niet.Trots is het zaad voor oorlog.Mensen zijn vleeseters die na het verorberen van hun prooi hun bek schoonmaken met een servetje.Achter de witte schoongewassen vitrages schuilt het kwaad.Gezondheid voor liefde, liefde voor kennis en kennis voor geld.Ik heb pijn dus ik besta.Verzamelbundel dik van buddinghEen econoom is iemand die het ook niet weet.

Boisson Jean deVroeger ging iemand die in alles mislukt was, bij de politie, maar tegen­woor­dig in het re­cla­mevak.

Kin HubbardEen vooroordeel is een zwervende mening zonder zichtbaar middel van be­st­a­an.Ambrose Bierce

- Er zijn mensen die men overtuigt met verheven geba­ren, maar die men wa­n­tro­u­wig maakt met argu­men­ten.

F.Nietzche

- De dwerg ziet verder dan de reus, wanneer hij op de schou­ders van de reus kan klimmen.

Samuel Coleridge

- Middelmatige geesten veroordelen over het algemeen alles wat hun begrip te boven gaat.

La Rochefoucould

- De mensen kunnen maar niet begrijpen, dat men niet op hun manier gelukkig wil zijn.Ernst Hobenemser

- De beste raad geeft de ervaring, maar deze raad komt altijd te laat.

Nicolas Amelot de la Houssaye

- De dwaas doet zijn ervaringen bij zichzelf op, de wijze bij anderen.

Fliegen­de Blatter- De cultuur heeft het meest gewonnen door die boeken waar­op de uitgevers hebben verloren.

Thomas Fuller

- Een best-seller is het vergulde graf van een middelmatig schrijver.

Logan Pearsall Smith

- Er wordt gezegd dat leven je ware is, maar ik lees liever.

Logan Pearsall Smith- Een klassiek werk is een boek dat de mensen wel prijzen, maar nooit lezen.

Joseph Roux- Een verzameling gedachten moet een morele apotheek zijn, waar men geneesmid­delen tegen alle kwalen kan vinden.Pierre reverdy

- Als ge twee draken ziet vechten, kom dan niet tussenbeide, want ze konden wel eens vrede sluiten en u verslinden.

Friedrich Ruckert

- Elk bereikt doel is weer het begin van een nieuwe tocht, en zo tot in het oneindige.

Schopenhauer- Een man van woorden en niet van daden is als een tuin vol on­kruid.

Alfred Tennyson- Bij tegenspeod hoopt, bij voorspeod vreest het hart

Horatius- Voor een met goud beladen ezel gaan de poorten open van iedere stad.

Philips van Macedonie- Niemand kan zich zo hulpeloos voelen als de eigenaar van een zieke goudvis.

Kin Hubbard- Wat noemen de mensen het liefste dom? Het verstandige dat zij niet begrijpen.Marie von Ebner- Eschenbach- Alleen domoren weten op iedere vraag een antwoord

Voltaire- Men kan net zo goed proberen blokken hout te hakken met een scheermes, als botte lieden door middel van geest en vernuft te beivloeden.

Alexander Pope- Hoe onwetender hoe dogmatischer

Sir William Osler- Wijzen leren meer van dwazen,dan dwazen van wijzen.

Flaubert- De dood komt slechts eenmaal en laat zich op alle ogenblik­ken van ons leven voelen; het valt zwaarder hem te verwach­ten dan hem te ondergaan.Jean de la Bruyere- Wie nooit misleid werd door een dwaallicht, heeft stellig ook nooit naar het licht ge­streefd.

Peter Sirius- Zodra men spreekt, begint men reeds te dwalen.

Victor Hugo

- De eenzaamheid brengt de poezie tot ontwikkeling die in ieder mens aanwezig is.

Goethe

- De een krijgt een kruis, de ander een kroon tot loon voor zijn mis­daad.

Juvenalis

- De hartstochten tiranniseren de mens; en de eerzucht neemt alle andere harts­tochten in zich op en geeft hun een tijdlang de schijn van alle deugden.

Jean de la Bruyere

- De eerzucht is tegerlijkertijd adelaar en kruipend dier.

Charles Mercier Dupaty- Er zijn niet weinig intellectuelen met een atheistisch hoofd en een gelovig ge­moed.

Otto Weis

- De gelovigen en de ongelovigen spreken twee verschillende talen en kunnen elkander niet verstaan.

Honore de Balzac

- het heelal verwart mij, en ik kan mij niet voorstellen dat dit uurwerk wel bestaat en dat er geen uurwerkmaker zou zijn.

Voltaire

- we sturen missionarissen naar China, opdat de Chinezen in de hemel kunnen komen, maar we willen ze niet in ons land toelaten.

Pearl Buck

- Het zou, bijvoorbeeld , een wonder zijn, als ik een steen vallen liet en hij omhoogsteeg. Maar is het geen wonder dat hij naar de grond valt?

Alfred Polgar

- Ons geluk hangt minder van de omstandigheden af dan van ons karakter.

Emile de Girardin

- Het zekerste middel om niet erg ongelukkig te worden is niet te verlangen erg gelukkig te zijn.

Schopenhauer

- Slechts hij is gelukkig, die meent het te zijn.

Seneca

- Niemand komt mij ongelukkiger voor dan de man, wie nooit een ongeluk is overkomen. Hij is niet in de gelegenheid geweest zijn krachten te beproe­ven; de goden hebben een veroordeeld vonnis over hem uitgesproken. Hij is hun onwaar­dig voorgekomen om de fortuin te overwinnen.- Het geluk komt slechts van een kant, het ongeluk van alle kanten.

Joseph Roux

- Een gezonde geest in een gezond lichaam is een korte doch volledi­ge beschrijving van een gelukkige toestand in deze wereld.

John locke

- Speel nimmer met de dobbelstenen der fortuin; gewoonlijk zijn zij vals.

Pythagoras

- In het ogenblik vinden wij meestal de rust terug, waarvan wij door de vrees voor het ongeluk beroofd werden.

Eschenbach

- Wanneer men denkt, dat het geluk sterk afhankelijk is van het karakter, dan heeft men gelijk; indien men er achter aan toevoegt, dat het lot er niets mee te maken heeft, gaat men te ver.

VauvenarguesDe een heeft leed en de ander lust, Dat is zo's werelds deel.

Shakespeare

Het genie vindt nieuwe gedachten, het talent nieuwe vormen.

BlatterVictor Hugo

De geest wordt rijk door wat hij ontvangt, het hart wordt rijk door wat het geeft.Baer-Oberdorf

het verstand effent het gevoel de weg; het gevoel leidt het verstand vaak op een dwaalspoor.Blatter

Wie de harten wint, heeft gemakkelijk spel met de hoofden.Vauvenargues

Voor de geest geldt dezelfde wet als voor het lichaam: hij kan zich alleen in stand houden wanneer hij voortdurend gevoed wordt.Sir Philip Sidney

De rede kan zich niet redelijker betonen dan door af te zien van te redeneren over de dingen die boven de rede uitgaan.Blaise Pascal

Het hart heeft zijn redenen, die het verstaand niet kent.Schopenhauer

Intellect is onzichtbaar voor hem die het zelf niet heeft.Oto Weiss

Geen wonder dat de dieren minder domheden begaan dan de mensen, zij hebben immers minder verstand dan de mensen.Pascal

Hoe groter het verstand men heeft, hoe meer orginele mensen men ontdekt. De middel­matigen vinden geen verschil tussen de mensen.Coventry Patmore

Het grensgebied tussen verstand en gevoel is het jachtterrein van de duivel.Olive Schreiner

Het onbegrijpelijke en nevelachtige heeft een raadselachtige bekoring voor de menselijke geest.Will Cuppy

Als een dier iets doet noemt men het instinct. Als wij precies hetzelfde om precies dezelfde reden doen, noemt men het verstand. Ik denk dat wat men bedoelt is dat wij allemaal fouten maken, Maar dat het verstand ons in staat stelt het met opzet te doen.Mencken H.L

Geweten: de innerlijke stem die ons waarschuwt dat iemand misschien naar ons kijkt.Rousseau

Het geweten is de stem van de ziel, de hartstochten zijn de stem van het lichaam.John Petit-Senn

Het geweten spreekt, maar het eigenbelang schreeuwt.Friedrich von Logau

Een vet zwijn en gierigaard.

Worden eerst na hun dood wat waard.Alb Cuinon

De gierigaard ondervindt tezelfder tijd alle zorgen van de rijke en alle kwellingen van de arme.Sidney Smith

Liefdadigheid is een natuurlijk instinct van de menselijke geest: wanneer a ziet dat b zich inmoeilijkheden bevindt dringt zijn geweten er altijd op aan dat hij c vraagt om hem te helpen.

Charles Lamb

Het grootste genoegen dat ik ken is in stilte een goede daad te verrichten, die door een toeval aan het licht gebracht wordt.

Emmanuel Wertheimer

Wanneer een idealist in zijn zak tasten moet, wordt hij onwillekeurig realist.Jean de Boisson

er wordt meer liefdadigheid bedreven om zijn eigen geweten te sussen dan om anderen wel te doen.Blatter

Een rusteloze neiging in het menselijk gemoed om iets te zijn, wat men niet is en iets te hebben wat men niet heeft is de wortel van alle kwaad.Charles Caleb Colton

Wij haten sommige mensen omdat wij hen niet kennen; en wij willen hen niet kennen omdat wij hen hatenHoudart de la Motte

De haat waakt en de vriendschap slaapt in.William Hazlitt

Heftige antipatieen verraden een heimelijke verwandschap.Vauvenargues

De hartstochten hebben de mensen de rede bijgebracht.George Sand

De herinnering is het parfum van de ziel.Anoniem

Geschiedenis ie iets wat nooit gebeurd is, beschreven door iemand die er niet bij was.La rochefoucauld

Wanneer we zelf niet trots waren, zouden we ons niet over de trots van anderen bekla­gen.Schopenhauer

De goedkoopste trots is de nationale trots.

Baer-Oberdorf

Aan menig mens is niets zo echt als zijn masker.Schakespeare

Om zijn doel te bereiken citeert de duivel zelfs uit het schrift.La Rochefoucauld

Wij zouden er meer bij winnen door ons te laten zien zoals wij zijn, dan door te willen schijnen wat we niet zijn.Eric van Steen

Idealisten houden het oog op de toekomst gericht als zij een blik in het verleden sloegen waren zij geen idealisten meer.Georg Lichtenberg

Men moet de mensen niet leren wat ze moeten denken, maar hoe ze moeten denken.Chinees spreekwoord

Zij die dezelfde deugd beoefenen, houden van elkaar: zij die hetzelfde vak uitoefenen, zijn jaloers op elkaar.Goethe

de geschiedenis van een mens is zijn karakter.Talmoed

Het best leert men iemands karakter kennen in geldzaken bij het drinken en in toorn.Huxley

Voor zijn hond is iedere man een Napoleon; vandaar dat honden altijd zo populair zijn geweest.Twain

Hoe ouder we worden hoe meer we ons verbazen over de hoeveelheid onwetendheid die een mens kan bevatten zonder uit zijn kleren te barsten.

Buckle

Zij die de duisternis niet bemerken, zullen nimmer het licht zoeken.Montaigne

Men moet veel gestudeerd hebben om weinig te weten.Jean de Boisson

wie zichzelf kent heeft geen hoge dunk van de mensen.Lucien Arreat

Vaak is er onder onze drijfveren een die sterker is dan alle andere: dat is die welke men verzwijgt.Christian Morgenstern

Wie een hoge dunk van zichzelf heeft verraadt daarmee dat hij nog niet voldoende heeft nagedacht.Oscar Wilde

Kinderen beginnen met van hun ouders te houden; als ze ouder worden beoordelen zij hen; soms vergeven ze hen.Spreekwoord India

Hoezeer een rivier zich ook voort mag kronkelen, uiteindelijk bereikt zij toch de zee.Plinius

Wij makem grote reizen om dingen te zien waarop wij in onze woonplaats geen acht op slaan.Fred Allen

Californie is een prachtige streek om in te leven- als je tenminste een sinasappel bent.Charles maurice de Talleyrand

Spreek nooit kwaad over uzelf, dat zullen uw vrienden wel voor u doen.

Gilbert Keith Chesterton

er zijn geen oninteressante dingen, er zijn aleen ongeinteresseerde mensen.Bloem

Niet te verzoenen is het leven

ten einde is dit wellicht nog 't meest:

te kunnen zeggen: het is even

Tusschen twee stilten luid geweest.Lucien Arreat

Ons leven wordt doorkruist door het lot, maar het wordt bestuurd door onze werkzaam­heid en door ons karakter.Sameul Butler

het is met het leven als met de liefde: alle redelijk is ertegen, en alle gezonde instincten zijn ervoor.Oscar Wilde

Ik verbaas mijzelf voortdurend; dat is het enige wat het leven de moeite waarde maakt.Pythagoras

Vervang niet door een kapsel van vreemde haren wat de zeis van de tijd van uw hoofd heeft weggemaaid.John Dryden

Een liefde kan misschien genezen worden door een andere liefde, zoals een gif vaak verdreven wordt door een ander gif.Voltaire

De liefde is de krachtigste van alle hartstochten, omdat zij tezelfdertijd het hoofd, het hart en het lichaam aantast.Engels spreekwoord

Kies uw liefde en bemin dan uw keuze.

Nietzsche

Wat wij doen wordt nooit begrepen, doch altijd slechts geprezen of gelaakt.Salvador de Madarianga

Heb je nooit eens lust om te werken? vroeg men aan een luie jongen en hij antwoordde: Jawel meneer, maar ik geef er niet aan toe.Henry Ward Beecher

Wanneer ge door smart wordt teneergedrukt, denk dan aan de treffende woorden van Carlyle: De eeuwige sterren schijnen zodra het donker genoeg is.Aristoteles

Rampspoed brengt mensen tezamen wanneer het kwaad dat over hen komt hetzelfde is.E.W Howe

De weg uit de narigheid is nooit zo eenvoudig als de weg erin.George Herbert

Niemand kent het gewicht van de last waaronder een ander gebukt gaat.Aristoteles

Vrouwen houden meer van hun kinderen dan mannen want zij hebben een pijnlijker aandeel in hun voortbrenging en zij zijn er zekerder van dat ze van henzelf zijn.Joseph Von Eotvos

Het is niet door het hoofd, maar door het hart dat de menigte geleid vermag te worden.Cicero

Zuinigheid is de steen der wijzenYohn Brashear

Wij hebben te veel van de sterren gehouden om bevreesd te zijn voor de nacht.Elbert Hubbard

De kerkhoven liggen vol met mensen waar de wereld niet buiten kon.Napoleon

Twee hefbomen zijn er om de mens in beweging te brengen: vrees en eigenbelang.Prediker

Ijdelheid der Ijdelheden, het is al ijdelheid.Plato

het begin der wijsbegeerte is de verwondering.Mencken

In de annalen der menselijke geschiedenis komen we nergens een gelukkige wijsgeer tegen.Anntole France

De wet verbiedt, in haar majestieuze onpartijdigheid zowel de rijken als de armen om onder de bruggen te slapen, te bedelen op straat en brood te stelen.La Rochefoucauld

Onze vijanden benaderen de waarheid dichter met het oordeel dat zij over ons hebben dat dat wij dat zelf doen.Bernard Shaw

Vrijheid betekend verantwoordelijkheid. Daarom zijn de meeste mensen er bang voor.Petiet

De mens is vrij wanneer hij niets vreest en niets begeert.George Herbert

De beste spiegel is een oude vriend.Frederic Amiel

Bijna alles komt uit bijna niets.Adalbert Von Chamisso

De twijfel is de grens van 't menselijk weten,

Die slechts door 't blind geloof wordt overschreden.Russel

De moeilijkheid met de wereld is dat de dommen zelfverzekerd zijn en de verstandigen van twijfel vervuld.Charles Colton

De dronkenschap der toorn evenals die door de wijn, toont ons aan anderen, maar verbergt ons voor onszelf.Epictetus

Verschans u in tevredenheid want dat is eenneembare vesting.Gustav le Bon

Men beheerst de volkeren gemakkelijk door voedsel te geven aan hun hartstochten dan door hun belangen te behartigen.Benjamin Disraeli

De natuur heeft ons twee oren gegeven doch slechts een mond.Samuel Johnson

Een hengel is een stok met een haak aan het ene eind en een dwaas aan het andere.Vauvenargues

Om smaak te hebben moet men over geest en gevoel beschikken.Anoniem

Indien ge wilt weten hoe god over geld denkt, kijk dan naar de mensen aan wie hij het geeft.Japans spreekwoord

Bij de glans van goud zien zelfs gekken er wijs uit.Stevenson

De prijs die we voor geld moeten betalen, wordt betaald met vrijheid.

Sir John Suckling

Succes is een zeldzaam soort verf, dat alle lelijkheid verbergt.Hendrik de Vries

Deze woorden heb ik gekorven

Met mijn mes op de deur van de rechter:

In de cel worden de goeden bedorven,

En de boozen worden er slechter.Spreuken

Zelfs door zijn naaste wordt de arme gehaat

Maar de vrienden van de rijke zijn velen.Mahabbarata

Rijkdommen laten varen valt moeilijk; ze bewaken is ook niet aangenaam, en ze verwerven kost moeite: daarom moet men zich over rijkdommen niet bezorgd maken.Spreuken

Die haastig is om rijk te worden zal niet onschuldig wezen.Jean de Boisson

Een debat is een veelal verhit gesprek, waarbij twee mensen tegen elkaar praten en naar zichzelf luisteren.Dumur

Een ongerechtigheid waarvan wij voordeel trekken noemen wij een buitenkansje; een ongerechtigheid waarvan een ander voordeel trekt noemen wij een schandaal.Charles de Montalembert

Het geeft niet of gij u niet met de politiek bemoeit, de politiek bemoeit zich toch met u.Nietzsche

De een regeert uit lust tot regeren, de ander om niet geregeerd te worden.Napoleon

Wanneer men het zogenaamde algemene belang als voorwendsel neemt, kan men gaan waarheen men wil.Stevenson

De politiek is misschien het enige beroep waartoe geen voorbereiding nodig wordt geacht.John Morley

In de politiek gaat de keuze altijd tussen twee kwaden.Sidney Hillman

Politiek is de wetenschap hoe wie wat krijgt wanneer en waarom.Aafjes

Dichters liegen de waarheid.Jean de Boisson

Men moet denken als een pessimist en handelen als een optimist.Jean Cocteau

Zoals de ogen der doden zachtjes worden gesloten, zo moeten wij de ogen der levenden zachtjes openen.Rene de Clerq

Oorlog is het ergste niet. het ergste is de dwaasheid die hem mogelijk maakt.Jonathan Swift

Oorlog is het kind van de trots, en trots is de dochter der rijkdom.Clemancau

Vrede is voortzetting van de oorlog met andere middelen.Greulich

Met geweld kan men paleizen verwoesten, maar zelfs nog geen varkensstal opbouwen.Jean de Boisson

Wanneer de mensen succes hebben, wijten zij het aan hun bekwaamheden, wanneer zij falen, wijten zij het aan het toeval.

Schopenhauer

Het lot schudt de kaarten en wij spelen.Wat de mensen het noodlot plegen te noemen zijn gewoonlijk slechts hun eigen domme streken.Diderot

De wereld moge ouder worden, zij verandert niet; het individu moge zich volmaken, doch de grote massa wordt noch beter, noch slechter.A. Weber

De grote menigte is een rund met de horens bijgeloof en onverdraagzaamheid.Montesquieu

De bijval van de grote menigte valt gewoonlijk slechts ten deel aan de middelmatige mens.Samuel Ullman

Jeugd is geen leeftijd, het is een geestestoestand.Joseph Kasper Lavater

Zeg nooit dat ge iemand kent alvorens ge een erfenis met hem hebt gedeeld.Machiavelli

Over de mensen kan men in het algemeen zeggen dat ze ondankbaar, wankelmoedig, huielachtig, laf en begerig naar gewin zijn.Jean de Boisson

Het verschil tussen mensen en dieren is, dat dieren naar de stem van hun instinct luisteren en mensen niet naar de stem van hun verstand.(misschien omdat ze die pas kort hebben)Emmanuel Wertheimer

Elke mode is tweemaal belachelijk: eenmaal aan haar begin en eenmaal aan haar eind.Henry Home

Zelfs kleding is in staat de mens een hog dunk van zichzelf te geven.

Aristoteles

De muziek dient tot verstrooing tot opvoeding tot aansporing van geest en hart en tot bevrijding der ziel van de hartstochten.Pascal

Nieuwsgierigheid ie niets anders dan ijdelheid, men wil meestal alleen maar iets weten om erover te kunnen meepraten.-------------------

griekse inwijdingsspreuk

Zoals het in het klein is zo is het in het grootSertillanges

De kortste weg naar ons zelf

gaat via de omweg van het heelal.---------------------

Stanislaw Jerzy lec

Hoe oefent men zijn geheugen om het te leren vergeten.Spreek geen kwaad over de mens, hij zit in u en hoort uIk been altijd bang geweest voor ongeladen geweren, men placht er schedels mee in te slaan.Wees realist: spreek de waarheid niet.Alles is al ontdekt, alleen in het gebied van de banaliteit is er nog nieuw land.Veel leerde ik uit dromen, de mensen spreken daar ongedwongen.

----------------------------

Ptyhagoras

Ontwijk de menigte - de olifant verlaat de weg als hij een troep varkens ziet aankomen.Een vat geleerdheid heeft minder waarde dan een druppel wijsheid.

Houd uw geest wakker, want de slaap is een broeder van de dood.Herakleitos

tegen zijn zinnelijke begeerte strijden is hard, maar noodzakelijk, want de vervulling ervan betaalt men met zijn ziel.

--------------------------

Wim kan

Het eerste wat ik denk als ik 's nachts wakker word, is: niet denken!Democratie is de wil van het volk. Elke morgen lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.Studenten zijn jongens die ruiten ingooien van gebouwen, waarvan ze later commisaris hopen te worden.(korpsballen)Sommige mensen leven om te leven. Anderen om te proberen zo laat dood te gaan.De kerk is gods eigen huis, maar toch staat op de toren een bliksemafleider.

------------------------------

Socrates

Het leek mij iets wonderbaarlijks - de verklaring voor alles te kennen, waarom iets ontstaat, waarom het verdwijnt, waarom het bestaat.Prediker

Er is niets nieuws onder de zonSchiller

Laat er vijandschap tussen u bestaan! Het is te vroeg voor een bondgenootschap. zoek langs gescheiden wegen, want zo komt de waarheid aan het licht.---------------------------------------

Hermans

zelfs de intellectueel meest begaafde is toch maar altijd gedeeltelijk en tijdelijk tot redelijke handelingen in staat.

Wetenschap is de titanisch poging van het menselijk intellect zich uit zijn kosmische isolement te verlossen door te begrijpen!Wat zou er trouwens verandren als er op de andere planeten ook mensen wonen? ik heb er nooit van gehoord dat de Europeanen zich minder eenzaam voelden, toen Columbus ontdekte dat Amerika bestond en dat daar ook mensen waren.Niet onder het motto we moeten vooruitgaan kun je in Nederland wat gedaan krijgen, maar alleen onder de angstkreet we mogen niet achterblijven.Goede kritieken? Opgetild worden door een dwerg is iets waar je nog niet veel mee opschiet.Ik ben met niemand solidair.

Ik ben alleen mijn eigen

bondgenoot en niet eens door dik en dun.De mens is een wezen dat verdoofd moet worden en verblind. Als zijn ogen werkelijk open gaan, ziet hij geen reden meer te leven. Voor wie niet aan een hiernamaals gelooft en alleen leeft wegens de ingeschapen doodsangst die op zichzelf evenmin naar iets verwijst als de blind darm, maar bestaat, is alles wat erop aankomt: er zich zo goed mogelijk doorheenslaan.-------------

Hesse

Een reiger vloog over het bamboebos - en Siddartha nam de reiger op in zijn ziel, vloog over wouden en bergen, was reiziger geworden, at vis en had honger als een reiger, sprak in de krijsende roep van de reiger, stierf als een reiger.Wie allereerst individualist is, moet erkennen dat het leven een strijd is tussen offer en trots, tussen erkenning van de gemeenschap en redding van de perssonlijkheid.

----------------------A.bierce

Politiek een als idealen vermomde belangenstrijd.Anoniem

In de wetenschapsbeoefening bestaat dikwijls het misverstand dat alleen de jongste literatuur en onderzoekingen belangrijk zijn.Pascal

het laaste wat men ontdekt, als men een werk schrijft, is hoe men had moeten beginnen.-----------------

Uit de botsing der menigte komt het compromis te voorschijn. Poelje

--------------------Vlied de wellusten want zij brengen droefheid voort. ThalesSluit niet spoedig vriendschap met iemand, doch hebt gij eenmaal een vriend, zo zie hem dan te behouden. ThalesPeriander

Wees in tegenspoed kalm en gelaten, in voorspoed voorzichtig, niet overmoedig.Bias

Wees voorzichtig. Overweeg wat u te doen staat.Archytas

Niets is zoozeer in strijd met ons verstand door natuur of god ons gegeven als juist de wellust. Zij verdooft en benevelt het verstand en lichaam.Demokritus

Weinig te begeren maakt armoede gelijk aan rijkdom.In het ondermaatse is elke volmaaktheid een negatief begrip, en de volmaakte staatsin­richting is slechts deze, die de minste gebreken heeft.Massimo

Wie kan, moet regeren, en wie het niet kan moet gehoorzamen.

Theodorus

De wereld is ons vaderland.Bion

de ouderdom is de haven waar alle kwalen samenkomen.Aristoteles

De hoop is de droom van een wakend mens.Baer

Wie over mensen wil heersen, moet eerst meester zijn over zijn tong.Paus Julius III

Weet gij niet mijn zoon, met hoe weinig wijsheid de wereld wordt bestuurd?--------------------------------

---------------------------------------

Scopenhauer

Alle willen vindt zijn oorsrong in behoeften, dus in gebrek, dus in leiden.Men kan zeggen dat de mens de verpersoonlijkte geslachtsdrift is: hij heeft er zijn bestaan aan te danken en de bevrediging ervan vormt zijn innigste wens.Het leven is een zee vol klippen en kolken die de mens angstvallig tracht te vermijden, hoewel hij weet dat aan het eind zelfs de gelukkigste vaart hem een totale en onvermijde­lijke schipbreuk wacht.Een gevoel van mateloze vreugde berust op de waan, iets in het leven te hebben gevonden wat er niet te vinden is: blijvende bevredigign van onze zich steeds vernieuwnde verlangens.Een der vreemdtse grappen van het leven is dat de geslachtsdrift, die in werkelijkheid de mensen volkomen beheerst, voor het oog der wereld volmaakt genegeerd wordt.Wat men volkskarakter noemt is een bepaalde vorm van menselijke bekrompenheid en slechtheid.Men kan het mensdom niet beter karakterriseren dan door te wijzen op de dood van Socrates en de kruiziging van Christus.Godsdiensten zijn net als glimwormpjes: ze hebben het duister nodig om licht uit te stralen.Onbeperkt medelijden met alle wezens is de beste waarborg voor zedelijk goed gedrag.

-------------------------

Samuel Johnson

De mens is niet van nature medelijdend - kinderen en wilden zij altijd wreed. Medelijden is een kweekprodukt van de rede.Reeds in de oudheid wist men dat het bezit van goud ons in vrees doet leven, doch het gemis ervan in smart.In vroeger dagen gold als het beginsel der wijsheid: Ken uzelve': in onze tijd luidt het:'ken uw buren!'Wat werkelijk belangrijk is, moet vroeger ook al wel zijn opgemerkt.De geschiedenis der mensheid is het relaas van mislukte plannen en vervlogen illusies.Hoe een mens sterft komt er minder op aan dan hoe hij leeft.De waarde van een daad hangt af van de bedoeling. Als ik een bedelaar een geldstuk toewerp om hem een gat in het hoofd te gooien, doe ik verkeerd - ook al kan hij er brood voor kopen.

--------------------

Hoewel jongens voor de lol stenen gooien naar kikvorsen, sterven die kikvorsen niet voor de lol maar in volle ernst BionNa een toespraak voor de volksvergadering werd Phokion enthousiast toegejuigt. Hij wendde zich tot zijn vrienden: Heb ik soms onbewust iets verkeert gezegd?

-------------------------Beter is een handvol rust dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. PredikerDe hoop is de droom van een wakend mens. AristotelesWij hebben twee oren en maar een mond, opdat wij meer horen en imder spreken zullen. ZenoBouwt Uw luchtkastelen niet te hoog, als u tenminste niet uw hele leven wilt blijven klauteren. Monen.HSocrates

Aangezien ik bijna geen behoeften heb, sta ik heel dicht bij de goden.Homerus

In een gastheer keur ik overdaad af evenzeer wat voorkomendheid als wat gereserveerd betreft: boven alles is mij de gulden middenweg lief.Pittacus

Verzwijg je plannen; als ze mislukken, kan niemand je dan uitlachen.

----------plato voor mangagers.

ARM/RIJKHebt u nooit gemerkt dat de armen de waarde van de dingen die zij niet bezit­ten, altijd over­schatten? De armen gelo­ven dat zij alleen maar rijkdom­men nodig hebben om gelukkig te zijn.

G.B Shaw

Men beoordelt een paard niet naar zijn opschik, maar wel naar zijn hoedanigheden: evenzo een mensh niet naar zijn rijkdom, doch naar zijn verstand en deugd. SocratesRijke mensen zijn brutaal en arrogant, hun rijkdom tast hun intelligentie aan. Zij krijgen het gevoel alles te bezitten wat werkelijk belangrijk is. Rijkdom wordt een soort waardeme­ter voor alles wat er bestaat. AristotelesRijkdom is als zeewater: hoe meer men er van drink, hoe te dorstiger men wordt. SchopenhauerLucri bonus est odor ex re qualibet - de geur van winst, uit wat voor zaak ook, is altijd goed JuvenalisAls mensen bij het zien van armoede ontroerd worden, vinden ze eerder hun zakdoek dan hun partemonnaie. Fliegende BlatterWanneer een rijke valt, zegt men:'Het was een ongeval' valt een arme dan beweert men:' Hij is alweer zat'. TurkijeWie voldoende te eten heeft denkt aan godsdienst; wie honger lijdt aan diefstal. TibetDe stem van de arme heeft geen draagweidte. LaosDENKEN

Cogito, ergo sum - Ik denk, dus: ik besta DescartesDenken is zo buitengewoon vermoeiend, dat velen de voorkeur geven aan oordelen. Otto Weiss

Het meest kenmerkende van het mensenras is het onbenut laten van zijn door de natuur gegeven mogelijkheid tot redelijk denken. Dit in tegenstelling tot alle andere dieren die hun specifieke eigenschappen uitbuiten.Al wat verstandig is, is reeds gedacht; men moet enkel proberen, het nog een keer te denken. GoetheDEUGD

Virtute decet, non sanguine niti - Op deugden meot men steunen, niet op afkomst ClaudianusPrijs een man achter zijn rug: hij zal uw lof dubbel waarderen als hij hem verneemt. Hsuh Hsieh-mouBijna alle mensen hebben een goed geheugen voor de weldaden - die zij bewijzen. Peter SiriusVoltaire

- Het motief alleen maakt de waarde uit van de daden der mensen, en de belang­loosheid geeft ze hun edelste glans.

Jean de la Bruyere

- Men leeft met veel slechte daden op zijn geweten en enkele goede bedoe­lingen in zijn hart.Qui beneficium dedit, taceat; narret, qui accepit! - Wie een weldaad heeft bewezen, zwijge, wie ze ontvangen heeft, spreke erover. SenecaEen edelmoedig man geeft zijn zegen, en overweegt niet lang of daar wel baat bij zal vinden: een daad immers die omwille van eigenbelang werd gesteld, is slechts handel, geen edelmoedigheid.

JamiFatsoenlijkheid wordt een leugen als zij de juiste maat overschreidt. Mencius- Wij zouden ons vaak voor onze mooiste daden schamen, wanneer de mensen alle motieven konden zien, die er aan ten gronde liggen.

La Rochefoucauld

- De deugd is een oorlogstoestand en om deugdzaam te leven moet men altijd een zekere strijd met zichzelf voeren.

Rousseau

- Wie zijn deugdzaamheid enkel draagt als zijn zondagse kleren kan beter naakt gaan. Kahlil Gibran- Wees niet deugdzamer dan uw krachten toelaten.

Nietzsche

- De deugd is een zegepraal van de wil over de natuur.

Kant

- De deugd loopt op twee benen, het nalaten van het kwade en het verrich­ten van het goede: zij gaat dan ook dikwijls mank.

John Petit senn

- Velen laten 't kwaad niet, omdat zij het haten, maar uit vrees voor de gevolgen en noemen dan die vrees: deugd.

Multatuli

- Menigeen verbeeldt zich deugdzaam te zijn en is slechts voorzich­tig.

Fliegende Blatter

- De deugd verdwijnt door het spreken over de deugd, zoals de stilte verdwijnt door het spreken over de stilte.

DOMHEID

Mundus vult decipi, ergo dicipiatur - De wereld wil bedrogen worden, dus word ze bedrogen. Sebastian FranckWat mijn diep vernedert is te zien dat het menselijk verstand grenzen heeft, terwijl de menselijke domheid er geen kent. Paul HervieuMarcus Cato de Oudere

- Het is onmogelijk om de mensen hun domheid te doen inzien, want daar is verstand voor nodig.

Jeremy taylor

- De domheid dringt zich naar voren, om gezien te worden: De schrander­heid gaat achteraan staan, om te zien.

Carmen Sylva

- Er zijn mensen, wier verstand juist voldoende is om hun domheid te camoufleren.

Fliegende Blatter

- De domheid is iets onverwrikbaars: niets valt haar aan, zonder zich ertegen te pletter te lopen.De domheid staat altijd klaar om zichzelf te bewonderen. Nicolas BoileauEen ledig brein is de werkplaats van de duivel. EngelsWanneer ge nooit meer een dwaas wilt zien moet ge beginnen uw spiegel stuk te slaan. Francois RabelaisOnwetendheid is de bron van alle kwaad. SocratesEst quoque cunctarum novitas carissma rerum - Ook is van alle dingen de nieuwigheid het meest in trek OvidiusWe zouden er goed aan doen medelijden te hebben met onze wederzijdse onwetendheid en te trachten deze te verminderen langs de milde en eerlijke weg van voorlichting, en niet onmiddelijk de ander te veroordelen als halstarrig en dwars, omdat hij zijn opvattingen niet wil prijsgeven voor de onze. LockeDe dag spoedt heen, het leven snelt weg, en toch verheugt de dwaas zich in het vooruitzicht van een feest. TurkijeSedert Adam zijn de dwazen in de meerderheid. Casimir DelavigneVerschrikkelijk slim als hij was, weende Heraclitus vaak om de dwaasheid der mensen die hij ten slotte ging haten.En toen iemand er zich over verbaasde dat ongeletterden er zo vaak in slagen volksmas­sa's in beweging te brengen terwijl zoiets geleerden vrijwel nooit lukt, zei Aristoteles: 'Omdat ongeletterden een verstaanbare taal gebruiken.' Aristotelestegen de domheid strijden zelfs goden tevergeefs. SchillerEr is maar een goed: kennis en maar een kwaad: onwetendheid. socratesDOOD/LEVEN

Serius aut citius, sedem properamus ad unam - Later of vroeger, wij haasten ons naar één plaats OvidiusEpicurus

Hoe bestrijdt men de angst voor de dood? Met filosofie! Niets is in het leven angstaanja­gend voor hem die begrijpen kan dat er in het niet-zijn niets angstaanjagend zit.het gruwlijkste kwaad, de dood, kan ons niets schelen, omdat, zolang wij er zijn, de dood er niet is, is hij er echter, dan zijn wij er niet meer.het leven is een trieste zaak: Ik heb mij voorgenomen het door te brengen met erover na te denken. SchopenhauerAlles komt erop neer dat de mens sterfelijk is en dat hij dat niet weten wil. Maar voor wie weet dat hij eenmaal stervan moet, kan er geen absolute moraal bestaan, voor hem zijn goedheid en barmhartigheid niets dan vermommingen van de angst. Waarom zak ik mij moreel gedragen, als ik toch in elk geval de doodstraf krijg? Iedereen krijgt eenmaal de doodstraf en iedereen weet het. HermansEpictetus

Zijn zoon is dood

Wai is dat?

Zijn zoon is dood

Verder niets?

Niets.In dit geheimzinnige binnenste van ons heerst de wil, die zijn dienaar, het verstand, drijft. De wil is de wil tot leven. SchopenhauerMaar nu is het tijd om een te gaan, voor mij om te sterven, voor u om te leven. Wie van ons beiden een beter lot tegemoet gaat weet niemand behalve de godheid alleen. PlatoHet schijnt wel dat gij mijn profetisch vermogen lager stelt dan dat van de zwanen, die wanneer zij hun dood voelen naderen, al zingen ook in de tijd die daaraan voorafgaat, dan toch het langst en het meest zingen, uit vreugde dat zij mogen gaan naar de god wiens dienaren zij zijn. Maar de mensen, wegens hun angst voor de dood, vertellen onwaarhe­den en zeggen dat zij weekklagen over de dood en een treurig afscheidslied zingen; zij bedenken niet dat geen enkele vogel zingt, wanneer hij honger lijdt of koude of een ander verdriet heeft. PlatoIs het niet onredelijk te zeggen dat een mens behoort te wachten en zich niet van het leven moet beroven, totdat God hem roept, zoals hij nu mij roept. PlatoSchnitzler

Dat wij geschapen zijn om het onbegrijpelijke te begrijpen en het onverdragelijke te verdragen, dat is het wat ons leven zo smartelijk en tegerlijkertijd zo onuitputtelijk rijk maakt.

Met de dood komt de ontbinding, de verrotting, de stank, de vernietigng, de gelijkheid. Lieh TzuAequo animo e vita, cum ea non placeat, tamquam e theatro, exeamus - Laten wij uit het leven, wanneer ons dit niet bevalt, met gelatenheid weggaan, evenals uit een schouwburg CiceroPalida mors aequo pulsat pauperum tabernas regumque turres - De bleke dood klopt met zijn voet zonder onderscheid tegen de hutten der armen en tegen de paleizen der rijken HoratiusEen dag lang ongestoord met niets doen doorbrengen: dat is een dag onsterfelijk zijn. ChinaDenk hieraan: bij uw geboorte was iedereen verheugd en gij weende; bij uw dood weent iedereen, maar gij zult in vreugde zijn. ArabischDROMEN

EENZAAMHEID

- De eenzaamheid is een goede plaats om te bezoeken, maar een slechte plaats om te verblijven.

Josh Billngs

- Ik ontvlucht de nabijheid der mensen niet, maar het is de eeuwige verre afstand tusen mens en mens die mij in de eenzaamheid drijft.

Nietzsche

Ik ontvlucht de nabijheid der mensen niet, maar het is de eeuwige verre afstand tussen mens en mens die mij in de eenzaamheid drijft. NietzscheEIGEN (ALGEMEEN) BELANG

Nietzsche

Egoisme is de wet van het gevoelsperspectief, volgens welke het meest nabije groot en gewichtig schijnt, terwijl in de verte alle dingen in grootte en belangrijkheid afnemen.

ERVARING

FILOSOFIE

Maar schijnt een ding niet, na onze reis door de wijsgerige wereld, zonneklaar: dat de filosofie geen enkele van de fundamentele vragen tot nu toe heeft kunnen oplossen? StorigWant altijd , als ik over wijsbegeerte zelf spreek of naar anderen luister, is dat voor mij, afgezien van het nut dat ik er in zie, een bijzondere vreugde. Maar wanneer ik anderen gesprekken aanhoor, vooral die van u rijken en zakenlieden, erger ik mij en heb medelij­den met u, mijn vrienden, omdat ge u inbeeldt iets te deon en niets doet. En misschien meent gij van uw kant dat ik een stakkerd ben - en vermoedelijk niet ten onrechte. Vn u meen ik het niet, maar weet het zeker.PlatoZal de oplossing van het grote raadsel(en de natuur der dingen doet zich, hoe meer inzicht wij erin krijgen, des te duidelijker als zodanig aan de wijsgeer), zal de oplossing daarvan dus in enig opzicht mogelijk zijn, dan kan de sleutel ertoe slechts daar liggen waar alleen het geheimenis der natuur zich aan ons openbaart, in ons eigen binnenste. DeussenMontaigne

Filosoferen betekent sterven leren.GEEST

Elke vreugde en ieder leed vinden hun oorsprong in de geest, en de godsdiensten zijn noodzakelijk omdat wij zonder hen onze geest niet vermogen te beheersen. Dalai LamaWie zelf veel geest bezit heeft het nadeel haar moeilijk bij anderen te kunnen missen. Emanuel WertheimerGEHEUGEN

GELOOF/GOD

Homo proponit sed deus disponit - De mens wikt, maar god beschikt.

Thomas A KempisWanneer gij lijdt denk aan God. Wat u verblijdt, schenk het God. Tuka- RamMontesquieu

In geen koninkrijken hebben zoveel burgeroorlogen gewoed als in dat van Christus.God is de onbewogen beweger. AristotelesDe tijd werd geschapen toen de wereld werd geschapen. God is eeuwig in de zin van tijdloos; in God bestaat dus geen eerder of later, maar alleen een eeuwig nu. AugustinusHet is beter dat de mensheid langs het pad der rede tot het atheisme komt, dan dat zij, blindelings gehoorzaamd aan een of andere autoriteit. VivekandaDe enige bron van ons weten, erkent zintuigelijke gegevens en verder niets. Voor een geloof aan God of onsterfelijkheid biedt zij geen enkele grond. De religie is eveneens overtollig, ja zelfs een kwaad. Zij is kenmerkend voor nog niet geheel volwassen mensen. Russel

Thales

Het oudste is God, want hij heeft geen begin en is ongeboren.

Het grootste is de ruimte, want de ruimte sluit de wereld in.

Het wijste is de tijd, want die lost alle vraagstukken op.GELUK/ONGELUK

Felix Meritus - gelukkig door verdienstenSeneca

Geluk is alleen daar te vinden waar geen angst is.Euripides

Het eerste vereiste voor het geluk van een mens is in een beroemde stad geboren te worden.

Pascal

Alle mensen trachten gelukkig te zijn,

zelfs hij die zich opmaakt om zich te verhangen.Vrijheid van vrees, vrijheid van alle aardse en boevenaardse machten.

SchopenhauerWie het volmaakte geluk wil kennen, blijve thuis. IndiaGENIE/TALENT

De middelmatigheid kent niets beter dan zichzelf, maar het talent herkent onmiddelijk het genie. Conan DoyleWanneer er een genie ten tonele verschijnt, kunt ge hem herkennen aan het feit, dat alle ezelsfeulens zich gezamenlijk tegen hem keren.

Jonathan SwiftGEVOEL

GEWELDSla de lafhaard niet: hij zou uit wanhoop dapper kunnen worden

TurkijeGEWETEN

Het geweten is de stem van de ziel, de hartstochten zijn de stem van het lichaam. Rous­seauDe wonden van het geweten sluiten zich alleen onder de tranen van het berouw. Alponse de LamartineGEZONDHEID

Hippocrates

Een wijs man zou moeten beseffen dat gezondheid de grootste zegen is voor de mens

gierigen, door daar zelf over na te denken, leren hoe hij voordeeel kan halen uit zijn ziekte.Gezondheid en intelligentie: dat zijn de twee zegeningen in het leven. Menander.Hippocrates

Een wijs man zou moeten beseffen dat gezondheid de grootste zegen is voor de mens en, door daar zelf over na te denken, leren hoe hij voordeeel kan halen uit zijn ziekte.GOED/KWAAD MORAAL

Denk niet te licht over het kwaad zeggend: mij zal het niet benaderen. Zelfs een vat wordt gevuld door vallende waterdruppels, en een dwaas wordt gevuld met het kwaad, al vergaart hij het slechts bij beetjes. DhammpadaDe meester zei:'De eerbiedwaardige kleine burgerluitjes zijn nu precies de bedervers van de moraal'. ConfuciusMiquel de Cervantes

Er gebeurt meer kwaad in een dorp dan men wel denkt.De morele beoordeling van mensen en dingen is een troostmiddel voor lijders, onder­druk­ten en innerlijk gekwelden: een soort van wraaknemening. NietzscheNietzsche

De morele beoordeling van mensen en dingen is een troostmiddel voor de lijder, onderdrukten en innerlijk gekwelden: een soort van wraaknemeing.John Ruskin

er zijn vele religies, doch er is slechts een moraal.

(Misscheien berust moraal alleen op instinctmatige afkeer bij het ingevaar breneb van de eigen soort bv bij moord, oorlog of incest andere wetten zijn alleen als machtsmiddel. )Comtesse Diane

De moraal verbiedt ons te bezwijken voor de verleiding; maar zij troost niet altijd wanneer wij er weerstand aan hebben geboden.HAAT

Haat wordt niet door haat overwonnen: haat wordt door liefde overwonnen. Zo is van in alle eeuwigheid de Wet der dingen. BuddhaFanatici zijn eerlijk overtuigde mensen, maar, gelijk andere geestesgestoorden in deze wereld, niet toerekeningsvatbaar. Fanatisme is een der gevaarlijkste ziekten. Het wekt al het kwade op in de menselijke natuur. Het prikkelt mensen tot woede en verandert hen in tijgers. VivekandaLiefde, vriendschap, eerbied, brengen mensen niet zozeer tezamen als een gemeenschap­pelijke haat jegens iets. TsjechowHART

Honore de Balzac

Het hart van een moeder is een afgrond, op de bodem waarvan zich altijd vergiffenis bevindt.HARTSTOCHTEN

Igoti nulla cupido - Naar het onbekende gaat geen begeerte uit. OvidiusAfwezigheid doet de middelmatige hartstochten verminde­ren en de grote toe­ne­m­en,­ zoals­ de wind­­ de kaarsen­­ uit­dooft en het vuur aanwak­kert.)

Rochefoucauld LaDe hartstochten zijn de winden, die de zijlen van het schip doen bollen; zij doen het soms vergaan maar zonder hen zou het niet kunnen varen. VoltaireHartstochten zijn voor de mens, wat de wortel is voor de ezel.Wie bemachtigd heeft wat hij hevig verlangde en gretig zocht, haalt dar geen voordeel uit. Zolang je vurig naar iets streeft, spiegelt je verbeelding je alle zaligheid voor als je maar je doel bereikt. Maar als je zover bent, koelt je koorts niet af. Je blijft de speelbal van je begeerte naar alles wat je niet bezit en waarvan je denkt dat het je eindelijk zal verzadi­gen. Vrijheid verover je nu eenmaal niet door alles te bezitten wat je begeert, maar door niets meer te begeren. EpictetusHet beheersen van onze hartstochten is de juiste weg tot de vrijheid. LockeHEELAL

Is het niet al te ver gezocht, als men staande houdt dat de hemel, de aarde, de miljoenen dingen tussen beide en al hun gedaanteveranderingen, niets meer in zich zouden besluiten dan alleen hetgene de mens kan waarnemen met zijn oren en zien met zijn ogen? Ttsen KungAlle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend: het oog wordt niet verzadigd van het zien en het oor niet verzadigd van het horen. Wat geweest is zal er zijn en wat gedaan is zal altijd gedaan worden: er is niets nieuws onder de zon. Is er iets, waarvan men zegt: zie hier dat is nieuw - het was er al in verre tijden die voor ons waren. Er is geen geheugenis van de vorige tijden en ook van de latere , die er zullen zijn, zal er geen geheugenis wezen bij hen die nog later leven zullen. PredikerDe werkelijkheid is samengesteld uit ruimte tijd-punten. Ruimte-tijd is ook de stof waaruit al, het andere is gevormd. AlexanderXenophanes

Alles wat is, is eeuwig want het is onmogelijk, dat iets zou gemaakt zijn uit niets.Heracleitos

Het heelal is nog door God nog door iemand anders gemaakt, maar is altijd geweest en zal altijd zijn: een eeuwig levend vuur, hetgeen volgens maat opvlamt en weer uitdooft. Want het vuur is het beginsel aller dingen; door vuur vergaat ook weer alles, tot vuur keert alles weer.Kant tracht het wezen van de kleinste deeltjes, door welker beweging de wereld ontstaat, nader te bepalen. Hij definieert hun aard als ;ruimte beslaande kracht'. Datgene dus wat het wezen der materie uitmaakt, haar lichamelijkheid of ondoordringbaarheid, is een kracht;. Er bestaat geen stof slechts kracht, energie.

Er bestaat noch materie, noch geest, noch een Ik maar louter zintuigelijke gegevens. RusselIDEALIST

INTELLECT

Homo doctus in se semper divitas habet - Een geleerde heeft zijn rijkdom altijd bij zich. PhaedrusJALOEZIE

Afgunst bekruipt ons ook wanneer we bijna alles bezitten. Hooggeplaaste en steenrijke mensen voelen haar nog: ze denken dat alle anderen beslag leggen op iets dat eigenlijk alleen aan hen toebehoort. Mensen die om een of andere reden boeven hun medemensen uitsteken, zijn niet het minst afgunstig - vooral als die reden wijsheid of fortuin is. Mannen met ambitie zijn daarin erger dan mannen zonder. Hetzelfde geldt voor lieden die preten­deren wijs te zijn: zij willen dat iedereen dit gelooft. In het algemeen is het feit dat al wie voor ergens iets befaamd is, barst van afgunst jegens concurrenten op zijn gebied. En wat bekrompen geesten betreft, die benijden alles wat boven hen uitsteekt - bijgevolg alles. Afgunst is een ziekelijke neiging waaraan mislukkelingen lijden.AristotelesDe afgunst van de armen ten opzichte van de rijken is kinderspel vergeleken bij de dodelijke haat van de dommen tegen de denkenden. Jan GreshoffStobaius

op de weg naar de roem is afgunst een reisgezel

JEUGD

KARAKTER

Zichzelf overwinnen is de grootste en nobelste zegepraal.(Plato- de breedgeschouderde eigenlijk heette hij Aristocles)KINDEREN

Thales

telkens wanneer zijn moeder daarop aandrong, zei hij dat hij het nog te vroeg vond om te trouwen. Na enkele jaren zei hij: Nu is het daarvoor te laat. en toen hem gevraagd werd waarom hij geen kinderen wilde verwekken, antwoordde hij soms: Omdat ik zoveel van kinderen hou, en soms Omdat ik mijn leven niet wil bezwaren met zelfgekozen kommer en kwel.LEUK

Quid rides? Mutato nomine de te fabula narratur - Waarom lacht hij? Verander de naam en het verhaal slaat op u. HoratiusIemand maakt Hiero van Syracuse erop attent dat zijn adem afschuwlijk stonk. De koning vroeg zijn vrouw of zij dat soms nooit had geroken. 'Uiteraard wel, 'zei ze, 'maar ik dacht dat alle mannen zo stonken".En dan te bedenken dat Engelsen van goede familie(lord Home) bij het Engels spreken hun bovenlip niet bewegen. Hierin steken ze de chimpansees naar de kroon, die ook hun bovenlip niet bewegen bij het spreken, maar chimpansees hebben buitendien het voordeel dat ze geen engels spreken. HermansIn Afrika slaan primitieve Afrikanen met stokken op de grond en uiten daarbij hartver­scheu­rende kreten. De antropologen noemen dat elementaire expressie. Bij ons heet dat golf.

WalkerHet is beter dat het geld voor Aristippus verloren gaat, dan hij voor het geld, zei hij eens, toen hij zag in rovershanden gevallen te zijn, waarop hij zijn geld in zee wierp. Zodoende ontsnapte hij aan hun aandacht. AristippusLord Chesterfield

Goede manieren zijn de beste beveiliging tegen de slechte van anderen.Het instinct drijft de mens tot voortplanting, waardoor een nieuwe gelegenheid tot lijden en dood ontstaat. Dat is de reden waaromn men zich voor de geslachtsdaad schaamt. SchopenhauerWanneer er tienduizend soldaten liggen te rotten, is de roem van de generaal gevestigd. JapanEpictetus

Gooi tussen jezelf en je zoon een stuk land, en je zal ervaren met hoeveel ongeduld hij je begrafenis tegemoet ziet en hoezeer jijzelf de dood van je zoon wenst.Beter dan een feestmaal elders, is thuis een kop thee en een schaal rijst. JapanHoe meer een mens tot volkomen ernst in staat is, des te hartelijker kan hij lachen. SchopenhauerAmoto quaeramus seria ludo - Scherts terzijde, laten wij het bij de ernst zoeken

HoratiusQuod praestare nequis, hoc ne proiseris ulli - Wat gij niet kunt nakomen, beloof dat aan niemand. Disticha CatonisHomo nulli rei - Een kerel van niets. Aulus GelliusWie weet in de winter of hij de lente nog zal zien? Wacht niet op de bloesems maar neem de bottende tak en draag hem als een krans om je hoofd. Murasaki ShikibuDe mooiste morgen geeft ons gisteren niet terug.(China)absque labore nihil - Niets zonder inspanningIn tempore veni, quod rerum omnium est primum - Op tijd ben ik gekomen, en dat is het voornaamste van alles TerentiusSub paro sed meo - Onder een klein dak, maar van mijMendacem memorem esse oprtet - Een leugenaar moet een goed geheugen hebben. ApulejusI ad Graecum - Loop naar de maan!Wie een aalmoes vraagt bloost eenmaal, wie weigert haar te geven, tweemaal. Turks spreekwoordWie laat merken dat hij een geheim bewaart, heeft er reeds de helft van verklapt en zal ook de rest niet lang voor zich houden. Jean Paul

Er ligt droefheid zelfs in het afscheid van twee vreemden die slechts even onder dezelfde boom hebben geschuild of uit dezelfde stroom gedronken. TaiheikiBeschaamd om wat zij overdag moest zien, gaat de zon blozend onder. ArmenieDoktoren gieten geneesmiddelen waar zij weinig van afweten, omziekten te genezen waar zij nog minder van afweten, in mensen waar zij helemaal niets van afweten. VoltaireEen stadswacht achtervolgde een vluchtende man en riep Socrates toe:'Hou hem tegen!' De filosoof verroerde geen vin en de vluchteling ontkwam. De stadswacht was woest en gilde:'Waarom heb je die moordenaar niet tegengehouden?'Socrates zei:' Een moorde­naar, wat is dat voor iemand?'- 'Nou een moordenaar is een man die moordt.'- 'o. je bedoelt dus een slager?.-'Ben je gek? Ik bedoel iemand die mensen vermoordt.' - 'Een soldaat dus.' - 'Natuurlijk bedoel ik een man die iemand in vredestijd vermoordt!. - He, zei Socrates, was dat echt een beul?' - 'Nu wordt ik nog zelf gek, schreeuwde de stadswacht. Vanzelfsprekend bedoel ik een man die een onschuldige vermoordt in zijn huis!' - Nou vroeg Socrates ' waarom zeg je dan niet meteen dat je een arts wil aanhouden?'Een leugenaar moet een goed geheugen hebben. QuintilianusIn volle dag liep Diogenes rond met een brandende lamp, mompelend:" Ik zoek een mens!' Een andere keer riep hij: "Mensen, kom vlug!' en toen ze rond hem toestroomden, ging hin hen te lijf met zijn stok omdat, zei hij:" Ik riep om mensen, niet om tuig!'.Terwijl de massa het theater buiten stroomde, ging diogenes naar binnen en wie zich daarover verbaasde, kreeg te horen:'Dat doe ik al heel mijn leven: tegen de stroom ingaan'.Toen een rijke snob vlak voor hem ging staan met de woorden: 'Voor een stuk vuil ga ik nooit uit de weg', stapte Diogenes opzei en zei:'Ik altijd".Ze laten de kunstenaars met wedijveren voor de hoogste prijs maar aanvaarden alleen niet kunstenaars als jurylid; ze vaardigen wetten uit tegen het geweld maar eren atleten die elkaar aftuigen; ze verbieden te bedriegen maar laten handelaars op de markt en in hun winkel ongestraft liegen dat het knettert; en in Griekeland spreken de wijzen maar het zijn de dwazen die beslissen. Anacharsis

Terwijl zijn mond de naam van de Barmhartige Boeddha prevelt, zoekt het oog van de jager naar de sneeuwfazant. TibetOp de dag van zijn begravenis hoeft zelfs de bedelaar niet buiten te slapen. ArabischLEZEN/BOEKEN

Gelukkig is het niet onvermijdelijk dat men tot zijn eigen tijdperk behoort: iemands werkelij­ke tijdperk is de periode, waarin de boeken geschreven werden die hij leest. Yuan MeiHet grote bezwaar van nieuwe boeken is, dat ze ons beletten de oude te lezen. Joseph Joubert

Hemingway

- Wie geen boeken schrijft maar wel nadenkt, levende in een hem onvoldaan latende omgeving, zal doorgaans een goed briefschrijver zijn.Een kamer zonder boeken is als een lichaam zonder ziel. CiceroHet publiek is zo onnozel, dat het liever het nieuwe dan het goede leest. Schopenhauer

LICHT

LIEFDADIGHEID

LIEFDE

Voor wie bemint ligt Bagdad vlak bij Istanboel. TurkijeDe liefde is een bedriegelijk middel van de natuur met het uitsluitend doel van de behoud van de soort. Schopenhauer

In de liefde is alles waar en alles onwaar; het is de enige zaak waarover men geen ongerijmdheid kan zeggen. Nicolas ChamfortLOT

Quid, si nunc caelum ruat? - Wat, als nu de hemel eens instort? TerentiusHet karakter van een mens is zijn noodlot. HeraclitusAan de oever van de zee wandelen en in een regenplas er naast verdrinken, dat is een waarlijk tragikomisch Snitzler. Lot.Vaak steekt er niet meer logica in de loop der gebeurtenissen dan in de plannen van de mensen. Daarom plegen wij dan maar het toevel de schuld te geven als de geurtenissen niet overeenstemmen met onze berekeningen. thucycides.Wat de mensen het noodlot plegen te noemen zijn gewoonlijk slechts hun eigen domme streken. Schopenhauerde gehele nacht weende een man aan het bed van een zieke: toen de dag aanbrak, stierf hij, maar de zieke genas. SaadiMASSA

Cum grege non gradior - Ik ga niet met de massa (mee)

Paus Innicentius XIWat is men toch dom wanneer men met velen is! George SandMENING

Slechts weinigen denken, maar toch houdt iedereen er meningen op na.

George BerkelyMENS

Quis habet fortius certamen quam qui nititur vincere se ipsum? - Wie heeft zwaarder strijd, dan hij die ernaar streeft zichzelf te overwinnen? Thomas A kempisIk haat de mensheid, want ik houd mijzelf voor een van de beste vertegenwoordigers ervan, en ik weet hoe slecht ik ben.

Samuel JohnsonDe mens is de maat van alle dingen, van de dingen die zijn wat ze zijn, en van de dingen die niet zijn wat ze zijn. ProtaorasHomo sum, humani nil a me alienum suos - Ik ben een mens, niets menselijks acht ik mij vreemd. TerentiusEen levend lichaam is slechts een stervend lichaam. JapanVeel wenst zich de mens en toch heeft hij slechts weinig nodig.

GoetheEen mens, dat is niets dan een met leven vergiftigd lijk! HermansHet is gemakkelijk om geboren te worden, maar moelijk om mens te worden. FilippijnenMUZIEK/FILM/POEZIE

Dichten, dat wil zeggen: de natuurlijke gevoelens laten uitgroeien tot een lied. Yen YuPlato

Muziek en ritme vinden hun weg tot in het geheime plaatsen van de ziel.NATUUR

Naturam frenare potes, sed vincere numquam - De natuur kunt gij betuegelen, maar overwinnen nooit. PalingenisWij verkeren zo graag in de vrije natuur, omdat deze geen mening over ons heeft. NietzscheNIEUWSGIERIG

Nieuwsgierigheid is een der meest duurzame en stellige kenmerken van een krachtige geest. S.JohnsonONRECHTVAARDIGHEID/RECHTVAARDIGHEID

Ut sentementem feceris, ita metes - Zoals gij gezaaid hebt, zo zult gij maaien. TacitusWelk is het beste middel om rechtvaardig te leven? Zelf niet doen wat je anderen verwijt te doen.Sine justitia nulla libertas - Zonder gerechtigheid geen vrijheidO bitter onrecht

dat deze weeld beheerst!

Mijn gebalde vuisten

zijn klam

van verboregen angst. KotomichiEr is een rechtvaardige, die in zijn gerechtigheid omkomt: daarentegen is er een goddelo­ze die in zijn boosheid zijn dagen verlangt.Allerlei heb ik gezien in mijn ijdele dagen: er is een rechtvaardige die ondanks zijn rechtvaardigheid tenonder gaat en er is een goddeloze, die ondanks zijn boosheid een lang leven heeft. PredikerOORLOG/VREDE

Bellum ita suscipiatur, ut nihil aliud nisi pax quaesita videatur -Wij moeten een oorlog zo ondernemen, dat het schijnt, dat niets anders gezocht wordt dan vrede CiceroWie weet wat een overwinning slechts betekent, begint geen oorlog. ChinaElke oorlog wordt om de nietigste voorwendsels begonnen, op goede gronden voortgezet en met leugenachtige uitvluchten beeindigd. SchnitzlerPESSIMISME/OPTIMISME

Men moet denken als een pessimist en handelen als een optimist.

Jean de Boisson- Alle spreuken en waarnemeningen die enige waarde hebben zijn sterk pessimis­tisch. Wanneer men zijn naasten en zichzelve met enige oprecht­heid bestudeert, komt men zelden tot gunstige waarne­mingen.

NietzschePOLITIEK

Suspectum semper invisumque dominantibus, qui proximus destinaretur - Altijd is bij heersers verdacht en gehaat, wie tot naaste (opvolger) bestemd is. TacitusConvenanten zonder het zwaard zijn slechts woorden. HobbesWij beschouwen een man die zich niets van politiek aantrekt niet als een brave burger die zich met zijn eigen zaken bemoeit, maar als nauwelijks een burger en niet veel zaaks. AristotelesDicipline zonder democratie leidt tot geweld, democratie zonder dicipline tot anarchie. Reza PahleviJullie hebben mij af en toe, en op verschillende plaatsen, horen spreken over een orakel of een teken dat tot mij komt, en dat de godheid is die Meletos in zijn aanklacht belachelijk maakt. Dit teken, dat een soort stem is, kwam voor het eerst tot mij toen ik een kind was; altijd verbiedt het, nooit gebiedt het mij met betrekking tot iets dat ik wil gaan doen. Dat heeft mij er van weerhouden mij in de politiek te mengen. SocratesWanneer iemand schroomt voor zijn eigenbelang uit te komen, ziet men vaak dat het eigen belang wordt voorgesteld als een algemeen belang.Wie gehoor krijgt, heeft invloed.Latzarus

Ik zoek een land waar de regering van volksvertegenwoordigers zich niet verbeelden, dat het volk hun moet gehoorzamen.Helps

Het grote gevaar van een parlemantaire democratie is dat zij afzakt van een regering van vertegenwoordigers, naar een regering van gevolmagtigden.La Bruyere

De partijgeest verlaagd de grote mannen tot de kleingeestigheden van het volk.Dr Johnson

Partijgeest laat zelden iemand eerlijk blijven, hoe eerlijk zij hem aanvankelijk vond.E.t Rey

De politieke partijen verwerven al haar deugden zolang ze in de oppositie zijn en vergooien ze als ze aan de macht komen.Cardinal de Retz

In een partij heeft men meer moeite om te leven met degenen die er toe behoren, dan om te ageren tegen hen, die er vijandig aan zijn.Bismarck

De politiek is de kunst van het mogelijke.Dumur

De politiek is de kunst, zich van mensen te bedienen door hen te doen geloven, dat men hen dient.Gustav le bon

Evenals de godsdienstige overtuigingen, moeten de politieke ideeen niet beoordeeld worden naar haar redelijke waarde, doch naar de werking, die zij uitoefenen.Bismarck

De politiek is geen wetenschap, zoals vele heren professoren zich verbeelden, zij is een kunst; zij is evenmin een wetenschap als het beeldhouwen en schilderen.Gustav le bon

In de politiek zijn de dingen van minder belang dan hun namen. de onrijmde theorieen met goed gekozen woorden bedekken is vaak voldoende om ze te doen aanvaarden.poelje

Een goed ambtenaar moet zijn politieke gevoelens nimmer tonen: hij moet ze liever niet bezitten.De zogenaamde maatschappelijke orde is samengesteld uit verschillende soorten wanorde, die elkaar in het gunstigste geval opheffen. PoeljeGuizot

In geen andere functie zijn de regeringen ooit zo onverschillig tegenover de begrippen goed en kwaad, zo lichtzinnig, dwaas, en ingebeeld geweest als in de buitenlandse politiek. En in geen ander opzicht hebben de volkeren zich zo volkomen onbekwaam, ja dom tegenover huneigen belangen betoond, en zijn ze zo gewillige werktuigen of slachtof­fers hunner regeringen geweest.De opvoeding en de onderricht die een man een goed bestuurder maken zullen ook een vrouw tot een goed bestuurder maken, want hun oorspronkelijke aard is dezelfde. Socrates

Wanneer iemand een gesp steelt, wordt hij terechtgesteld. Wanneer iemand een koninkrijk steelt, wordt hij een vorst. Chuang TzuDe moeilijkste knecht is de knecht die heer werd. TurkijeDivide et impera - Verdeel en heersPRATEN/SPREKEN

Keer uw rug, en het onderwerp van het gesprek verandert. maleisiePIJN/LIJDEN

Post tenebras lux - Na de duisternis lichtIn het algemeen voelen wij alleen medelijden wanneer wij ons kunnen herinneren dat gelijksoortige rampen ooit ons of onxe nabestaanden hebben getroffen; of wanneer wij vrezen dat ze ons in de toekomst kunnen overkomen. AristotelesSolon

Zie onder de daken der huizen, het leed dat daar is en was en zal zijn; zoo gij dit doet en zulks beseft, gij zult u zelf niet langer beklagen.Heil gij, die het lijden hebt doorstaan... gij zijt van Mens tot God geworden. Orfisch tabletAlle leven is lijden; Alle lijden vindt zijn oorzaak in de begeerte, in de dorst; Opheffing van deze begeerte voert tot opheffing van het leiden, tot verbreking van de keten der wederge­boorten. BuddhaWant het is de ziekte die de gezondheid zoet maakt: pas gemeten aan het kwaad krijgt het goed zijn zin, honger kruidt de verzadeging, de moeite adlet de rust. HerakleitosOp het gelijkvloers ligt een man op zijn sterfbed; acgter de deur daarnaast gilt de grammo­foon en in het huis recht-over speelt men met kinderen. OP de tweede verdieping zijn mensen aan het schateren, en men hoort tussendoor het rammelen van dobbelstenen. In de boot op de rivier weeklaagt een vrouw om haar dode moeder. Mensen kunnen hun verdriet of vreugde met niemand delen; en alles wat ik voel, is dat zij lawaaierig zijn. Lu HsunPer ardua (apera) ad astra - Door moeilijkheden naar de sterrenDisce ferenda pati - Leer te dragen, wat verdragen moet wordenWie bij de Boeddha, de wet en de geordende gemeenschap der gelovigen zijn toevlucht zoekt, ziet met heldere wijsheid de vier edele waarheden, namelijk: het lijden, de oor­sprong van het lijden, de vernietiging van het lijden en het achtvoudige heilige pad dat voert naar de mildering van het lijden. Dat is de veilige toevlucht, de beste: wie haar bereikt is van alle leed bevrijd.

DhammapadaQUOTES

Tu quoque, Brute? - Jij ook, Brutus

Suentonius

Jacta alea est - De teerling is geworden SuetoniusAve imperator, morituri, morituri te salutant - Wees gegroet, keizer, zij die gaan sterven, groeten u. SuetoniusUrbi et orbi - Aan de stad en aan het wereldrondQuo vadis? - Waarheen gaat gij?Ecce homo! - Zie de mens JohannesCarpe diem, Pluk de dag HoratiusDictum factum - Zo gezegd, zo gedaan TerentiusREDE

De rede kan zich niet redelijker betonen dan door af te zien van te redeneren over dingen die boeven de rede uitgaan. Phil SidneyREIZEN

SMAAK

STERRENSUCCES

Mark Twain

Alles wat je in dit leven nodig hebt zijn onwetendheid en zelfvertrouwen, dan is je succes verzekerd.TEVREDEN

Aliena nobis, nostra plus aliis placent - Ons behaagt, wat van een ander is, het onze trekt anderen meer aan Publius SyrusMedio tutussimus ibis - In het midden zult gij het veiligst gaan

OvidiusNiemand kijkt naar wat zich voor zijn voeten bevindt; wij staren allemaal naar de sterren. EnniusTROTS/EER

Major famse sitis est quamviritus - De dorst naar roem is groter dan die naar deugd JuvenalisWant de dappersten zijn voorzeker zij die duidelijk beseffen wat hen te wachten staat, zowel roem als gevaar; en die dat desondanks tegemoet gaan. Thucydides.a proximis quisque minime anteira vult - ieder wil vooral niet overvleugeld worden door zijn naaste verwanten LiviusStel uw hart voor eerzucht open en gij sluit het voor alle gemoedsrust. Chinees spreek­woordDeforme est de se ipsum praedicare - Het staat lelijk over zichzelf de loftrompet te stekenCiceroTWIJFEL

Wie al te zeer aan de gevolgen denkt, kan niet dapper zijn.

Abi ThalebTIJD

Tijd is het kostbaarste dat een mens kan verspillen. TheophrastusAnoniem

Tijd is Gods manier om te voorkomen dat alles tegelijk gebeurt.Einstein

Ik vroeg mij af hoe het komt dat ik degene was die de relativiteitstheorie ontwikkelde. Volgens mij is de reden dat een normale volwassene niet langer nadenkt over de problemen tijd en ruimte. Dat zijn zaken waar hij als kind over heeft nagedacht. Maar mijn intellectuele ontwikkeling liep wat achter, waardoor ik mijn pas over tijd en ruimte begon te verbazen toen ik al volwassen was.Shakespeare

De tijd loopt met iedereen in een ander tempo. Ik zal u zeggen met wie de tijd sjokt, met wie de tijd draaft, Met wie de tijd gallopeert en met wie de tijd stilstaat.Deze sceptische twijfel, zowel ten aanzien van de rede als van de zintuigen, is een ziekte, die nooit geheel kan worden genezen, maar ons telkens weer zalm overvallen, ook al verdrijven we haar steeds weer enlijken wij er soms zelfs geheel vrij van te zijn. HumeVRIENDSCHAP

Seccreto amicos admone, lauda palam - Vermaan uw vrienden onder vier ogen, prijs ze openlijk. Publilius SyrusIedereen kan meeleven met het verdriet van een vriend, maar er is een heel nobele natuur nodig om met het succes van een vriend mee te leven. WildeVRIJHEID

WAARHEID

Er is geen mens, en er zal er ook nooit een zijn, die de volledige waarheid klent over de goden en al die dingen waarover ik spraak. En zelfs al zou iemand het gelik hebben de volledige waarheid te vinden, dan nog zou hij het zelf niet weten; er is slechts het gissen. HerakleitosWET

Een evenwichtig beleid mag absoluut niet nalaten allerlei voorzorgsmaatregelen te treffen, in de eerste plaatst wat het eerbiedigen van de wetten betreft. Daarbij is het van het grootste belang geen kleine inbreuken te dulden. Wetteloosheid sluipt stiekem binnen en richt een gemeenschap te gronde- net zoals herhaalde kleine uitgaven stilaan een groot fortuin opvreten. AristotelesWetteksten zijn als spinnewebben die alleen arme en weerlozevliegen vangen, maar moeiteloos worden gescheurd door sterke en welvarende vogels.AnacharsisWETENSCHAP

Quid est enim dulcius otio litterato - Want wat is heerlijker dan vrije tijd voor studie CiceroCor sapientis quaerit doctrinam - Het hart des wijzen zoekt wetenschap

SpreukenFides quadrat intellectum - Het geloof rondt de wetenschap af.Het heilige weten is geen weten BuddhaMultatuli

Misschien is niets geheel waar, en zelfs dat niet.Ik weet dat ik niets weet. SocratesHet geloof is niet het begin, doch het einde van alle weten. GoetheWIJSHEID

Exigua fortuna intervenit sapienta - Weinig geluk valt de wijze ten deel.

CiceroRijpheid ligt in de wijsheid, niet in de jaren. PerzieWijsheid, met een goede gezondheid en een volle maag.Animo imperabit spiens, stultus serviet - De wijze zal zijn hartstocht beheersen, de dwaas de slaaf ervan zijn Publius SyrusZoals Xenophanes al zei: 'Er is een wijs man voor nodig om een wijs man te herkennen'.Ook wie zeer geleerd is, is slechts een geleerde dwaas. IndiaFrancois Rabelais

Een wijs man leert nog van een gek.WONDER

ZIELMens sana in copore - Een gezonde ziel in een gezond lichaam

JuvenalisIndien de ziel onsterfelijk is, heeft zij verzorging nodig, niet alleen voor die tijdsduur die wij leven noemen, maar voor altijd.

Want als de dood betekende afscheid van alles, zou dat een winst zijn voor de slechten om na hun dood tegelijk met hun lichaam ook verlost te zijn van hun ziel met al hun slechtheid. PlatoWant elk lichaam dat van buiten af bewogen wordt, is onbezield, maar wat van binnen uit zichzelf beweegt, is bezield, omdat dit de natuur is van de ziel. Indien dit zo is, dat het zichzelf bewegende niets anders is dan de ziel, moet noodzakelijk de ziel niet-ontstaan en onsterfelijk zijn. PlatoZie uzelf niet met verachting aan, want meer dan gij zijt kan niemand zijn: uw lichaam is weliswaar slechts een stofdeeltje, maar uw ziel het universum. AttarZUINIGHEIDSera parsimonia in fundo est - Spaarzaamheid als men de bodem al ziet, komt te laat SenecaAntony Hope

Zuinigheid wil zeggen iets ontberen wat je nodig hebt, voor het geval je op een dag iets zou willen kopen wat je waarschijnlijk niet nodig hebt.